Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2001

Avanza visar vinst (+2MSEK) Siktar på bankernas aktiva sparare Avanza är första svenska nätmäklare att visa lönsamhet. Detta under börsens sämsta kvartal på många år. Avanzas vinst under tredje kvartalet blev 2,0 Mkr (före omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar), rörelsemarginalen var 9,3 procent. - Bakgrunden är våra låga kostnader, många sparare (nära 100 000 depåer) och en riktigt bra ny sajt, säger Nicklas Storåkers, vd Avanza. Efter ett år med fokus på konsolidering och lönsamhet siktar Avanza nu återigen på tillväxt. Och spararna ska Avanza hämta från bankerna. - Bankerna är duktiga på passiva sparare. Vi vänder oss till de hundratusentals som vill bli mer aktiva och ta hand om sina sparpengar. Många av dessa har idag bara sina pengar liggande på banken, säger Nicklas Storåkers. 40 procent vill lämna sin bank Banksparare är också allt mer intresserade av att lämna sin bank. Det visar en undersökning bland 1 700 internetanvändare, som Webbarometern gjort på uppdrag av Avanza. - 40 procent av bankspararna är idag intresserade av att lämna sin bank. Det handlar om hundratusentals privat-sparare som vill vara mer engagerade i sitt sparande. Hela 7 procent av spararna har nyligen lämnat sin bank. Dagshandlare fortsatt viktiga Nätmäklarnas dagshandlare är idag färre men kommer även i fortsättningen vara viktiga, speciellt som referens för utveckling av innehåll och prestanda. - Dagshandlarna är våra formel-1-förare. Utifrån dem kan vi sedan utveckla säkra och bekväma tjänster till privatsparare, vilka ger oss långsiktig lönsamhet, säger Nicklas Storåkers. För Avanzas produktsortiment är redan idag redo för att ta emot en bredare grupp sparare. - Avanza har ett av de mest utvecklade fondvaruhusen på nätet. Här kommer vi se en snabb tillväxt det närmaste året, säger Nicklas Storåkers. Snabb fusion i rätt tid Samgåendet mellan Avanza och HQ.SE Aktiespar genomförde bolaget på korta fyra månader. - Vi har idag branschens största kundstock (marknadsandel 19%), en organisation, ett system och en ny sajt. Vi har hållit budget. Dessutom visar det sig nu att vi har genomfört samgåendet i rätt tid. Sedan två månader ser vi ett tydligt ökande inflöde av nya kunder, säger Nicklas Storåkers. För mer information Nicklas Storåkers, vd Avanza, tel: 070- 861 80 01. Claes Hemberg, informationschef Avanza, tel: 070- 861 80 47. Delårsrapport 1 januari - 30 september 2001 · Rörelseintäkterna ökade med 222 procent till 58,3 (18,1) MSEK. · Resultatet före omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar förbättrades till -2,5 (-21,7) MSEK. · Verksamheten vände till vinst om 2,0 MSEK före omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar under tredje kvartalet. · Samgåendet med Avanza har genomförts enligt plan. · Firmabyte från HQ.SE Aktiespar AB till Avanza AB har genomförts. Verksamhetsutveckling Under tredje kvartalet slutfördes samgåendet mellan Avanza och HQ.SE Aktiespar. Som ett resultat av samgåendet har omfattande kostnadsbesparingar och rationaliseringar genomförts. Ett ny ledningsgrupp har etablerats och antalet medarbetare har minskat med c:a 35 procent till 67 medarbetare i slutet av september. I början av oktober lanserades en helt ny hemsida på www.avanza.se, med väsentligt utökad funktionalitet och produktbredd. Den nya hemsidan bygger huvudsakligen på Avanzas tidigare prisbelönta hemsida, men efter integration med HQ.SE Aktiespars system har också väsentliga förbättringar och effektiviseringar av bland annat handelsfunktioner genomförts. Under årets första nio månader föll Stockholmsbörsen med 31,5 procent, och inte minst under sommaren och inledningen av hösten var börsutvecklingen mycket svag. Detta resulterade i låg handelsaktivitet. Det genomsnittliga antalet affärer per aktiv kund och månad uppgick till 1,0 under årets nio första månader, jämfört med 3,1 affärer under samma period föregående år. Det genomsnittliga courtaget per avräkningsnota uppgick till 79 SEK. Eftersom utlåningen föll markant med anledning av den negativa börsutvecklingen minskade även övriga intäktskällor under tredje kvartalet. Under de gångna tre kvartalen utgjorde courtageintäkterna med avdrag för direkta kostnader 56 procent av de totala rörelseintäkterna, medan räntenetto, depåavgifter och övriga intäkter utgjorde resterande 44 procent. Per den 30 september 2001 uppgick antalet öppnade depåer till 96 600 st, att jämföra med 39 000 st vid årsskiftet. Antal aktiva depåer med innehav uppgick till 72 100, jämfört med 37 000 st vid årsskiftet. Det totala depåvärdet hos Avanza uppgick per 30 september 2001 till SEK 8,8 Mdr. Avanzas marknadsandel på Stockholmsbörsen uppgick i september månad till 4,3 (0,6) procent av antalet transaktioner och 1,0 (0,2) procent av omsättningen. Mätt i antal transaktioner var Avanza näst störst bland de fristående internetmäklarna och femte störst på Stockholmsbörsen totalt sett under årets tre första kvartal. I och med lanseringen av den nya hemsidan har den underliggande teknologin förändrats avsevärt. I samband med lanseringen inträffade ett par driftsstörningar under september och oktober, vilket inte kan anses vara tillfredställande. Dessa problem har nu avhjälpts, och ett förbättringsarbete av systemarkitekturen pågår för närvarande. Under tredje kvartalet uppgick tillgänglighetsgraden till 99,4 procent, vilket understiger den långsiktiga målsättningen om 99,5 procent. Resultat och ställning Koncernen Resultatet före omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar uppgick för perioden till -2,5 (-21,7) MSEK. Motsvarande resultat för tredje kvartalet uppgick till +2,0 (-3,8) MSEK, vilket innebär en rörelsemarginal före omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar om 9,3 (neg.) procent. Resultatförbättringen jämfört med föregående år förklaras huvudsakligen av intäktstillskott och kostnadsbesparingar med anledning av förvärven av Aktiespar Fondkommission och Avanza. Bolag ingående i den förvärvade Avanza-koncernen inkluderas i koncernens resultat från och med den 1 augusti 2001. Omstruktureringskostnaderna för integrationen mellan HQ.SE Aktiespar och Avanza har belastat resultatet under tredje kvartalet med 26,6 MSEK. De totala omstruktureringskostnaderna uppgår därmed till 30,3 MSEK. Goodwillavskrivningarna uppgick under perioden till 35,4 (0,0) MSEK. Rörelseresultatet före skatt uppgick därmed till -68,2 (-32,7) MSEK. Provisionsintäkterna uppgick till 45,7 (10,1) MSEK för årets första nio månader och rörelseintäkterna till 58,3 (18,1) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 352 respektive 222 procent, jämfört med samma period föregående år. Ökningen förklaras huvudsakligen av genomförda förvärv, men även ett förbättrat räntenetto, ökade depåavgifter och en växande institutionell handel har bidragit positivt till intäktsökningen. Det svaga marknadsklimatet, med lägre affärsaktivitet och courtageintäkter som följd, har emellertid väsentligen motverkat tillväxten. Räntenettot uppgick till 18,0 (12,5) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 44 procent jämfört med förra året. Rörelsekostnaderna exklusive omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar uppgick till 60,8 (39,8) MSEK. Eget kapital uppgick per den 30 september 2001 till 351,4 (350,5) MSEK eller 13,8 (16,7) SEK per aktie. Koncernens likvida medel uppgick till 415,5 (199,2) MSEK. Moderbolaget HQ.SE Aktiespar redovisar för perioden ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt om -7,5 (-8,2) MSEK. Nettoomsättningen uppgick till 2,7 MSEK. I resultatet ingår kostnader uppkomna i samband med förvärvet av Avanza om 3,9 MSEK. Bolagets likvida medel uppgick till 41,2 (104,0 per den 31 december 2000) MSEK. Förvärv av Avanza I och med att samtliga villkor för förvärvet av Avanza uppfylldes i början av juli förvärvade HQ.SE Aktiespar 93,6% av aktierna i Avanza. Som betalning för Avanza erlade HQ.SE Aktiespar 4 425 907 aktier, vilket medför att antalet utestående aktier för närvarande uppgår till 25 415 478 st. I september bytte HQ.SE Aktiespar firma till Avanza. Det förvärvade Avanza ingår i koncernresultat- och balansräkningen från och med 1 augusti 2001, och ger upphov till en goodwill om 72,2 MSEK före avskrivningar. Avanza tillämpar en avskrivningstid på goodwill om fem år. Åtgärder för att uppnå de kostnadsbesparingar, som tidigare bedömdes uppgå till 50 MSEK årligen, genomfördes under tredje kvartalet. Rörelsekostnaderna exklusive avskrivningar och omstruktureringskostnader minskade till 6,6 MSEK per månad under augusti-september 2001, jämfört med 13,0 MSEK per månad under januari-juli 2001 för Avanza och HQ.SE Aktiespar sammantaget. En tilläggsköpeskilling, som senast fastställs i december 2001, kan uppgå till maximalt 1 511 593 aktier, och är bland annat beroende av kostnaden för avvecklingen av Avanzas tidigare utländska verksamheter. Det totala antalet utestående aktier kan därefter uppgå till maximalt 26 927 071 st. En utökning av befintligt teckningsoptionsprogram genomfördes under början av oktober och riktades till samtliga medarbetare i det nya bolaget. Efter genomförd utökning motsvarar utestående teckningsoptioner 1 675 800 aktier. Lösenkursen är 22,88 SEK per aktie och löptiden är till och med 24 februari 2003. Utsikter för fjärde kvartalet Med nuvarande marknadsaktivitet bedöms resultatet före omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar under fjärde kvartalet förbättras jämfört med tredje kvartalet. Avanza bedöms därigenom även visa vinst före omstuktureringskostnader och goodwillavskrivningar för helåret 2001. Den bedömda resultatförbättringen förklaras av att kostnadsbesparingarna med anledning av förvärvet av Avanza kommer att få full effekt under fjärde kvartalet. Det fjärde kvartalet är också säsongsmässigt starkare än tredje kvartalet och vissa prishöjningar har dessutom genomförts per den 1 oktober 2001. Inga ytterligare omstruktureringskostnader förväntas heller under årets sista kvartal. Övrigt Utdelning av HQ.SE Fonder Utdelningen av verksamheten inom affärsområdet HQ.SE Fonder genomfördes under maj månad i enlighet med beslut på ordinarie bolagsstämma. HQ.SE Fonder noterades därefter på Nya Marknaden. Firmabyte Den 19 september 2001 beslutade en extra bolagsstämma om byte av firma från HQ.SE Aktiespar AB till Avanza AB. I samband med byte av firma ändrades också bolagets kortnamn på Stockholmsbörsen från HQSE till AZA. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké 11 februari 2002 Årsredovisning mars 2002 Stockholm den 25 oktober 2001. Nicklas Storåkers, Verkställande Direktör Telefon 08-562 250 00 Granskningsberättelse för Avanza AB Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Stockholm den 25 oktober 2001 KPMG Caj Nackstad Auktoriserad revisor ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011024BIT01550/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011024BIT01550/bit0002.pdf Hela Rapporten