Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Bokslutskommuniké januari – december 2017

Denna bokslutskommuniké offentliggörs med anledning av att Avanza Bank AB (publ) har ett utestående förlagslån. Rapporten ska inte förväxlas med bokslutskommunikén för Avanza Bank Holding AB (publ) med koncern för Avanza som publicerades den 18 januari 2018.
  •  Rörelseintäkterna ökade med 10 (0) procent till 742 (676) MSEK
  •  Rörelsemarginalen uppgick till 40 (45) procent
  •  Resultatet efter skatt minskade med 7 (–4) procent till 219 (235) MSEK
  •  Resultat per aktie minskade med 7 (–4) procent till 399 (428) SEK
  •  Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Andra halvåret

  • Rörelseintäkterna ökade med 11 procent till 379 (342) MSEK
  • Resultatet efter skatt minskade med 13 procent till 101 (116) MSEK
  • Resultat per aktie minskade med 13 procent till 183 (211) SEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period eller datum föregående år om inte annat anges.

Denna information är sådan som Avanza Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2018 kl. 08:30 CET.