Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2005

• Rörelseintäkterna ökade med 10,6 (83,9) procent till 127,3 (115,1) MSEK. • Resultatet efter skatt uppgick till 41,9 (44,6) MSEK. • Resultat per aktie uppgick till 1,54 (1,68) SEK. • Nettosparandet uppgick till 2.340 (1.740) MSEK, motsvarande 14,4 (15,8) procent av depåvärdet vid årets början. VD-kommentar ”Depåvärdet hos Avanza ökade med hela 35 procent under första halvåret. Det är ett resultat både av att Avanzas privatsparare gjort bra affärer och en stark underliggande tillväxt i form av nytt kapital och nya kunder, inte minst inom Avanza Private Banking. Den betydande tillväxten i depåvärde medförde en intäktstillväxt på över 10 procent, trots lägre handelsaktivitet än förra året.” ”Vi har haft god draghjälp av en positiv börs under det första halvåret. Och att vi under perioden lyckas attrahera ett nettosparande på över 2.300 MSEK är ett bra kvitto på att de nya produkter vi kommer med hjälper våra kunder till bättre affärer. Avanza Pension har exempelvis attraherat närmare 100 MSEK i nytt kapital trots att det bara gått en dryg månad sedan lansering, vilket är över förväntan. Vi förbereder nu för lansering av ytterligare försäkringsprodukter under hösten”, säger Nicklas Storåkers, vd Avanza. För ytterligare information, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon: 070-861 80 01. Verksamhetsutveckling Nettosparandet under första halvåret uppgick till 2.340 (1.740) MSEK, vilket är en ökning med 34,5 (228) procent jämfört med samma period föregående år. Nettosparandet under andra kvartalet uppgick till 800 (550) MSEK. Det starka nettosparandet förklaras både av att befintliga kunder för över en allt större del av sitt sparande till Avanza och en underliggande tillväxt i antal kunder. Som en effekt av fokuserade marknadsinsatser har nettosparandet i fonder varit särskilt starkt. Det totala nettosparandet motsvarar 14,4 (15,8) procent av depåvärdet vid årets början. Värdeökningen på den genomsnittliga Avanza-portföljen uppgick under perioden januari-juni till 18,3 procent jämfört med Stockholmsbörsens All Share-index som ökade med 11,9 procent. Fokus under andra kvartalet har varit på försäljning och utveckling av nya produkter. Ett flertal marknadsförings- och försäljningsinsatser har genomförts med gott resultat. Avanza har därigenom stärkt sin marknadsledande position och ökat marknadsandelarna. Försäljningen har varit god inom samtliga kundsegment; Avanza, Avanza Private Banking, Avanza PRO (dagshandlare) och Aktiespar.se. Aktiespar.se är en enkel och användarvänlig tjänst utan minimicourtage på aktiehandel, och som riktar sig till småsparare. Aktiespar.se lanserades i mars och antal depåkunder uppgick vid halvårsskiftet till 1.500 st. Det totala depåvärdet ökade med 34,6 (30,0) procent till 21.800 MSEK per den 30 juni 2005 (16.200 MSEK per den 31 december 2004). Inom Avanza Private Banking ökade depåvärdet under halvåret med 105 procent till 3.940 MSEK (1.920 MSEK per den 31 december 2004). Inom Aktiespar.se ökade depåvärdet till 120 MSEK sedan starten i mars 2005. Huvudfokus inom Avanzas utveckling har varit uppbyggnaden av försäkringssystem inom Avanza Pension. I slutet av maj 2005 lanserade Avanza Pension en kapitalpension, som är Avanzas första egna försäkringsprodukt. Avanzas kapitalpension är Sveriges billigaste försäkringssparande helt utan försäkringsavgifter och erbjuder dessutom ett bredare placeringssortiment än någon annan svensk livförsäkringsprodukt. Kunderna inom Avanza Pension kan idag välja på att investera mellan 500 olika fonder och att direktspara i aktier. Den 28 juni 2005 lämnade Avanza Fondkommission AB in en ansökan till Finansinspektionen om tillstånd att bedriva bankrörelse. Syftet med ett bankrörelsetillstånd är att det ger Avanza större flexibilitet att bedriva nuvarande verksamhet och att utveckla nya produkter och tjänster. Avsikten är att byta firma till Bankaktiebolaget Avanza i samband med att tillståndet erhålls. Det totala antalet depåkunder ökade netto med 5,5 (4,0) procent under första halvåret till 94.700 st (89.800 st per den 31 december 2004). Under andra kvartalet ökade antal kunder med 1.700 (-100) st netto. Avanzas depåkunder gjorde i genomsnitt 1,40 (1,52) affärer per månad under första halvåret. Det motsvarar en aktivitetsminskning med 7,9 (+105) procent jämfört med samma period föregående år. Under andra kvartalet ökade handeln till 1,41 (1,11) affärer per kund och månad, vilket är en ökning med 27,0 (42,3) procent jämfört med samma period föregående år. Förklaringen till aktivitetsökningen under andra kvartalet är huvudsakligen den positiva kursutvecklingen i Ericsson-aktien. Andelen aktiva kunder som gör minst en affär per månad har stigit betydligt. De portföljverktyg som Avanza utvecklat bidrar till den ökade aktiviteten. Det genomsnittliga courtaget per affär för depåkunder uppgick under första halvåret till 96 (103) SEK. Rörelseintäkterna per depåkund uppgick till 1.400 (1.400) SEK under första halvåret. Inlåningen, inklusive klientmedel, ökade till 2.832 (1.766 per den 31 december 2004) MSEK per den 30 juni 2005. Inlåningsökningen beror till stor del på att depåkunderna nettosålt aktier till följd av kursuppgång på börsen. Utlåningen ökade med 12,8 procent till 1.241 (1.100 per den 31 december 2004) MSEK. In- respektive utlåningen motsvarade 13,0 procent (10,9 procent per den 31 december 2004) respektive 5,7 procent (6,8 procent per den 31 december 2004) av depåvärdet. Avanzas marknadsandel på Stockholmsbörsen uppgick under första halvåret 2005 till 9,0 (8,5) procent av antalet avslut och 1,8 (1,7) procent av omsättningen. Mätt i antal avslut var Avanza därmed den största nätmäklaren och den näst största medlemmen totalt sett på Stockholmsbörsen. Resultat och ställning Samtliga jämförelsetal för år 2004 är omräknade enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). Rörelseintäkterna ökade med 10,6 (83,9) procent till 127,3 (115,1) MSEK under första halvåret 2005. Rörelseintäkterna uppgick till 0,68 (0,86) procent av depåvärdet under första halvåret. Under andra kvartalet ökade rörelseintäkterna med 33,5 (47,6) procent till 66,2 (49,6) MSEK. Ökningen under andra kvartalet förklaras av högre kundaktivitet och en underliggande tillväxt. I juni sålde Avanza domännamnet hq.se till Hagströmer & Qviberg, vilket bidrog positivt till rörelseintäkterna med 1,4 MSEK. Räntenettot uppgick till 37,2 (30,0) MSEK under första halvåret, vilket motsvarar en ökning med 24,0 (42,2) procent jämfört med föregående år. Lägre räntemarginaler har kompenserats av högre volymer. Courtageintäkterna med avdrag för direkta kostnader utgjorde 53 (62) procent av de totala rörelseintäkterna, medan icke-courtageintäkter (räntenetto, depåavgifter och övriga intäkter) utgjorde resterande 47 (38) procent. Courtageintäkterna från institutionella kunder uppgick till 3,1 (5,0) procent av de totala courtageintäkterna. Icke-courtageintäkter fortsätter att öka och uppgick under första halvåret till 88 (82) procent av rörelsekostnaderna. Under andra kvartalet uppgick icke-courtageintäkter till 90 (90) procent av rörelsekostnaderna. Ökningen i icke-courtageintäkter förklaras bland annat av stigande in- och utlåningsvolymer och dessutom en betydande tillväxt i depåkundernas placeringar i fonder. Rörelsekostnaderna under första halvåret 2005 uppgick till 68,5 (53,1) MSEK, vilket är en ökning med 29,0 (19,9) procent jämfört med samma period föregående år. Under andra kvartalet uppgick rörelsekostnaderna till 35,0 (25,3) MSEK. På grund av den fortsatt höga marknadsaktiviteten, aktivt försäljningsarbete och tempo i utvecklingen minskade inte rörelsekostnaderna under andra kvartalet jämfört med första kvartalet, vilket annars är ett säsongsmässigt normalt mönster. Marknadsföringskostnaderna ökade till 8,6 (2,9) MSEK under första halvåret. Antalet heltidsanställda (exklusive tjänst- och föräldralediga) uppgick i slutet av juni till 93 (73 st per den 31 december 2004) medarbetare. Den utökade organisationen beror både på långsiktiga rekryteringar inom en rad olika områden men också en högre temporär bemanning på grund av den höga marknadsaktiviteten. Resultatet före skatt uppgick under första halvåret till 58,8 (62,0) MSEK, vilket innebär en rörelsemarginal om 46,2 (53,9) procent. Skattekostnaden uppgick till 16,9 (17,4) MSEK, varav betald skatt utgjorde 0,0 (0,0) MSEK. Skattekostnaden avser utnyttjande av underskottsavdrag som aktiverats i balansräkningen tidigare år. Resultatet efter skatt uppgick under första halvåret 2005 till 41,9 (44,6) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 1,54 (1,68) SEK. Avkastningen på eget kapital uppgick under perioden till 15,3 (19,0) procent. Investeringarna uppgick under första halvåret till 2,0 (1,4) MSEK. Eget kapital uppgick per den 30 juni 2005 till 285,9 (273,4 per den 31 december 2004) MSEK eller 10,41 (10,27) SEK per aktie, och kapitaltäckningsgraden till 13,2 (14,2) procent. Avanza redovisar per den 30 juni 2005 28,5 (45,4 per den 31 december 2004) MSEK i uppskjutna skattefordringar. Koncernens likvida medel uppgick till 1 363,4 (489,8 per den 31 december 2004) MSEK. Framtiden Hela marknaden för internetsparande i Sverige uppvisar god tillväxt, särskilt i de mer mogna åldersgrupperna. Avanza är marknadens ledande aktör avseende internetsparande, såväl prismässigt som innehållsmässigt, och bedöms därför ha goda förutsättningar att även fortsättningsvis uppvisa ett starkt inflöde av nya kunder och nytt kapital. Avanzas mål är att långsiktigt ha en årlig intäktstillväxt om 20-30 procent. Intäktstillväxtmålet baseras på motsvarande tillväxt i depåvärde. Tillväxten i depåvärde förklaras av två faktorer; nettosparande och värdetillväxt. Avanzas mål är att nettosparandet ska uppgå till 15-20 procent under 2005. Under första halvåret uppgick nettosparandet till 13,9 procent. Värdetillväxten bedöms ett normalt år uppgå till 6-8 procent. Under första halvåret uppgick värdetillväxten till 18,3 procent. Sammantaget uppgick tillväxten avseende depåvärde till 34,6 procent och bedöms därmed skapa goda förutsättningar för långsiktig intäktstillväxt. Under andra halvåret planeras ett antal produktlanseringar som bedöms förstärka Avanzas konkurrenskraft och därigenom förbättra tillväxtförutsättningarna. Bland annat kommer Avanza under hösten att lansera kapital- och pensionsförsäkringar. Slutsatserna från den positiva reponsen i samband med lanseringen av kapitalpension visar att det finns god efterfrågan på enkla och billiga alternativ inom försäkringssparande. Avanzas kostnadsmål för 2005 är att rörelsekostnaderna inte ska överstiga 120-125 MSEK. Rörelsekostnaderna under andra och tredje kvartalet är normalt lägre än under första och fjärde kvartalet. Om det positiva marknadsklimatet håller i sig kan Avanza komma att satsa mer på marknadsföring och försäljning, vilket skulle medföra att kostnadsmålet överskrids. På grund av det höga beroendet av börsutvecklingen lämnar Avanza ingen intäkts- eller resultatprognos för 2005. Målsättningen är emellertid att icke-courtageintäkter, d v s de rörelseintäkter som inte är direkt beroende av börsen, ska uppgå till 80-90 procent av rörelsekostnaderna, vilket medför god resultatstabilitet även i ett sämre börsklimat. Övrigt Extra bolagsstämma En extra bolagsstämma avhölls den 4 juli 2005. På bolagsstämman valdes Andreas Rosenlew till ny styrelseledamot. Dessutom beslutade bolagsstämman om ett nytt optionsprogram. Optionsprogrammet omfattar 1.294.200 aktier, vilket motsvarar en utspädning om 4,5%. Optionsprogrammet är uppdelat i tre delprogram och det totala optionsprogrammet löper under perioden juli 2005 till september 2010. Det första delprogrammet omfattar 431.400 aktier och löptiden är till och med september 2008. Lösenpriset på det första delprogrammet är 70,20 SEK per aktie. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport 1 januari – 30 september 11 oktober 2005 Bokslutskommuniké januari 2006 Stockholm den 11 juli 2005 Nicklas Storåkers Verkställande direktör Granskningsberättelse för Avanza AB (publ) Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Stockholm den 11 juli 2005 KPMG Bohlins AB Anders Bäckström Auktoriserad revisor

Ladda ner