Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Bokslutskommuniké 2011

  • Rörelseintäkterna ökade med 12 (21) procent till 695 (621) MSEK
  • Resultatet efter skatt ökade med 7 (19) procent till 291 (271) MSEK
  • Resultat per aktie ökade med 5 (18) procent till 10,28 (9,77) SEK
  • Nettoinflödet uppgick till 6 460 (9 570) MSEK, motsvarande 8 (16) procent av totalt sparkapital vid årets början
  • Antal konton ökade med 18 (26) procent till 417 200 (352 200) st och totalt sparkapital minskade med 10 (+34) procent till 74 200 (82 000) MSEK
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 (9,50) SEK per aktie

Fjärde kvartalet

  • Rörelseintäkterna minskade med 6 (+15) procent till 157 (167) MSEK
  • Resultatet efter skatt minskade med 19 (+6) procent till 55 (68) MSEK
  • Resultat per aktie minskade med 21 (+6) procent till 1,94 (2,45) SEK

 

VD-kommentar

”År 2011 har varit ett turbulent börsår. Både handelsaktiviteten och nettoinflödet i hela sparmarknaden varit svagare än normalt vilket bedöms bero på både börsläget och att räntorna höjdes under första halvåret som får till följd att fler väljer att spara genom att amortera på sina bolån. Trots att börsen föll med 17 procent lyckades vi öka vinsten under 2011. Avanza

Bank fortsatte att ta marknadsandelar, vilket särskilt syns för sparkonton och pensions- och försäkringssparande där antalet nya konton har ökat med 79 respektive 23 procent det senaste året. Men vi nådde inte våra tillväxtmål och det är vi inte alls nöjda med. Vi har därför gjort en ordentlig kostnadsöversyn och kommer sänka kostnaderna markant jämfört med fjärde kvartalet 2011”, säger Martin Tivéus, VD Avanza Bank.

”I början av januari lanserades den nya sparformen investeringssparkonto (ISK). Intresset har varit mycket stort och under de två första veckorna har vi fått in 2 300 nya konton och 580 MSEK i nettoinflöde i ISK. Avanza Bank har marknadens lägsta avgifter för ISK och dessutom möjlighet att erbjuda kredit kopplat till kontot vilket gör att vi förväntar en fortsatt stark tillväxt i ISK. Nettoinflödet i ISK och kapitalförsäkring bedöms bli betydligt jämnare under året på grund av nya skatteregler.

Vi bedömer att vi kommer att ha en fortsatt stark tillväxt i Sparkonto+ som under årets sista kvartal växte med 1 100 MSEK och har som ambition att utöka antal samarbetspartners ytterligare för att förbättra både kapacitet och villkor för våra kunder.”

”Trots att sparkapitalet vid ingången av 2012 är lägre än vid ingången av 2011 på grund av en negativ börsutveckling under året, så bedömer vi, givet oförändrade styrräntor, att vi har förutsättningar att öka vinsten under 2012. Under sommaren väntas ett förslag angående fri flytträtt på pensionssparande, vilket bedöms innebära att Avanza Bank på sikt har goda förutsättningar att uppnå det långsiktiga målet om 15-20 procent vinsttillväxt.”

”Jag vill även lyfta fram resultatet av Svenskt Kvalitetsindex undersökning om nöjdheten bland Sveriges sparare som kom i slutet av 2011. Den visade inte bara att Avanza Bank fortfarande har landets nöjdaste sparare. Våra sparare har dessutom blivit ännu nöjdare och det var vi ensamma om bland alla banker i Sverige!”
 

För ytterligare information:
Martin Tivéus, VD Avanza Bank, telefon 070-861 80 04
Birgitta Hagenfeldt, CFO Avanza Bank, telefon 073-661 80 04

Informationen i denna rapport är sådan som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra och själv har valt att offentliggöra enligt både lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 19 januari 2012 kl 08.15 (CET).

Ladda ner