Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanzas delårsrapport 1 januari-30 juni 2002

Avanzas delårsrapport 1 januari-30 juni 2002 · Resultatet före goodwillavskrivningar förbättrades till 3,1 (-4,5) MSEK. · Resultatet före skatt uppgick till -1,3 (-30,2) MSEK. · Rörelseintäkterna ökade med 48 procent till 54,3 (36,7) MSEK. · Rörelsekostnaderna exklusive goodwillavskrivningar minskade med 12% under andra kvartalet. · Avanza utsågs i april till Årets Nätmäklare 2002. VD-kommentar "Trots börsraset visar Avanza vinst i rörelsen. Därmed har vi visat vinst före goodwillavskrivningar fyra kvartal i rad, vilket få nätmäklare lyckats prestera även i ett internationellt perspektiv", säger Nicklas Storåkers, vd Avanza. "Juli blev en stark börsmånad för Avanza, som stärkte marknadsandelarna i förhållande till sina huvudkonkurrenter. Avanzas kunder gjorde i juli över 70% fler affärer jämfört med juni månad. Bra inflöde av nya kunder, det förhållandevis höga antalet börsdagar under månaden, och det faktum att allt fler större bolag redovisar sina halvårsrapporter redan i juli bidrog till den höga aktivitetsnivån. Dessutom har de institutionella kunderna ökat aktiviteten under juli." "Bakom rörelsevinsten finns en kostnadsmedvetenhet där bolaget löpande har sänkt kostnaderna. Under senaste kvartalet var kostnadssänkningen 12 procent." "Ytterligare ett kvitto på att vi valt rätt väg är att vi i april mottog utmärkelsen Årets Nätmäklare 2002 av tidningen Privata Affärer. Utmärkelsen baserades på en omfattande kundundersökning och tester av en expertpanel." För ytterligare frågor, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon: 070-861 80 01. Verksamhetsutveckling Under första halvåret 2002 föll Stockholmsbörsen med 24 procent. För Avanzas del innebar det svaga marknadsläget att handelsaktiviteten försämrades med 36 procent till 0,7 (1,1) affärer per aktiv depåkund och månad, jämfört med samma period föregående år. Det genomsnittliga courtaget per nota för depåkunder ökade däremot till 97 (76) SEK. Rörelseintäkterna per aktiv depåkund uppgick i genomsnitt till 700 SEK under första halvåret. Till följd av att kunder nettoköpt aktier under hela första halvåret minskade inlåningen, inklusive klientmedel, till 1.039 (1.227 per den 31 december 2001) MSEK. Utlåningen minskade till 192 (214 per den 31 december 2001) MSEK p g a minskade kreditutrymmen till följd av fallande marknadsvärden för de största bolagen på börsen. Det totala depåvärdet hos Avanza har, p g a den negativa börsutvecklingen, minskat till SEK 6,6 Mdr per den 30 juni 2002 (SEK 8,4 Mdr per den 31 december 2001). Per den 30 juni 2002 uppgick antalet öppnade depåer till 96.400, vilket var en ökning med 1.100 st jämfört med årsskiftet. Bruttoinflödet av öppnade depåer för perioden uppgick till +5.200 st. Under samma period har 4.100 huvudsakligen passiva depåer avslutats i syfte att sänka kostnaderna. Antalet aktiva depåkunder uppgick per halvårsskiftet till 72.400 (73.000 per den 31 december 2001) st. Avanzas marknadsandel på Stockholmsbörsen uppgick under andra kvartalet till 4,2 (3,4) procent av antalet transaktioner och 0,5 (0,3) procent av omsättningen. Avanza utsågs i april till Årets Nätmäklare 2002 av tidningen Privata Affärer, baserat på den mest omfattande studien av aktiehandelstjänster på nätet som någonsin genomförts i Sverige. Avanzas produktutveckling fortsatte i högt tempo under andra kvartalet 2002. Under försommaren lanserades marknadens mest omfattande tjänst för blankning av aktier på nätet, förbättrad depåinformation, och ett utökat informationsutbud med bl a utförligare nyckeltal, insiderstatistik och en omfattande företagskalender. Avanza drabbades den 29 maj 2002 av ett allvarligt systemavbrott, då Avanzas kunder förlorade direktkontakten med Stockholmsbörsen under ett dygn. Skälet till systemavbrottet var kabelbranden som utbröt i Stockholm. Det direkta resultatbortfallet med anledning av systemavbrottet uppgick till 0,2 MSEK. Avanza avser att vidta åtgärder för att inträffad skada ej skall kunna ske igen. Under första halvåret uppgick tillgänglighetsgraden till 98,9 procent. Resultat och ställning Koncernen Provisionsintäkterna uppgick till 38,5 (29,1) MSEK för perioden och rörelseintäkterna till 54,3 (36,7) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 32 respektive 48 procent, jämfört med samma period föregående år. Räntenettot uppgick till 19,4 (10,7) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 81 procent jämfört med första halvåret 2001. Under årets första halvår utgjorde courtageintäkterna med avdrag för direkta kostnader 54 procent av de totala rörelseintäkterna, medan räntenetto, depåavgifter och övriga intäkter utgjorde resterande 46 procent. Rörelsekostnaderna exklusive goodwillavskrivningar uppgick för perioden till 51,2 (41,2) MSEK, vilket motsvarar en genomsnittlig månadskostnad om cirka 8,5 MSEK. Kostnaderna, som är säsongsmässigt höga under första kvartalet, har som prognostiserats minskat med 12 procent under andra kvartalet. Resultatet före goodwillavskrivningar uppgick för perioden till 3,1 (- 4,5) MSEK, vilket innebär en rörelsemarginal före goodwillavskrivningar om 5,7 (neg.) procent. Resultatet före skatt för första halvåret förbättrades till -1,3 (-30,2) MSEK. Under andra kvartalet uppgick resultatet före skatt till -1,6 (-17,7) MSEK. Eget kapital uppgick per den 30 juni 2002 till 177,4 (178,3) MSEK eller 6,7 (6,7) SEK per aktie. Koncernens likvida medel uppgick till 394,6 (356,7) MSEK. Moderbolaget Avanza AB redovisar för perioden ett resultat före skatt om -2,0 (15,7) MSEK. Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK. Bolagets likvida medel uppgick till 0,6 (0,7) MSEK. Utsikter för tredje kvartalet Aktivitetsnivån bedöms förbättras under tredje kvartalet, jämfört med andra kvartalet. Redan under juli månad ökade aktiviteten i förhållande till juni månad, och större företagshändelser, såsom den pågående emissionen i Ericsson, bedöms skapa ett intresse kring börsen. Avanza avser minska kostnaderna ytterligare ett par procentenheter under tredje kvartalet. Övrigt Bolagsstämma Avanzas styrelse har kallat till en extra bolagsstämma för att besluta om ett nytt optionsprogram riktat till samtliga medarbetare i bolaget. Bolagsstämman hålls den 19 augusti 2002 kl 14.00 på Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport januari-september 2002 21 oktober 2002 Bokslutskommuniké februari 2003 Stockholm den 12 augusti 2002. Nicklas Storåkers Verkställande direktör Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/12/20020812BIT00020/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/12/20020812BIT00020/wkr0002.pdf Hela Rapporten