Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Bokslutskommuniké 2010

  • Rörelseintäkterna ökade med 21 (1) procent till 621 (515) MSEK
  • Resultatet efter skatt ökade med 19 (23) procent till 271 (228) MSEK
  • Resultat per aktie ökade med 18 (22) procent till 9,77 (8,27) SEK
  • Nettoinflödet uppgick till 9 570 (9 950) MSEK, motsvarande 16 (29) procent av sparkapitalet vid årets början
  • Antal konton ökade med 26 (23) procent till 352 200 (279 000) st och totalt sparkapital ökade med 34 (77) procent till 82 000 (61 300) MSEK
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 9,50 (8,00) SEK per aktie

Fjärde kvartalet

  • Rörelseintäkterna ökade med 15 (17) procent till 167 (145) MSEK
  • Resultatet efter skatt ökade med 6 (64) procent till 68 (64) MSEK
  • Intäkter och resultat före skatt har belastats med 9 MSEK avseende värdejustering av innehavet i börsen Burgundy
  • Resultat per aktie ökade med 6 (62) procent till 2,45 (2,31) SEK


VD-kommentar
”Antal konton ökade med 26 procent under året och nettoinflödet uppgick till 9 570 MSEK. Det innebär att vi infriade våra långsiktiga mål. Grunden till tillväxten är att Avanza Bank har Sveriges nöjdaste sparare, vilket också visade sig i undersökningen Svenskt Kvalitetsindex. Kundnöjdhet är vårt besjälade fokus och vi vill tro att det också är bakgrunden till att vi utsågs till både Årets Bank och Årets Livbolag under 2010”, säger Nicklas Storåkers, vd Avanza Bank.

”Vinsten per aktie ökade med 18 procent under året. Under fjärde kvartalet ökade vinsten före skatt med 19 procent före värdejustering av innehavet av aktier i börsen Burgundy. Utöver den underliggande tillväxten har förstås en stark börs och högre räntemarginaler bidragit positivt.”

”Den populära sparformen kapitalförsäkring stod för huvuddelen av Avanza Banks nettoinflöde. Under fjärde kvartalet är nettoinflödet säsongsmässigt svagt och uppgick till 1 130 MSEK. Efterfrågan på kapitalförsäkring fortsätter att vara mycket hög och under de två första veckorna i januari 2011 uppgick nettoinflödet till 1 530 MSEK, vilket kan jämföras med 1 330
MSEK samma period föregående år.”

”Vi fortsätter framåt under 2011; som vanligt med ambitionen att ta många små, snabba steg på den svenska sparmarknaden. Vi ser goda tillväxtmöjligheter och kommer under året lansera nya produkter. Dessutom bedöms ökade räntemarginaler stärka vår intäktsbas. Eftersom vi inte lyckats rekrytera i den takt vi önskat inom IT- och webbutveckling under 2010, har kostnaderna ökat mindre än de 25 procent vi tidigare bedömde. Det innebär att en del rekryteringar kommer genomföras under 2011 istället. Kostnadsökningen bedöms därför hamna i den övre delen av intervallet 15–20 procent, som är det långsiktiga målet. Förutsättningarna bedöms som goda att under 2011 uppnå det långsiktiga målet om 15–20 procent vinsttillväxt.”


För ytterligare information:
Nicklas Storåkers, VD Avanza Bank, telefon 070-861 80 01
Birgitta Hagenfeldt, CFO Avanza Bank, telefon 073-661 80 04

Ladda ner