Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Aktieägarna i Avanza AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma

 · Regulatorisk information

[REMOVED GRAPHICS]Aktieägarna i Avanza AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 9 april 2002 klockan 17.00 på Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm. Rätt att deltaga på stämman Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast torsdagen den 28 mars 2002, dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos bolaget per telefon 08- 562 250 00 eller per e-post bolagsstamma@avanza.se. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast klockan 16.00 fredagen den 5 april 2002. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal biträden och antal aktier. För att äga rätt att deltaga på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 28 mars 2002, då sådan omregistrering skall vara verkställd. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2001 7. Beslut om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 8. Beslut om antal styrelseledamöter 9. Fastställande av styrelsearvode 10. Fastställande av revisorsarvode 11. Val av styrelse 12. Beslut om riktad emission av skuldebrev förenade med optionsrätter 13. Övriga ärenden 14. Stämmans avslutande Förslag till beslut · Punkt 7(b) - Förslag till disposition av bolagets resultat Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att det ansamlade resultatet, -154 422 931 kronor, täcks genom nedsättning av överkursfonden i motsvarande mån och att i ny räkning balanseras noll kronor samt att ingen utdelning till aktieägarna skall utgå för år 2001. · Punkt 9 och 10 - Förslag till styrelse- och revisorsarvoden Aktieägare som företräder cirka 30 procent av aktierna och rösterna i bolaget har föreslagit att arvodet för styrelsens ordförande fastställs till 100.000 kronor och arvodet för var och en av styrelsens övriga ledamöter fastställs till 50.000 kronor. Vidare föreslås att revisorsarvode, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, skall utgå enligt för auktoriserade revisorer gängse arvodesprinciper. · Punkt 12 - Förslag om emission av skuldebrev förenade med optionsrätter Aktieägare som tillsammans representerar cirka 30 procent av röstetalet och kapitalet i bolaget har förklarat sig stå bakom styrelsens förslag om emission av skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning. Beslutet innebär i sammandrag följande: Styrelsen föreslår att bolaget skall upptaga ett förlagslån om nominellt högst 1.000 kronor genom emission av ett skuldebrev om nominellt högst 1.000 kronor förenat med sammanlagt högst 1.938.700 avskiljbara optionsrätter till nyteckning, varvid varje optionsrätt ger rätt att teckna en ny stamaktie i bolaget, envar om nominellt 2,50 kronor. Skuldebrevet skall löpa med en årlig ränta om fem procent under löptiden från och med den 9 april 2002 till och med förfallodagen den 30 april 2002. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för optionsrätterna kan ske under tiden från och med den 9 mars 2004 till och med den 9 april 2004. Lösenkursen skall fastställas Fel! Bokmärket är inte definierat.genom en värdering motsvarande 150 procent av genomsnittet av den senaste betalkursen för varje börsdag på bolagets aktie under perioden från och med den 1 april 2002 till och med den 8 april 2002. Premien för varje optionsrätt skall på bolagsstämman fastställas till marknadsmässigt belopp och erläggas vid teckning av förlagslånet. Om aktier nytecknas för samtliga optionsrätter kan bolagets aktiekapital ökas med 4.846.750 kronor motsvarande cirka 6,8 procent av det totala aktiekapitalet och antalet röster efter full utspädning. Emissionen av förlagslånet med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till det helägda dotterbolaget Avanza Fondkommisson AB ("dotterbolaget") med rätt och skyldighet för dotterbolaget att erbjuda anställda i Avanza- koncernen att förvärva de avskiljbara optionsrätterna till nyteckning av aktier ("optionsrätterna") på marknadsmässiga villkor. Stämman föreslås godkänna dotterbolagets vidareöverlåtelse av optionsrätterna enligt ovan. Anställda kommer att erbjudas att förvärva optionsrätter i tre kategorier. Kategori 1 avser ledande befattningshavare i Avanza- koncernen som vardera skall garanteras tilldelning av 5.000 optionsrätter och högst få förvärva 400.000 optionsrätter. Kategori 2 avser gruppchefer, nyckelmedarbetare och specialister, vilka vardera skall garanteras tilldelning av 1.000 optionsrätter och högst få förvärva 50.000 optionsrätter. Kategori 3 avser samtliga övriga anställda i Avanza-koncernen som vardera skall garanteras tilldelning av 200 optionsrätter och högst få förvärva 15.000 optionsrätter. De optionsrätter som inte förvärvas enligt ovan, skall dotterbolaget behålla för försäljning på marknadsmässiga villkor till personer som senare erhåller tillsvidareanställning i Avanza-koncernen. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna utgör ett incitamentsprogram och därför avses på marknadsmässiga villkor överlåtas till personer som är anställda i Avanza eller dess dotterbolag. Styrelsen anser att bolaget bör främja bolagets långsiktiga finansiella intressen genom att uppmuntra anställda till ett ägarintresse i bolaget. Förslaget omfattas av lag (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag m.m., och antas endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Anställda i Avanza-koncernen innehar för närvarande optionsrätter i befintligt optionsprogram i enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 10 oktober 2000. På grund av den negativa kursutvecklingen sedan den 10 oktober 2000 bedöms inte dessa optionsrätter utgöra ett attraktivt incitamentsprogram för de anställda, och Avanza AB kommer därför att erbjuda de anställda att lösa in dessa optionsrätter på marknadsmässiga villkor. Antalet utestående optionsrätter till anställda i både befintligt och föreslaget optionsprogram skall emellertid inte vid någon tidpunkt överstiga en utspädning motsvarande 1.938.700 optionsrätter. ________ Styrelsens fullständiga förslag enligt ärende 8, 11 och 12 kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med den 26 mars 2002 samt sändas till aktieägare som så begär och uppger sin adress. * * * Stockholm i mars 2002 Avanza AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/11/20020311BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/11/20020311BIT00010/wkr0002.pdf