Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2005

• Rörelseintäkterna minskade med 6,7 (+126) procent till 61,1 (65,5) MSEK. • Resultatet efter skatt uppgick till 19,8 (27,2) MSEK. • Resultat per aktie uppgick till 0,73 (1,02) SEK. • Nettosparandet uppgick till 1.540 (1.190) MSEK, motsvarande 9,5 (10,8) procent av depåvärdet vid årets början.

VD-kommentar ”Trenden att alltfler privatsparare använder internet håller i sig. Avanzas underliggande tillväxt är därför mycket god – depåvärdet ökade med 17 procent under första kvartalet. Inom Avanza Private Banking ökade depåvärdet med hela 52 procent. Under första kvartalet förra året hade Ericsson-aktien en exceptionell utveckling, något som emellertid inte har upprepat sig i år. Därför ser privathandeln inte lika stark ut i år, trots att den underliggande tillväxten fortsätter. Privatspararnas handel har under perioden minskat med 28 procent jämfört med samma period 2004, vilket innebär att intäkterna minskade med 7 procent.” ”Nu under våren startar vi ytterligare en av våra långsiktiga tillväxtmotorer - Avanza Pension. Vi kommer lansera marknadens billigaste sparandeprodukter inom livförsäkringsområdet, och vi vet att intresset är stort bland privatspararna”, säger Nicklas Storåkers, vd Avanza. För ytterligare information, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon: 070-861 80 01. Verksamhetsutveckling Nettosparandet under första kvartalet uppgick till 1.540 (1.190) MSEK, vilket är en ökning med 29,4 (230) procent jämfört med samma period föregående år. Det starka nettosparandet förklaras både av att befintliga kunder för över en allt större del av sitt sparande till Avanza och en underliggande tillväxt i antal kunder. Normalt är också första kvartalet en säsongsmässigt stark period. Nettosparandet motsvarar 9,5 (10,8) procent av depåvärdet vid årets början. Under första kvartalet bedrevs ett aktivt marknads- och utvecklingsarbete. Inom Avanza och Avanza Private Banking har ett säljarbete genomförts med ett positivt kundinflöde och nettosparande som resultat. Responsen på Avanza Private Banking, som lanserades i oktober 2004, har varit mycket stark. Trots förhållandevis långa införsäljningstider har Avanza Private Banking uppvisat hög tillväxt redan under första kvartalet. Verksamhetsområdet bedöms ha goda förutsättningar att även fortsättningsvis utvecklas väl. I början av mars introducerades också en helt ny webbtjänst, Aktiespar.se, som riktar sig till den vanliga bankspararen och som erbjuder Sveriges lägsta priser på mindre aktieaffärer. Aktiespar.se, som är först i Sverige med att ta bort minimicourtaget, är en lättanvänd webbtjänst med handel i både aktier och fonder. Inom Avanza Pension pågick ett utvecklingsarbete för att bygga upp tekniska och administrativa system inför lanseringen av egna försäkringsprodukter. Under inledningen av april testas systemen och lanseringen är planlagd till senare delen av andra kvartalet. Det totala depåvärdet ökade med 16,7 (26,4) procent till 18.900 MSEK per den 31 mars 2005 (16.200 MSEK per den 31 december 2004). Till ökningen i depåvärdet bidrog både ett starkt nettosparande och en positiv värdeutveckling på börsen. Inom Avanza Private Banking ökade depåvärdet under kvartalet med 52,1 procent till 2.920 MSEK (1.920 MSEK per den 31 december 2004). Det totala antalet depåkunder ökade netto med 3,6 (4,1) procent under första kvartalet till 93.000 st (89.800 st per den 31 december 2004). Antalet IPS-depåer inom Avanza Pension ökade till 4.100 st (3.400 st per den 31 december 2004). Privatpersoners aktiehandel minskade under första kvartalet jämfört med samma period föregående år. Avanzas depåkunder gjorde i genomsnitt 1,38 (1,93) affärer per månad under första kvartalet. Det motsvarar en aktivitetsminskning med 28,5 (+172) procent jämfört med samma period föregående år. Den huvudsakliga förklaringen till den minskade aktiviteten är att den mest handlade aktien, Ericsson-aktien, steg mycket kraftigt under första kvartalet 2004 medan den hittills i år haft en negativ kursutveckling. Jämfört med fjärde kvartalet 2004 ökade emellertid aktiviteten med 14,0 (53,2) procent. Det genomsnittliga courtaget per affär för depåkunder uppgick under första kvartalet till 95 (102) SEK. Lanseringen av Aktiespar.se kommer långsiktigt innebära att det genomsnittliga courtaget per affär kommer minska. Rörelseintäkterna per depåkund uppgick till 700 (800) SEK under första kvartalet. Värdeökningen på den genomsnittliga Avanza-portföljen uppgick under perioden januari-mars till 6,7 procent jämfört med Stockholmsbörsens All Share-index som ökade med 5,5 procent. Inlåningen, inklusive klientmedel, ökade till 1.930 (1.766 per den 31 december 2004) MSEK per den 31 mars 2005. Utlåningen ökade med 16,5 procent till 1.282 (1.100 per den 31 december 2004) MSEK. In- respektive utlåningen motsvarade 10,2 procent (10,9 procent per den 31 december 2004) respektive 6,8 procent (6,8 procent per den 31 december 2004) av depåvärdet. Avanzas marknadsandel på Stockholmsbörsen uppgick under första kvartalet 2005 till 9,0 (9,5) procent av antalet avslut och 1,7 (1,9) procent av omsättningen. Mätt i antal avslut var Avanza därmed den största nätmäklaren och den näst största medlemmen totalt sett på Stockholmsbörsen. Resultat och ställning Samtliga jämförelsetal för år 2004 är omräknade enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). Rörelseintäkterna minskade med 6,7 (+126) procent till 61,1 (65,5) MSEK under första kvartalet 2005. Minskningen är i stort sett uteslutande relaterad till att kundernas handel minskat med 28,5 (+172) procent under kvartalet. Räntenettot uppgick till 17,6 (15,4) MSEK under första kvartalet, vilket motsvarar en ökning med 14,3 (49,5) procent jämfört med föregående år. Ökningen i räntenettot förklaras både av högre in- och utlåning. Courtageintäkterna med avdrag för direkta kostnader utgjorde 53 (71) procent av de totala rörelseintäkterna, medan icke-courtageintäkter (räntenetto, depåavgifter och övriga intäkter) utgjorde resterande 47 (29) procent. Courtageintäkterna från institutionella kunder uppgick till 2,8 (5,6) procent av de totala courtageintäkterna. Icke-courtageintäkter fortsätter att öka och uppgick under första kvartalet till 86 (68) procent av rörelsekostnaderna. Ökningen i icke-courtageintäkter förklaras bland annat av stigande in- och utlåningsvolymer och dessutom en betydande tillväxt i depåkundernas placeringar i fonder. Rörelsekostnaderna under första kvartalet 2005 uppgick till 33,5 (27,8) MSEK, vilket är en ökning med 20,5 procent jämfört med samma period föregående år. Kostnadsökningen förklaras till allra största del av intensifierade tillväxtsatsningar, med högre kostnader inom marknadsföring och utveckling som följd. Marknadsföringskostnaderna ökade till 4,7 (1,5) MSEK under första kvartalet. Organisationen har bland annat utökats inom utveckling och för att bygga upp verksamheten inom Avanza Pension. Antalet heltidsanställda (exklusive tjänst- och föräldralediga) uppgick i slutet av mars till 77 (73 st per den 31 december 2004) medarbetare. Resultatet före skatt uppgick under första kvartalet till 27,6 (37,7) MSEK, vilket innebär en rörelsemarginal om 45,1 (57,6) procent. Skattekostnaden uppgick till 7,8 (10,5) MSEK, varav betald skatt utgjorde 0,0 (0,0) MSEK. Skattekostnaden avser utnyttjande av underskottsavdrag som aktiverats i balansräkningen tidigare år. Resultatet efter skatt uppgick under första kvartalet 2005 till 19,8 (27,2) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 0,73 (1,02) SEK. Avkastningen på eget kapital uppgick under perioden till 7,4 (11,8) procent. Investeringarna uppgick under första kvartalet till 0,3 (0,7) MSEK. Eget kapital uppgick per den 31 mars 2005 till 263,9 (273,4 per den 31 december 2004) MSEK eller 9,61 (10,27) SEK per aktie, och kapitaltäckningsgraden till 12,4 (13,6) procent. Avanza redovisar per den 31 mars 2005 34,6 (42,4 per den 31 december 2004) MSEK i uppskjutna skattefordringar. Koncernens likvida medel uppgick till 563,5 (489,8 per den 31 december 2004) MSEK. Framtiden Avanzas målsättning att öka tillväxttempot ligger fast. Bedömningen är att det finns en god efterfrågan på internetbaserade sparandeprodukter, både inom direkt sparande och försäkringssparande. Avanzas mål är att nettosparandet ska uppgå till 15-20 procent under 2005. Under första kvartalet uppgick nettosparandet till 9,5 procent och bedömningen är därför att det finns goda förutsättningar att uppnå eller överträffa målsättningen. Hittills i år har börsen haft en positiv värdeutveckling. Ericsson-aktien, som är den mest handlade aktien, har emellertid haft en negativ kursutveckling. Detta har medfört att privatspararnas aktivitet hittills i år är 28,5 procent lägre än förra året. Trots den underliggande tillväxten i depåvärde bedöms den lägre aktivitetsnivån kunna medföra att Avanza under 2005 inte kommer att uppnå det långsiktiga målet om 20-30 procents årlig tillväxt i rörelseintäkter. Handelsaktiviteten under den resterande delen av året är emellertid svårbedömd. Fokus inom Avanza Private Banking ligger på försäljnings- och marknadsaktiviteter och förutsättningarna bedöms som mycket goda att även fortsättningsvis kunna uppvisa betydande tillväxt och att överträffa tidigare kommunicerat mål om 1.000 MSEK i nytt kapital under 2005. Målsättningen inom Aktiespar.se, som lanserades i mars, är att få in minst 6.000 depåkunder under året. Aktiespar.se bedöms huvudsakligen attrahera privatsparare som sparar i aktier och fonder hos storbankerna. Avanza Pension kommer under andra kvartalet att lansera de första egna sparandeprodukterna inom försäkringsområdet. Produkterna kommer vara prismässigt konkurrenskraftiga och erbjuda bredare placeringsmöjligheter än någon annan befintlig produkt på marknaden. Efter lanseringen av Aktiespar.se bedöms rörelsekostnaderna under 2005 uppgå till 120-125 MSEK. Rörelsekostnaderna under första och fjärde kvartalet är säsongsmässigt högre än under andra och tredje kvartalet. Rörelsekostnaderna under andra kvartalet bedöms därför bli lägre än under första kvartalet. På grund av det höga beroendet av börsutvecklingen lämnar Avanza ingen resultatprognos för 2005. Målsättningen är emellertid att icke-courtageintäkter, d v s de rörelseintäkter som inte är direkt beroende av börsen, ska uppgå till 80-90 procent av rörelsekostnaderna, vilket medför god resultatstabilitet även i ett sämre börsklimat. Övrigt Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma avhölls den 16 mars 2005. Bolagsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om utdelning med 1,50 (1,00) SEK per aktie. Till ny styrelse enligt nomineringskommitténs förslag omvaldes Sven Hagströmer, Johan Brenner, Ann Christine Ahrnell-Runnquist, Anders Elsell, Mikael Nachemson, Nicklas Storåkers och Jacqueline Winberg. Information om teckningsoptioner och antal aktier Teckningsoptionsprogrammet 2002/2006 i Avanza AB löstes i sin helhet per den 17 februari 2005. Antal nyemitterade aktier uppgick till totalt 842.800 st, som tecknades till en lösenkurs om 14,07 SEK per aktie. Det motsvarar en utspädningseffekt om 3,1 procent. Utestående antal aktier ökade därmed med 842.800 st och uppgår därefter till 27.465.674 st efter genomförd nyemission i början av mars 2005. Efter lösen kvarstår inga utestående teckningsoptioner. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport 1 januari – 30 juni 11 juli 2005 Delårsrapport 1 januari – 30 september 11 oktober 2005 Bokslutskommuniké januari 2006 Stockholm den 11 april 2005 Nicklas Storåkers Verkställande direktör Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Ladda ner