Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza visar rörelsevinst om 8,9 MSEK för helåret 2001

 · Regulatorisk information

Bokslutskommuniké 2001 Avanza visar rörelsevinst om 8,9 MSEK för helåret 2001 · Resultatet före omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar förbättrades till 8,9 (-45,2) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 9,5 procent. · Under fjärde kvartalet var vinsten 11,4 MSEK före goodwillavskrivningar, motsvarande en rörelsemarginal om 32,4 procent. · Rörelseintäkterna ökade under 2001 med 252 procent till 93,5 (26,6) MSEK. · Nedskrivning av goodwill om 215,7 MSEK genomförd under fjärde kvartalet. · Ingen utdelning föreslås för verksamhetsåret 2001. VD-kommentar "För knappt ett år sedan hade branschen en krisstämpel. Under fjärde kvartalet märkte Avanza däremot effekterna av fusionen och trots endast fyra positiva månader under 2001 visar bolaget rörelsevinst. Detta trots att marknaden bara visat de första tecknen på en återhämtning", säger VD Nicklas Storåkers. "De mest aktiva privatspararna är tillbaka på börsen. När även de bredare grupperna sparare återigen blir aktiva är det en ytterligare potential." "Avanza breddar samtidigt verksamheten mot institutionella tjänster. Det finns ett stort intresse bland stora institutioner att effektivisera förvaltningen och sänka kostnaderna." Verksamhetsutveckling Under 2001 föll Stockholmsbörsen med 17 procent, och i princip hela perioden fram till och med september betecknades av mycket svag börsutveckling. Detta påverkade Avanzas verksamhet negativt i form av bl a lägre aktivitet och lägre inflöde av nya kunder. Börsen återhämtade sig emellertid markant under fjärde kvartalet. Handelsaktiviteten förbättrades med 25 procent till 1,0 (0,8) affärer per aktiv kund och månad, jämfört med tredje kvartalet. Under hela 2001 gjordes 1,0 (2,8) affärer per aktiv kund och månad. Med anledning av bl a prishöjningar under fjärde kvartalet ökade det genomsnittliga courtaget per nota med 16 procent till 101 SEK jämfört med 87 SEK för det tredje kvartalet. Rörelseintäkterna per aktiv kund och år uppgick i genomsnitt till 1.600 SEK under 2001. Även Avanzas institutionella verksamhet växte under fjärde kvartalet. De institutionella tjänsterna omfattar två områden; institutionellt mäkleri och tjänster för emissionshantering. Både in- och utlåningen ökade under fjärde kvartalet som en följd av den ökade börsaktiviteten. Per den 31 december 2001 uppgick inlåningen, inklusive förvaltade medel för tredje mans räkning, till 1.227 MSEK och utlåningen till 214 MSEK. Under årets sista kvartal utgjorde courtageintäkterna med avdrag för direkta kostnader 63 procent av de totala rörelseintäkterna, medan räntenetto, depåavgifter och övriga intäkter utgjorde resterande 37 procent. Per den 31 december 2001 uppgick antalet öppnade depåer till 95.300 (39.000) st. Under fjärde kvartalet uppgick inflödet av nya aktiva kunder till +900 (+1.900) st och totalt antal aktiva kunder uppgick vid årsskiftet till 73.000 (37.000) st. Det totala depåvärdet hos Avanza uppgick per 31 december 2001 till SEK 8,4 Mdr. Avanzas marknadsandel på Stockholmsbörsen uppgick i december månad till 5,7 (3,7) procent av antalet transaktioner och 1,0 (0,6) procent av omsättningen. Mätt i antal transaktioner var Avanza näst störst bland de fristående nätmäklarna och sjätte störst av samtliga aktörer på Stockholmsbörsen. Teknikutvecklingen av nya produkter och tjänster fortsatte i hög takt under 2001. Utvecklingstakten hämmades emellertid av det IT-relaterade arbetet i samband med utdelningen av HQ.SE Fonder och samgåendet mellan Avanza och HQ.SE Aktiespar. Under året lanserades bl a handel med aktier på Jiway, och en ny depåtyp för kapitalförsäkringar. Tillgänglighetsgraden uppgick till 98,9 procent under året. Driftstillgängligheten och stabiliteten hos Avanzas IT-system stördes i viss utsträckning under hösten i samband med integrationen av Avanza och HQ.SE Aktiespar. Åtgärder har vidtagits och tillgängligheten har återvänt till tillfredsställande nivåer. Resultat och ställning Koncernen Resultatet före omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar uppgick för perioden till 8,9 (-45,2) MSEK. Motsvarande resultat för fjärde kvartalet uppgick till 11,4 (-23,5) MSEK, vilket innebär en rörelsemarginal före goodwillavskrivningar om 32,4 (neg.) procent. Utfallet för fjärde kvartalet 2001 sammanföll med de förväntningar som beskrevs i delårsrapporten per 30 september 2001. Omstruktureringskostnaderna för integrationen mellan HQ.SE Aktiespar och Avanza har belastat resultatet under året med 30,3 MSEK. Goodwillavskrivningarna uppgick under året till 50,7 (3,6) MSEK. Under fjärde kvartalet genomfördes dessutom en nedskrivning av goodwill om 215,7 MSEK med anledning av det förändrade marknadsklimatet. Efter nedskrivningen uppgår den sammanlagda goodwillen till 40,0 (216,0) MSEK. Rörelseresultatet före skatt uppgick till -287,8 (-68,5) MSEK under 2001. Provisionsintäkterna uppgick till 74,1 (20,1) MSEK för 2001 och rörelseintäkterna till 93,5 (26,6) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 269 respektive 252 procent, jämfört med samma period föregående år. Ökningen förklaras huvudsakligen av genomförda förvärv, men även ett förbättrat räntenetto, ökade depåavgifter och en växande institutionell handel har bidragit positivt till intäktsökningen. Återhämtningen i affärsaktivitet under fjärde kvartalet bidrog positivt till provisionsintäkterna, men det generellt svaga marknadsklimatet under året motverkade tillväxten totalt sett. Räntenettot uppgick till 27,3 (14,6) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 87 procent jämfört med förra året. Rörelsekostnaderna exklusive omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar uppgick till -84,6 (-71,8) MSEK. Eget kapital uppgick per den 31 december 2001 till 178,2 (350,5) MSEK eller 6,7 (16,7) SEK per aktie. Koncernens likvida medel uppgick till 356,7 (199,2) MSEK. Moderbolaget Avanza AB redovisar för perioden ett resultat före bokslutsdispositioner och skatt om -243,7 (-8,1) MSEK. Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar har under året belastat resultatet med 259,0 MSEK. Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK. Bolagets likvida medel uppgick till 0,7 (4,5) MSEK. Utsikter för 2002 Avanzas verksamhetsutveckling kommer under 2002 huvudsakligen att inriktas på den befintliga kundstocken. Betydande resurser kommer att läggas på att utveckla de nya tjänster och produkter som kunderna efterfrågar. Fokus kommer att vara på avancerade tjänster för värdepappershandel, och därtill närliggande stödsystem. Nya produktlanseringar kommer redan under första kvartalet 2002. Både courtageintäkterna och inflödet av nya kunder är direkt beroende av börsutvecklingen. Andelen rörelseintäkter som inte är direkt beroende av börsutvecklingen har däremot ökat och uppgick under sista kvartalet 2001 till 4,3 MSEK per månad. Efter samgåendet mellan Avanza och HQ.SE Aktiespar har bolaget en väl intrimmad organisation med hög kostnadseffektivitet. Rörelsekostnaderna före goodwillavskrivningar bedöms under 2002 uppgå till 8,5-9,0 MSEK per månad. Avskrivningarna på goodwill bedöms därutöver uppgå till 0,7 MSEK per månad. Övrigt Utdelning av HQ.SE Fonder Utdelningen av verksamheten inom affärsområdet HQ.SE Fonder genomfördes under maj månad 2001 i enlighet med beslut på ordinarie bolagsstämma. HQ.SE Fonder noterades därefter på Nya Marknaden. Förvärv av Avanza Holding I juni 2001 offentliggjordes förvärvet av Avanza Holding. Bolaget konsoliderades den 1 augusti 2001, och i oktober 2001 slutfördes den operativa integrationen mellan Avanza och HQ.SE Aktiespar. Köpeskillingen för Avanza Holding uppgick till 73,1 MSEK och erlades genom betalning med 5.633.303 nyemitterade aktier. Verksamheten inom Avanza Holding utgjordes av värdepappershandel på Internet och hade 46.300 öppnade depåer, varav 28.600 aktiva kunder. Firmabyte Den 19 september 2001 beslutade en extra bolagsstämma om byte av firma från HQ.SE Aktiespar AB till Avanza AB. I samband med byte av firma ändrades också bolagets kortnamn på Stockholmsbörsen från HQSE till AZA. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen kontant utdelning utgår för verksamhetsåret 2001. Bolagsstämma Bolagsstämma hålls den 9 april kl 17.00 på Ingenjörshuset i Stockholm. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på bolagets kontor från mitten av mars och kommer dessutom att skickas ut till aktieägarna. Kommande rapporttillfällen Årsredovisning mars 2002 Bolagsstämma 9 april 2002 Delårsrapport januari-mars 2002 25 april 2002 Delårsrapport januari-juni 2002 augusti 2002 Delårsrapport januari-september 2002 oktober 2002 Stockholm den 11 februari 2002. Styrelsen Koncernens utveckling per kvartal MSEK 1-4 4 kv 3 kv 2 1 1-4 4 3 2 1 kv kv 2001 2001 kv kv kv kv kv kv 2000 2001 200 200 2000 200 200 200 1 1 0 0 0 Rörelsens 93,5 35,2 21,6 16,5 20,2 26,6 8,5 8,9 3,1 6,1 intäkter Rörelsens - - - - - - - - - - kostnader 84,6 23,8 19,6 19, 21, 71,8 32, 12, 14, 12,3 5 7 0 7 8 Resultat före omstruktur- eringskostnader 8,9 11,4 2,0 - - - - - - -6,2 och 3,0 1,5 45,2 23, 3,8 11, goodwillavskriv 5 7 ningar Omstrukturering - - - - - - - - - -8,0 skostnader 30,3 26,6 3,7 19,7 8,7 3,0 Goodwillavskriv - - - - - -3,6 - - - - ningar 50,7 15,3 13,4 11, 11, 3,6 0 0 Goodwillnedskri - - - - - - - - - - vningar 215, 215, 7 7 Resultat före - - - - - - - - - - skatt 287, 219, 38,0 17, 12, 68,5 35, 3,8 14, 14,2 8 6 7 5 8 7 Öppnade depåer, 95.3 95.3 96.6 50. 52. 39.0 39. 8.8 6.9 4.80 st 00 00 00 800 900 00 000 00 00 0 Aktiva kunder, 73.0 73.0 72.1 43. 48. 37.0 37. 6.1 4.8 2.40 st 00 00 00 000 000 00 000 00 00 0 Avräkningsnotor per aktiv kund 1,0 1,0 0,8 0,9 1,4 2,8 1,9 1,8 2,1 5,6 och månad, st Medelantal 64 65 78 57 57 23 27 23 25 18 anställda, st Nyckeltal för koncernen 010101- 000101- 011231 001231 Resultat per aktie, -10,5 -3,5 SEK Resultat per aktie e -10,5 -3,5 utspädning, SEK Eget kapital per 6,7 16,7 aktie, SEK Avkastning på eget neg. neg. kapital, % Antal aktier, UB 26.622.874 20.989.571 Genomsnittligt antal 22.897.135 15.001.903 aktier Antal aktier efter 22.947.010 22.104.541 utspädning, UB Kapitaltäckningsgrad, 36 99 % Definitioner Resultat per aktie efter skatt Resultat efter skatt exklusive utdelat resultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier under perioden. Vid beräkning av genomsnittligt antal aktier efter utspädning har värdet av utestående teckningsoptioner inkluderats. Eget kapital per aktie Eget kapital i förhållande till antalet stamaktier vid periodens utgång. Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital under perioden. Kapitaltäckningsgrad Kapitalbasen i förhållande till riskvägt kapital. Rörelsemarginal Rörelseresultat i förhållande till rörelsens intäkter. Öppnad depå Korrekt registrerad och öppnad depå. Aktiv kund Öppnad depå med innehav. Resultaträkningar för koncernen (MSEK) 01100 00100 010101- 000101- 1- 1- 011231 001231 01123 00123 * 1 1* Rörelsens intäkter Provisionsintäkter 28,4 36,7 74,1 129,1 Provisionskostnader -3,6 -11,8 -12,0 -37,4 Ränteintäkter 14,3 5,0 45,0 22,0 Räntekostnader -5,0 -2,4 -17,7 -6,5 Nettoresultat av finansiella 0,9 -0,1 1,8 0,0 transaktioner Övriga 0,2 - 2,3 - rörelseintäkter Summa rörelsens 35,2 27,4 93,5 107,2 intäkter Rörelsens kostnader Allmänna -18,9 -20,2 -70,5 -71,7 administrationskost nader Avskrivningar av materiella och -19,9 -4,9 -59,1 -7,4 immateriella anläggningstillgång ar Jämförelsestörande - -8,7 -246,0 -19,7 poster 215,7 Övriga -0,3 -19,9 -5,7 -43,3 rörelsekostnader Kreditförluster, 0,0 - 0,0 - netto Summa rörelsens - -53,7 -381,3 -142,1 kostnader 254,8 Rörelseresultat - -26,3 -287,8 -34,9 219,6 Skatt 29,5 7,2 48,0 9,6 Minoritetsandel -0,2 - -0,2 - Resultat från Not - - 4,1 82,5 utdelad verksamhet 1 Periodens resultat - -19,1 -235,9 57,2 190,3 Resultat per aktie, -7,4 -1,1 -10,5 -1,7 SEK * Inklusive utdelad verksamhet i HQ.SE Fonder Balansräkningar för koncernen (MSEK) 011231 001231* Tillgångar Utlåning till 356,7 210,9 kreditinstitut Utlåning till allmänheten Not 214,4 61,1 2 Aktier och andelar 1,9 1,5 Immateriella 44,7 220,9 anläggningstillgångar Materiella tillgångar 12,3 9,0 Övriga tillgångar Not 142,9 76,0 3 Förutbetalda kostnader och 12,5 12,7 upplupna intäkter Summa tillgångar 785,4 592,1 Skulder, avsättningar och eget kapital In- och upplåning från Not 561,3 139,5 allmänheten 4 Övriga skulder 26,5 74,3 Upplupna kostnader och 19,1 23,0 förutbetalda intäkter Minoritetsandel 0,3 - Eget kapital Not 178,2 355,3 5 Summa skulder, avsättningar 785,4 592,1 och eget kapital * Inklusive utdelad verksamhet i HQ.SE Fonder Kassaflödesanalys för koncernen (MSEK) 010101- 000101- 011231 001231* Kassaflöde från den löpande -13,7 -162,3 verksamheten Kassaflöde från den löpande 31,7 578,5 verksamhetens tillgångar och skulder Kassaflöde från 143,8 -175,8 investeringsverksamheten Kassaflöde från -0,9 -143,4 finansieringsverksamheten Utdelad verksamhet -15,1 -554,8 Periodens kassaflöde 145,8 -457,8 Likvida medel vid årets början** 210,9 668,7 Likvida medel vid årets slut** 356,7 210,9 Periodens kassaflöde 145,8 -457,8 * Inkl. utdelad verksamhet i HQ.SE Fonder samt Hagströmer & Qviberg ** Likvida medel definieras som summan av kassa, utlåning till kreditinstitut och skulder till kreditinstitut. Noter Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad enligt lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL), Finansinspektionens föreskrift (FFFS 2001:19) samt Redovisningsrådets rekommendationer. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som har använts i delårsrapporten är desamma som i den senaste årsredovisningen. Därutöver tillämpar bolaget de nya rekommendationer från Redovisningsrådet som börjar gälla år 2001. Inkomstskatterekommendationen (RR9) har medfört att underskottsavdrag intäktsförts med totalt 9,2 MSEK för år 2000. Bytet av redovisningsprincip redovisas enligt RR5 och jämförelsetalen har därvid omräknats. Övriga rekommendationer har inte haft någon påverkan på koncernens redovisning. Om inget annat anges särskilt är samtliga siffror i denna rapport exklusive verksamheten inom affärsområdet HQ.SE Fonder, som delades ut till aktieägarna i maj 2001. Not 1 - Resultat från utdelad verksamhet I maj 2001 delades verksamheten i HQ.SE Fonder ut i enlighet med bolagsstämmans beslut. Den utdelade verksamhetens intäkter uppgick för det första kvartalet 2001 till 17 MSEK. I enlighet med bolagsstämmans beslut delades samtliga aktier i Hagströmer & Qviberg ut i juni år 2000. Den utdelade verksamhetens intäkter uppgick för första kvartalet 2000 till 329 MSEK. Not 2 - Utlåning till allmänheten (MSEK) Utlåning till allmänheten redovisas efter avdrag för konstaterade och befarade kreditförluster. Bolaget redovisar per 31 december 2001 inga osäkra fordringar. Samtliga lån, s k depåkontokrediter, har säkerhet i form av värdepapper upp till fastställt belåningsvärde. Not 3 - Övriga tillgångar (MSEK) Av balansposten utgörs 88,0 (9,2) av aktiverade fordringar avseende uppskjuten skatt. Not 4 - Förvaltade medel för tredje mans räkning (MSEK) Utöver i balansräkningen redovisade medel förvaltar Avanza per 31 december 2001, medel motsvarande 665,7 (487,1) för tredje mans räkning. Not 5 - Förändringar av eget kapital (MSEK) 2001-12-31 2000-12-31* Eget kapital, ingående 346,1 650,6 balans Effekt av byte av 9,2 - redovisningsprincip Justerad ingående balans 355,3 650,6 Utdelningar -13,4 -369,0 Nedsättning av aktiekapital - -8,6 Inlösen - -202,3 Nyemission 73,1 164,1 Apportemission - 60,0 Omräkningsdifferens - 0,1 Teckningsoptioner -0,9 3,2 Årets resultat -235,9 48,0 Eget kapital, utgående 178,2 346,1 balans * Inklusive utdelad verksamhet i HQ.SE Fonder ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/11/20020208BIT01240/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/11/20020208BIT01240/bit0001.pdf