Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza delårsrapport 1 januari-30 september 2002

Avanza delårsrapport 1 januari-30 september 2002 I samtliga jämförelsesiffror konsolideras Avanza Holding-koncernen per 1 augusti 2001 · Resultatet före goodwillavskrivningar för årets första nio månader förbättrades till 11,2 (-2,5) MSEK. Motsvarande resultat för tredje kvartalet uppgick till 8,1 (2,0) MSEK, vilket innebär en rörelsemarginal om 26,8 (9,2) procent. · Resultatet före skatt uppgick till 4,7 (-68,2) MSEK. · Rörelseintäkterna ökade med 45 procent till 84,5 (58,3) MSEK. VD-kommentar "Trots en mycket svag börs har privatpersoners börshandel ökat med 33 procent under det senaste kvartalet. Det tilltagande intresset märks bland såväl normala privatsparare som daytraders. Avanza räknar med att denna trend håller i sig under resterande del av året." "Våra förväntningar om både högre aktivitet bland våra kunder och kostnadsbesparingar för Avanza infriades under tredje kvartalet. Effekten blev ett starkt resultat för Avanza. En rörelsemarginal om 27 procent före goodwillavskrivningar under mycket svåra förutsättningar är ett kvitto på Avanzas starka position i marknaden", säger Nicklas Storåkers, vd Avanza. "Emissionen i Ericsson var en starkt bidragande anledning till det ökade börsintresset under augusti och september. Många nya privatinvesterare valde Avanza för att köpa Ericsson-aktier, och för bolaget innebar det ett stort tillflöde av nya kunder." För ytterligare frågor, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon: 070-861 80 01. Verksamhetsutveckling Under årets nio första månader föll Stockholmsbörsen med 44 procent, varav 20 procent under tredje kvartalet. Handelsaktiviteten återhämtade sig emellertid under tredje kvartalet. Den genomförda emissionen i Ericsson och marknadens höga volatilitet bidrog till återhämtningen. Avanzas depåkunder gjorde i genomsnitt 0,7 (0,9) affärer per månad under årets nio första månader, och 0,8 (0,8) affärer per månad under tredje kvartalet. Det genomsnittliga courtaget per nota för depåkunder uppgick till 97 (79) SEK mellan januari och september, och 96 (84) SEK under tredje kvartalet. Rörelseintäkterna per aktiv depåkund uppgick i genomsnitt till 119 SEK under årets nio första månader. Under stora delar av året har kunderna nettoköpt aktier och därmed har inlåningen minskat. Denna trend fortsatte under tredje kvartalet och trots betydande nettoinsättningar minskade inlåningen, inklusive klientmedel, till 903 (1.227 per den 31 december 2001) MSEK per den 30 september 2002. Utlåningen minskade till 180 (214 per den 31 december 2001) MSEK. Den lägre utlåningen beror på fallande marknadsvärden. Det totala depåvärdet hos Avanza har minskat till SEK 5,2 Mdr per den 30 september 2002 (SEK 8,4 Mdr per den 31 december 2001). Per den 30 september 2002 uppgick antalet öppnade depåer till 97.500, vilket var en ökning med 2.200 st jämfört med årsskiftet. Antalet aktiva depåkunder uppgick per den 30 september 2002 till 73.700 (73.000 per den 31 december 2001) st. Under tredje kvartalet ökade antalet aktiva depåer med 1.300 st, huvudsakligen som en följd av intresset bland privatinvesterare att delta i Ericsson-emissionen. Avanzas institutionella kunder har ökat i antal, men handeln är ojämn och i slutet av kvartalet har handeln varit mestadels avvaktande. Avanzas marknadsandel på Stockholmsbörsen uppgick under årets nio första månader till 4,8 (5,7) procent av antalet transaktioner och 0,7 (0,8) procent av omsättningen. Under tredje kvartalet uppgick motsvarande marknadsandelar till 5,0 (4,8) procent respektive 0,9 (0,8) procent. Jämförelsesiffror för 2001 innefattar Avanza Holding-koncernen. Resultat och ställning Koncernen Rörelseintäkterna uppgick till 84,5 (58,3) MSEK under årets nio första månader, vilket innebär en ökning om 45 procent jämfört med samma period föregående år. Under tredje kvartalet uppgick rörelseintäkterna till 30,2 (21,6) MSEK. Aktiviteten kring emissionen i Ericsson bidrog till Avanzas rörelseintäkter under tredje kvartalet med knappt 3 MSEK. Under årets första nio månader utgjorde courtageintäkterna med avdrag för direkta kostnader 53 procent av de totala rörelseintäkterna, medan räntenetto, depåavgifter och övriga intäkter utgjorde resterande 47 procent. Rörelsekostnaderna exklusive goodwillavskrivningar uppgick för perioden januari-september till 73,3 (60,8) MSEK, vilket motsvarar en genomsnittlig månadskostnad om cirka 8,1 (6,8) MSEK. Under tredje kvartalet uppgick de månatliga rörelsekostnaderna till 7,3 MSEK, vilket är en minskning med 19 procent jämfört med första kvartalet och 8 procent jämfört med andra kvartalet. Resultatet före goodwillavskrivningar uppgick för niomånadersperioden till 11,2 (-2,5) MSEK, vilket innebär en rörelsemarginal före goodwillavskrivningar om 13,2 (neg.) procent. Under tredje kvartalet uppgick motsvarande resultat till 8,1 (2,0) MSEK, vilket innebär en rörelsemarginal före goodwillavskrivningar om 26,8 (9,2) procent. Resultatet före skatt för årets första nio månader förbättrades till 4,7 (-68,2) MSEK. Under tredje kvartalet uppgick resultatet före skatt till 6,0 (-38,0) MSEK. Eget kapital uppgick per den 30 september 2002 till 182,1 (178,3) MSEK eller 6,8 (6,7) SEK per aktie. Koncernens likvida medel uppgick till 473,3 (356,7) MSEK. Utsikter för fjärde kvartalet Nya produktlanseringar under fjärde kvartalet och början av nästa år förväntas förstärka möjligheterna för god kundtillväxt. Trots rådande osäkerhet i marknaden bedöms säsongsmässiga mönster bidra till att kundernas aktivitetsnivå under fjärde kvartalet bibehålls jämfört med tredje kvartalet. Kostnaderna bedöms vara oförändrade jämfört med tredje kvartalet. Övrigt Nytt optionsprogram Den 19 augusti 2002 beslutade en extra bolagsstämma att genomföra ett nytt optionsprogram. Optionsprogrammet omfattar maximalt 1.400.000 optioner. Löptiden är till och med den 17 februari 2006 och lösenpriset uppgår till 14,07 SEK per aktie. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké 3 februari 2003 Årsredovisning mars 2003 Stockholm den 21 oktober 2002. Nicklas Storåkers Verkställande direktör Granskningsberättelse för Avanza AB Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Stockholm den 21 oktober KPMG Caj Nackstad, Auktoriserad revisor Koncernens utveckling per kvartal MSEK Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 2002 2002 2002 2001 2001 2001 2001 Rörelsens 30,2 24,6 29,7 35,2 21,6 16,5 20,2 intäkter Rörelsens -22,1 -24,0 -27,2 -23,8 -19,6 -19,5 -21,7 kostnader Resultat före omstruktureringsk ostnader och 8,1 0,6 2,5 11,4 2,0 -3,0 -1,5 goodwillavskrivni ngar Omstruktureringsk - - - - -26,6 -3,7 - ostnader Goodwillavskrivni -2,1 -2,2 -2,2 -15,3 -13,4 -11,0 -11,0 ngar Goodwillnedskrivn - - - -215,7 - - - ingar Resultat före 6,0 -1,6 0,3 -219,6 -38,0 -17,7 -12,5 skatt Öppnade depåer, 97.500 96.400 95.900 95.300 96.600 50.800 52.900 st Aktiva 73.700 72.400 73.400 73.000 72.100 43.000 48.000 depåkunder, st Avräkningsnotor per aktiv 0,8 0,6 0,8 1,0 0,8 0,9 1,4 depåkund och månad, st Medelantal 61 62 65 65 78 57 57 anställda, st Nyckeltal för koncernen 020101-020930 010101-010930 010101-011231 Resultat per aktie, SEK 0,12 -2,26 -10,5 Resultat per aktie 0,12 -2,26 -10,5 efter utspädning, SEK Eget kapital per aktie, 6,8 13,8 6,7 SEK Avkastning på eget 2 neg. neg. kapital, % Kapitaltäckningsgrad, % 40 39 36 Antal aktier, UB 26.622.874 25.415.478 26.622.874 Genomsnittligt antal 26.622.874 21.960.309 22.897.135 aktier Genomsnittligt antal 26.675.446 21.984.109 22.947.010 aktier efter utspädning Definitioner Resultat per aktie efter skatt Resultat efter skatt exklusive utdelat resultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier under perioden. Vid beräkning av genomsnittligt antal aktier efter utspädning har värdet av utestående teckningsoptioner inkluderats. Eget kapital per aktie Eget kapital i förhållande till antalet stamaktier vid periodens utgång. Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital under perioden. Kapitaltäckningsgrad Kapitalbasen i förhållande till riskvägt kapital. Rörelsemarginal Rörelseresultat i förhållande till rörelsens intäkter. Öppnad depå Korrekt registrerad och öppnad depå. Aktiv depåkund Öppnad depå med innehav. Resultaträkningar för koncernen (MSEK) Juli-sept Juli-sept Jan-sept Jan-sept 2002 2001 2002 2001 Rörelsens intäkter Provisionsintäkter 19,7 16,6 58,2 45,7 Provisionskostnader -2,7 -2,9 -7,9 -8,4 Ränteintäkter 13,5 12,5 41,7 30,7 Räntekostnader -3,5 -5,2 -12,3 -12,7 Nettoresultat av 3,2 0,5 4,2 0,9 finansiella transaktioner Övriga rörelseintäkter - 0,1 0,6 2,1 Summa rörelsens intäkter 30,2 21,6 84,5 58,3 Rörelsens kostnader Allmänna -18,2 -17,6 -59,4 -51,6 administrationskostnader Avskrivningar av materiella och -4,9 -14,6 -14,8 -39,2 immateriella anläggningstillgångar Jämförelsestörande - -26,6 - -30,3 poster Övriga rörelsekostnader -1,2 -0,8 -5,6 -5,4 Kreditförluster, netto 0,1 - - - Summa rörelsens -24,2 -59,6 -79,8 -126,5 kostnader Rörelseresultat 6,0 -38,0 4,7 -68,2 Skatt -1,8 10,0 -1,4 18,5 Minoritetsandel - - - - Resultat från utdelad Not - - - 4,1 verksamhet 1 Periodens resultat 4,2 -28,0 3,3 -45,6 Resultat per aktie före 0,16 -1,17 0,12 -2,26 utspädning, SEK Resultat per aktie efter 0,16 -1,17 0,12 -2,26 utspädning, SEK Balansräkningar för koncernen (MSEK) 020930 011231 Tillgångar Utlåning till 473,3 356,7 kreditinstitut Utlåning till allmänheten Not 179,6 214,4 2 Aktier och andelar 1,7 1,9 Immateriella 35,7 44,7 anläggningstillgångar Materiella tillgångar 7,0 12,3 Övriga tillgångar Not 95,3 142,9 3 Förutbetalda kostnader och 12,3 12,5 upplupna intäkter Summa tillgångar 804,9 785,4 Skulder, avsättningar och eget kapital In- och upplåning från Not 574,5 561,3 allmänheten 4 Övriga skulder 19,8 26,4 Upplupna kostnader och 28,2 19,1 förutbetalda intäkter Minoritetsandel 0,3 0,3 Eget kapital Not 182,1 178,3 5 Summa skulder, avsättningar 804,9 785,4 och eget kapital Kassaflödesanalys för koncernen (MSEK) 020101-020930 010101-010930 Kassaflöde från den löpande 19,8 -28,9 verksamheten Kassaflöde från den löpande 97,2 105,3 verksamhetens tillgångar och skulder Kassaflöde från -0,9 143,3 investeringsverksamheten Kassaflöde från 0,5 -15,1 finansieringsverksamheten* Periodens kassaflöde 116,6 204,6 Likvida medel vid periodens början** 356,7 210,9 Likvida medel vid periodens slut** 473,3 415,5 Periodens kassaflöde 116,6 204,6 * Inkluderar 2001 utdelning av verksamheten i HQ.SE Fonder ** Likvida medel definieras som summan av kassa, utlåning till kreditinstitut och skulder till kreditinstitut. Noter Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation om delårsrapportering (RR 20) samt Finansinspektionens föreskrift (FFFS 2001:19). Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade från de som använts i årsredovisningen för 2001. Nya rekommendationer från Redovisningsrådet har inte haft någon effekt på redovisningen för perioden. Om inget annat anges särskilt är samtliga jämförelsetal i denna rapport exklusive verksamheten inom affärsområdet HQ.SE Fonder, som delades ut till aktieägarna i maj 2001. Avanza Holding-koncernen konsoliderades per den 1 augusti 2001. Not 1 - Resultat från utdelad verksamhet I maj 2001 delades verksamheten i HQ.SE Fonder ut i enlighet med bolagsstämmans beslut. Den utdelade verksamhetens intäkter uppgick för det första kvartalet 2001 till 17 MSEK. Not 2 - Utlåning till allmänheten (MSEK) Utlåning till allmänheten redovisas efter avdrag för befarade kreditförluster. Bolaget redovisar per 30 september 2002 inga osäkra fordringar. Samtliga lån, s k depåkontokrediter, har säkerhet i form av värdepapper. Not 3 - Övriga tillgångar (MSEK) Av balansposten utgörs 86,5 (88,0) av aktiverade fordringar avseende uppskjuten skatt. Not 4 - Förvaltade medel för tredje mans räkning (MSEK) Utöver i balansräkningen redovisad inlåning har Avanza per 30 september 2002 inlåning på klientmedelskonton från tredje man motsvarande 328,5 (665,7). Not 5 - Förändringar av eget kapital (MSEK) 2002-09-30 2001-09-30 2001-12-31 Eget kapital, ingående 178,3 346,2 346,2 balans Effekt av byte av - 9,2 9,2 redovisningsprincip Justerad ingående 178,3 355,4 355,4 balans Utdelning av HQ.SE - -13,4 -13,4 Fonder Nyemission - 56,1 73,1 Omräkningsdifferens - -0,1 - Teckningsoptioner 0,5 -1,0 -0,9 Årets resultat 3,3 -45,6 -235,9 Eget kapital, utgående 182,1 351,4 178,3 balans ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/21/20021021BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/21/20021021BIT00040/wkr0002.pdf