Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza Bank Holding AB (publ): Bokslutskommuniké 2023

 · Regulatorisk information

Fjärde kvartalet 2023 jämfört med fjärde kvartalet 2022

 • Rörelseintäkterna ökade med 4 procent till 882 MSEK. Räntenettot steg, främst till följd av högre marknadsräntor. Även fondprovisionerna och valutanettot var högre, medan courtagenettot minskade som en följd av lägre handelsaktivitet. Övriga intäkter minskade
 • Rörelsekostnaderna ökade med 12 procent till 306 MSEK, främst som en följd av högre personalkostnader och övriga kostnader
 • Kostnaderna för helåret uppgick till 1 148 MSEK, vilket var något lägre än det kostnadstak på 1 160 MSEK för helåret som tidigare kommunicerats. Kostnadsökningen för 2024 uppskattas till 9,5 (11) procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 580 MSEK, en ökning med 1 procent
 • Periodens resultat var 499 MSEK, en ökning med 1 procent
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,18 SEK, en ökning med 1 procent
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 11,50 (7,50) SEK per aktie, motsvarande 91 procent av vinsten för 2023

Händelser under kvartalet

 • Gunnar Olsson utsågs som tillförordnad VD efter att ledningsprövningen av Knut Frängsmyr dragits tillbaka
 • Avanza erhöll SKI:s utmärkelse Sveriges nöjdaste kunder i kategorin sparande för 14:e året i rad
 • Två nya räntefonder lanserades – Avanza Ränta Global och Avanza Ränta Kort
 • Avanzas utsläppsminskningsmål verifierades och godkändes av Science Based Target initiative
 • Philip Scholtzé rekryterades till rollen som Sparekonom och börjar 1 februari

Citat från Gunnar Olsson, tillförordnad VD Avanza
”Vi redovisar en stark rapport för kvartalet, men även för året som helhet som gav den högsta intäktsgenereringen i Avanzas historia. I slutet av året såg vi tecken på att börsoptimismen återvänder efter signaler om att räntetoppen är nådd. Låt oss hoppas att vi går mot ljusare tider. Vi kan konstatera att våra kunder fortsatt att spara – enligt den senaste statistiken från tredje kvartalet stod våra kunder för hela 33 % av nettoinflödet till sparmarknaden.


Kv 4Kv 3förändrKv 4förändrjan-decjan-decförändr
 20232023%2022%20232022%
Rörelsens intäkter, MSEK882854384743 4372 97316
Rörelsens kostnader, MSEK–306–26615–27312–1 148–1 03111
Rörelseresultat, MSEK580588–157312 2921 94018
Periodens resultat, MSEK499510–249411 9821 66619
Resultat per aktie före
utspädning, SEK
3,183,25–23,16112,6410,6918
Rörelsemarginal, %6669–368–267651
Avkastning på eget kapital, %3641–542–638362

 


Nettoinflöde, MSEK18 10021 200–15–7 45072 30023 600207
Nykundsinflöde (netto), st27 90031 300–1112 700120124 400116 6007
Kunder vid periodens slut, st1 901 1001 873 20011 776 70071 901 1001 776 7007
Sparkapital vid periodens
slut, MSEK
781 700715 4009663 90018781 700663 90018
Intäkt per sparkrona, %0,470,470,000,52–0,050,480,420,05
Kostnad per sparkrona, %0,160,150,020,170,000,160,150,01

En presentation av rapporten kommer att lämnas av Gunnar Olsson, tillförordnad VD, och Anna Casselblad, CFO, den 19 januari 2024 kl. 10.00. Presentationen hålls på engelska och det kommer att finnas utrymme för frågor. Presentationen kan följas på avanza.se/ir. Mer information om anmälan och deltagande finns att hitta på investors.avanza.se/ir/kalender/kommande-handelser/.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Gunnar Olsson, tillförordnad VD
070-162 75 07
gunnar.olsson@avanza.se

Anna Casselblad, CFO
08-409 420 11
anna.casselblad@avanza.se

Sofia Svavar, Chef Kommunikation & IR
08-409 420 17
sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,9 miljoner kunder med över 750 miljarder SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 6,5 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste 14 åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir