Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport januari – juni 2018 Avanza Bank AB (publ)

Denna delårsrapport offentliggörs med anledning av att Avanza Bank AB (publ) har ett utestående förlagslån. Rapporten ska inte förväxlas med delårsrapporten för Avanza Bank Holding AB (publ) med koncern för Avanza som publicerades den 12 juli 2018.
  •  Rörelseintäkterna ökade med 5 (9) procent till 378 (359) MSEK
  •  Rörelsemarginalen uppgick till 34 (42) procent
  •  Resultatet efter skatt minskade med 21 (–1) procent till 93 (118) MSEK
  •  Resultat per aktie minskade med 21 (–1) procent till 170 (215) SEK
  •  Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Siffror inom parentes avser motsvarande period eller datum föregående år om inte annat anges.

Denna information är sådan information som Avanza Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl. 09.00 (CEST).