Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Bokslutskommuniké 2006

• Rörelseintäkterna ökade med 59,5 (35,4) procent till 454,7 (285,1) MSEK.
• Resultatet efter skatt uppgick till 188,0 (105,9) MSEK.
• Resultat per aktie ökade till 6,85 (3,88) SEK.
• Nettosparandet uppgick till 6.030 (5.660) MSEK, motsvarande 20,2 (34,9) procent av depåvärdet vid årets början.
• Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 (2,00) SEK per aktie och ett återköpsprogram om maximalt 10 procent av aktierna i Avanza AB.

VD-kommentar
”Avanzas tillväxtarbete fortsätter i oförminskad takt. Under fjärde kvartalet har vi lagt grunden för en bredare tillväxt genom att ge kunderna en PPM-tjänst och att Avanza blir valbart via avtalspensionen SAF-LO som berör 2,1 miljoner svenskar. Under inledningen av 2007 breddar vi ytterligare med lansering av kapitalförvaltning, men viktigast av allt är ännu större satsningar på försäljning. Även om vi behöver vara vaksamma över börsutvecklingen känns tillväxtmöjligheterna mer spännande än någonsin”, säger Nicklas Storåkers, VD Avanza.

”Avanza har under 2006 vuxit med rekordhöga 23 procent avseende depåkunder. Nettosparandet i Avanza uppgick under 2006 till över sex miljarder. Det är det högsta någonsin, men en svag sparmarknad under slutet av året gjorde att vi inte nådde årsmålet fullt ut.”

”Intäkterna ökade under 2006 med 60 procent till 455 MSEK samtidigt som rörelsemarginalen ökade till 54 procent. Det visar att vår modell med marknadens lägsta avgifter i kombination med låga kostnader skapar såväl kund- som aktieägarnytta.”

För ytterligare information, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon: 070-861 80 01.

Verksamhetsutveckling
Avanza är inne i ett högt utvecklingstempo. Under 2006 har Avanza lanserat ett flertal sparprodukter. Avanza Zero och tjänstepension startades under våren. Spartidningen Placera Nu, webbhandel på de nordiska börserna och sjuk- och olycksfallsförsäkringar lanserades under hösten. Under senare delen av året lanserades en PPM-tjänst som innebär att kunderna får tillgång till sina PPM-innehav via Avanza med möjlighet att placera om sina fonder. I början av 2007 kommer en tjänst för valutahandel att lanseras.

Nettosparandet uppgick under 2006 till 6.030 (5.660) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 6,5 (71,5) procent jämfört med 2005. Nettosparandet under fjärde kvartalet uppgick till 1.580 (2.060) MSEK. Bruttosparandet har varit starkt men ett betydande utflöde under slutet av året bidrog till ett lägre nettosparande än förväntat. Det totala nettosparandet under hela året motsvarar 20,2 (34,9) procent av depåvärdet vid årets början.

Det totala antalet depåkunder ökade under 2006 med 24.100 (16.100) st netto till 130.000 st (105.900 st per den 31 december 2005), vilket motsvarar en ökning om 22,8 (17,9) procent. Den avgiftsfria fonden Avanza Zero bidrar till nykundsinflödet.

Värdeökningen för den genomsnittliga depåkunden uppgick under 2006 till 22,1 (42,0) procent jämfört med OMX Stockholm Price Index som ökade med 23,6 (32,6) procent.

Det totala depåvärdet ökade med 45,0 (84,0) procent till 43.200 per den 31 december 2006 (29.800 per den 31 december 2005) MSEK. Inom Avanza Private Banking ökade depåvärdet under 2006 med 71,8 (255,0) procent till 11.700 (6.810 per den 31 december 2005) MSEK. Depåvärdet inom Aktiespar.se ökade till 750 (350 per den 31 december 2005) MSEK.

Avanza Tjänstepension lanserades under våren och intresset är stort. Hittills har 230 bolag med totalt 360 anställda (underliggande depåkunder) anslutit till Avanza Tjänstepension. Marknaden präglas av långa införsäljningstider och mer komplex införsäljning än för Avanzas övriga produkter. Avanza ansökte under hösten om anslutning till några av de större kollektivavtalade tjänstepensionsplanerna, de så kallade kryssmarknaderna. Avanza har antagits som ett valbart alternativ i avtalspensionen SAF-LO.

Det totala depåvärdet i pensionsprodukter uppgick per den 31 december 2006 till 4.800 (2.470 per den 31 december 2005) MSEK, motsvarande 11,1 (8,3 per den 31 december 2005) procent av det totala depåvärdet.

Fondutbudet har utökats och omfattar 780 olika fonder från över 60 fondbolag. Avanza utsågs av tidningen Privata Affärer till Årets Prispressare med anledning av Avanza Zero, som lanserades i maj. Avanza Zero är en indexfond som ska följa OMXS30-index. Fonden går endast att köpa via direktsparande i Avanza-depå, pensionssparande hos Avanza eller via PPM. Hittills har Avanza Zero 11.400 andelsägare hos Avanza och 480 MSEK i fondkapital inklusive PPM. Avkastningen på Avanza Zero har sedan starten uppgått till 26,5 procent jämfört med OMXS30-index som under samma period steg med 26,6 procent.

Det totala depåvärdet placerat i fonder uppgick per den 31 december 2006 till 6.600 (3.810 per den 31 december 2005) MSEK, motsvarande 15,3 (12,8 per den 31 december 2005) procent av det totala depåvärdet. Antalet depåer med fondinnehav uppgick per den 31 december 2006 till 43.200 (26.200 per den 31 december 2005).

I september lanserades Placera Nu, som är en webbtidning inriktad på sparande och placeringar. Tidningen publiceras på www.placera.nu, som är integrerad med Avanzas webbtjänst. Placera Nu är redaktionellt oberoende och redaktionen består av åtta experter inom områdena aktier, fonder och pensioner. Under slutet av året hade Placera Nu 53.000 besökare per vecka.

Avanzas marknadsandel på First North, marknaden för mindre tillväxtbolag, uppgick under 2006 till 25,3 procent av omsättningen och 18,0 procent av antalet avslut. Denna marknadsdominerande position innebär att Avanza är ett attraktivt alternativ för noteringar, ägarspridningar och nyemissioner av aktier i mindre tillväxtbolag. Avanza Corporate Finance har under året genomfört 10 uppdrag.

Total marknadsandel på Stockholmsbörsen (inklusive First North) var 2,7 (2,0) procent av omsättningen och 10,0 (9,5) procent av antalet avslut. Avanza var precis som föregående år den största medlemmen totalt sett på Stockholmsbörsen (inklusive First North) mätt i antal avslut.

Driftstillgängligheten på Avanzas webbtjänst uppgick under 2006 till 99,7 (99,6) procent.

Avanzas depåkunder gjorde i genomsnitt 2,00 (1,57) affärer per månad under 2006, vilket är en ökning med 27,4 (22,7) procent jämfört med föregående år. Under fjärde kvartalet uppgick motsvarande siffra till 1,98 (1,79) affärer per depåkund och månad. Det genomsnittliga courtaget per affär för depåkunder uppgick under 2006 till 94 (94) SEK. Rörelseintäkterna per depåkund uppgick till 4.100 (3.000) SEK under perioden.

Inlåningen, inklusive klientmedel, ökade till 5.278 (3.526 per den 31 december 2005) MSEK per den 31 december 2006. Utlåningen ökade med 11,6 procent till 2.290 (2.052 per den 31 december 2005) MSEK. In- respektive utlåningen motsvarar 12,2 (11,8 per den 31 december 2005) procent respektive 5,3 (6,9 per den 31 december 2005) procent av depåvärdet. Kundernas nettolikviditet uppgick därmed till 6,9 (4,9 per den 31 december 2005) procent av depåvärdet.
Ekonomisk översikt
Rörelseintäkterna ökade under 2006 med 59,5 (35,4) procent till 454,7 (285,1) MSEK. Intäktstillväxten förklaras både av högre kundaktivitet och underliggande tillväxt. Rörelseintäkterna uppgick till 1,26 (1,29) procent av depåvärdet under året. Räntenettot uppgick till 137,7 (81,7) MSEK under 2006, vilket motsvarar en ökning med 68,5 (35,3) procent jämfört med föregående år.

Courtageintäkterna med avdrag för direkta kostnader utgjorde 53 (54) procent av de totala rörelseintäkterna under 2006, medan icke-courtageintäkter (räntenetto, fondprovisioner och övriga intäkter) utgjorde resterande 47 (46) procent.

Under 2006 uppgick icke-courtageintäkter till 102 (94) procent av rörelsekostnaderna, vilket innebär att Avanza under 2006 överträffade målsättningen att icke-courtageintäkter skall uppgå till lägst 90-100 procent av rörelsekostnaderna. Under fjärde kvartalet uppgick motsvarande siffra till 101 (97) procent. Ökningen i icke-courtageintäkter förklaras i huvudsak av stigande in- och utlåningsvolymer, högre fondprovisioner och arvoden från corporate finance.

Rörelsekostnaderna under 2006 uppgick till 210,9 (138,4) MSEK, vilket är en ökning med 52,4 (26,6) procent jämfört med 2005. Under fjärde kvartalet uppgick rörelsekostnaderna till 58,7 (39,0) MSEK, vilket är en ökning med 50,5 (20,4) procent jämfört med samma period föregående år. Marknadsföringskostnaderna under 2006 ökade till 42,7 (19,4) MSEK, vilket tillsammans med ökade personalkostnader förklarar större delen av ökningen av rörelsekostnaderna.

Antalet heltidstjänster (exklusive tjänst- och föräldralediga) uppgick i slutet av december till 157 (94 per den 31 december 2005) medarbetare.

Resultatet före skatt uppgick under 2006 till 243,8 (146,7) MSEK, vilket innebär en rörelsemarginal om 53,6 (51,5) procent. Skattekostnaden uppgick till 55,8 (40,8) MSEK, motsvarande en effektiv skatt om 22,9 (27,8) procent. Den effektiva skatten har minskats av beslut från Skatteverket i fjärde kvartalet att fastställa deklarationen för 2005 där avdrag yrkats för förlusten vid likvidation av ett koncernbolag.

Resultatet efter skatt uppgick under 2006 till 188,0 (105,9) MSEK. Resultatet per aktie blev 6,85 (3,88) SEK. Avkastningen på eget kapital uppgick under 2006 till 45,1 (35,3) procent.

Avskrivningarna på materiella och immateriella tillgångar uppgick till 8,2 (6,4) MSEK och investeringarna uppgick till 16,2 (5,0) MSEK. Årets investeringar inkluderar Avanzas förvärv av dotterbolaget Börsveckan vilket hade en påverkan på kassaflödet med 2,4 MSEK.

Eget kapital uppgick per den 31 december 2006 till 488,8 (353,7 per den 31 december 2005) MSEK eller 17,80 (12,88) SEK per aktie, och kapitaltäckningsgraden till 11,8 (11,1) procent. Koncernens likvida medel uppgick till 2.880,2 (802,9 per den 31 december 2005) MSEK.
Framtiden
Avanza mål är att vara Spararnas Bank. Konkret är ambitionen att varje kund hos Avanza ska få mer pengar över till sig själv jämfört med någon annanstans.

Den svenska sparmarknaden uppgår till 3.400 Mdr och svenskarnas behov av enskilt sparande ökar, inte minst inom pensionsområdet. Med ett depåvärde om 43.200 MSEK har Avanza en marknadsandel om 1,3 procent.

Under året har Avanza kompletterat med tjänstepension och en PPM-tjänst, vilket innebär att svenska sparkunder nu kan samla hela sitt sparande hos Avanza. Även satsningen på råd och vägledning genom nättidningen Placera Nu bidrar till detta. Kombinationen av marknadens billigaste sparprodukter, bra hjälp och det breda placeringsutbudet innebär att Avanza fortsätter hålla positionen som landets bästa spartjänst på internet.

De långsiktiga tillväxtmöjligheterna avseende såväl nya kunder som kapital bedöms därför fortsatt som mycket goda. Målsättningen är att i slutet av 2008 nå en marknadsandel om lägst 2 procent och 200.000 depåkunder. I denna tillväxtfas har Avanza under 2007 två fokusområden; sälja fler sparprodukter till befintliga kunder och förenkla för nya kunder att välja Avanza.

Avanza kommer redan under första kvartalet 2007 att satsa mer på direkta försäljningsaktiviteter. Avanza har också som mål att under första halvåret etablera ännu bredare distribution avseende tjänstepensioner i form av deltagande i fler kollektivavtalade planer och samarbeten med försäkringsförmedlare. Under första kvartalet kommer Avanza dessutom börja erbjuda kapitalförvaltning som komplement till de kunder som inte vill sköta allt sparande själv. Placera Nu kommer vidareutvecklas för att bli en ännu bättre nättidning om sparande. Utöver detta kommer Avanza under våren lansera ett antal nya produkter och tjänster.

En underliggande tillväxt för Avanza avseende depåvärde skapar förutsättningar för intäktstillväxt, eftersom det på lång sikt finns ett tydligt samband mellan tillväxt i depåvärde och tillväxt i rörelseintäkter. För att kunderna ska få mer pengar över till sig själv fortsätter Avanza att pressa priserna, vilket i sig påverkar intäktstillväxten negativt. Målsättningen är att långsiktigt öka intäkterna med 15-30 procent per år. På ett års sikt, som kan betecknas som kort sikt på sparmarknaden, har emellertid också börsutvecklingen stark inverkan på tillväxten avseende depåvärde och intäkter.

Nettosparandet bedöms årligen uppgå till 20-25 procent av depåvärdet vid årets början. Säsongsmässiga variationer, börsklimat och enskilda insatser från Avanza gör att nettosparandet varierar mellan enskilda kvartal. Under 2006 uppgick nettosparandet till 20 procent och beror bland annat på att antalet depåkunder ökade med 23 procent under året.

Värdetillväxten bör normalt uppgå till 6-8 procent per år med beaktande av depåkundernas fördelning mellan aktier och räntebärande tillgångar. Under 2006 blev värdetillväxten höga 22 procent.

Den årliga prispressen (definierad som rörelseintäkter i förhållande till depåvärde) bedöms uppgå till 5-10 procent. Under 2006 fortsatte Avanza sänka courtaget för aktiehandel bland annat i och med introduktionen av Mikro-depån med 39 SEK i minimicourtage. Genom lanseringen av Avanza Zero sänkte Avanza också avgifterna för fondsparande. Dessa prissänkningar kompenserades dock av att kunderna placerade mer kapital i aktivt förvaltade fonder och garantiprodukter och att handelsaktiviteten under året ökade. Prispressen under 2006 uppgick därför inte till mer än 2,4 procent.

Ladda ner