Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport januari – mars 2012

  • Rörelseintäkterna minskade med 10 (+19) procent till 164 (183) MSEK
  • Resultatet efter skatt minskade med 33 (+23) procent till 60 (90) MSEK
  • Resultat per aktie minskade med 35 (+21) procent till 2,11 (3,23) SEK
  • Nettoinflödet uppgick till 1 910 (4 060) MSEK, motsvarande 3 (5) procent av totalt sparkapital vid årets början
  • Antal konton ökade med 5 (6) procent till 436 500 (417 200 per den 31 december 2011) st och totalt sparkapital ökade med 11 (5) procent till 82 000 (74 200 per den 31 december 2011) MSEK


VD-kommentar

”Resultatmässigt når vi inte upp till förra årets rekordkvartal trots en förbättring jämfört med föregående kvartal med 7 procent. Det beror framförallt på att sparkapitalet var 10 procent lägre vid ingången av året jämfört med föregående år som följd av börsfallet 2011, lägre aktivitet i marknaden och ett högre ingående kostnadsläge. Under första kvartalet 2012 var handelsaktiviteten till följd av fortsatt osäkerhet på marknaden 13 procent lägre än motsvarande period föregående år men 18 procent högre än sista kvartalet 2011. Även utlåningen har minskat på grund av det osäkra börsklimatet och är 30 procent lägre än samma period föregående år vilket belastar räntenettot som också påverkats negativt under kvartalet av sänkt reporänta. Vi ser dock en positiv trend i utlåningen som ökat med 27 procent sedan förra kvartalet vilket är ett tecken på att riskaptiten sakta är på väg att återvända”, säger Martin Tivéus, VD Avanza Bank.

”Till följd av de nya skatteregler som trädde i kraft 1 januari 2012 avseende kapitalförsäkringen bedöms nettoinflödet i investeringssparkontot (ISK) och kapitalförsäkringen bli betydligt jämnare under året än tidigare år, vilket vi ser resultatet av under första kvartalet. Positivt är att nettoinflödet återigen har tagit fart efter förra kvartalets låga siffror. Det totala sparkapitalet ökade tack vare ett nettoinflöde och en positiv börsutveckling under kvartalet med 10 procent. Intresset för det nya investeringssparkontot har varit starkt och vi har fått in 7 220 konton och 1 820 MSEK i nettoinflöde i ISK sedan lanseringen vid årsskiftet. Vi har dessutom under kvartalet stärkt de långsiktiga tillväxtmöjligheterna genom lanseringen av räntebevis som fått ett mycket positivt mottagande av kunderna.”

”Under juni väntas ett förslag angående fri flytträtt på pensionssparande, vilket bedöms innebära att Avanza Bank på sikt har förutsättningar att uppnå det långsiktiga målet om 15-20 procents vinsttillväxt. Vi kommer därför under året att fortsätta investera i Avanza Pension för att förbereda oss inför en avreglerad pensionsmarknad samt i vår nya internetnärvaro liksom i våra IT-system. Projektet med att bygga vår nya internetnärvaro samt modernisera bakomliggande system väntas pågå fram till våren 2013. Trots en hög investeringstakt i dessa projekt kan vi under kvartalet se resultatet av den kostnadskontroll vi aviserade i bokslutkommunikén och har brutit föregående års kostnadsökningstakt på 20 procent med en minskning av kostnaderna med 3 procent mot förra kvartalet. Målet att hålla kostnaderna mer eller mindre oförändrade under 2012 mot föregående år ligger fast.”

För ytterligare information:
Martin Tivéus, VD Avanza Bank, telefon 070-861 80 04
Birgitta Hagenfeldt, CFO Avanza Bank, telefon 073-661 80 04


Informationen i denna rapport är sådan som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra och själv har valt att offentliggöra enligt både lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 19 april 2012 kl 08.15 (CET).

Avanza Bank publicerar även ett Excel-dokument med finansiell historik. Informationen är på engelska och uppdateras kvartalsvis. Sökvägen är avanzabank.se/keydata.

Ladda ner