Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kallelse till extra bolagsstämma

 · Regulatorisk information

Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i Avanza AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 19 augusti 2002 klockan 14.00 på Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm. Rätt att deltaga på stämman Aktieägare som önskar deltaga på bolagsstämman skall - dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 9 augusti 2002, -dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos bolaget per telefon 08-562 250 00 eller per e-post bolagsstamma@avanza.se. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast klockan 16.00 onsdagen den 14 augusti 2002. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal biträden och antal aktier. För att äga rätt att deltaga på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 9 augusti 2002, då sådan omregistrering skall vara verkställd. Förslag till dagordning 1.Stämmans öppnande 2.Val av ordförande vid stämman 3.Upprättande och godkännande av röstlängd 4.Godkännande av dagordning 5.Val av en eller två justeringsmän 6.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7.slut om riktad emission av skuldebrev förenat med optionsrätter 8.Stämmans avslutande Förslag till beslut Punkt 7 - Förslag om emission av skuldebrev förenat med optionsrätter Aktieägare som tillsammans representerar cirka 37 procent av röstetalet och kapitalet i bolaget har förklarat sig stå bakom styrelsens förslag om emission av skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter till nyteckning. Beslutet innebär i sammandrag följande: Styrelsen föreslår att bolaget skall upptaga ett förlagslån om nominellt 1.000 kronor genom emission av ett skuldebrev om nominellt 1.000 kronor förenat med sammanlagt högst 1.400.000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning, varvid varje optionsrätt ger rätt att teckna en ny stamaktie i bolaget, envar om nominellt 2,50 kronor. För teckningen av skuldebrev med vidhängande avskiljbara optionsrätter till nyteckning skall följande villkor gälla: · Rätt att teckna skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter till nyteckning tillkommer endast det helägda dotterbolaget Avanza Fondkommission AB (org nr 556573-5668) för vidareöverlåtelse på marknadsmässiga villkor till personer som är, eller efter anmälningstidens utgång blir, anställda i Avanza AB eller dess dotterbolag. · Godkännande av det helägda dotterbolaget Avanza Fondkommission AB:s vidareöverlåtelse av avskilda optionsrätter enligt ovan. · Skuldebrevet med avskiljbara optionsrätter skall av Avanza Fondkommission AB tecknas och betalas senast den 20 augusti 2002. Betalningen skall erläggas med pengar. Skuldebrevet löper med en årlig ränta om fem procent under löptiden från och med den 20 augusti 2002 till och med förfallodagen den 30 september 2002. · För skuldebrev om nominellt 1.000 kronor förenat med 1.400.000 avskiljbara optionsrätter till nyteckning skall erläggas 1.000 kronor, som är hänförliga till lånet, samt en premie. Premien för varje optionsrätt skall fastställas till marknadsmässigt belopp. Värderingen skall utföras av styrelsen med tillämpning av vedertagna beräkningsmodeller (Black & Scholes). · Teckning av aktier i enlighet med villkoren för optionsrätterna kan ske under tiden från och med den 19 januari 2006 till och med den 17 februari 2006. · Varje optionsrätt skall medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande ett belopp uppgående till 135 procent av genomsnittet av det för varje börsdag under perioden från och med den 5 augusti 2002 till och med den 16 augusti 2002 genomsnittet av de senaste noterade betalkurserna enligt Stockholmsbörsen AB:s officiella kurslista för aktier i bolaget. · Avanza Fondkommission AB har rätt och skyldighet att erbjuda befintliga och blivande anställda i Avanza AB eller dess dotterbolag att förvärva de avskiljbara optionsrätterna till nyteckning enligt den fördelning och på de villkor som beslutas av styrelsen i Avanza AB. · Värdet på optionsrätterna vid överlåtelse från Avanza Fondkommission AB skall bestämmas på marknadsmässig grund med tillämpning av vedertagna beräkningsmodeller (Black & Scholes). Värderingen skall utföras av styrelsen. Vid full teckning och utbyte av samtliga optionsrätter som styrelsens förslag innefattar (1.400.000 st.) kommer bolagets aktiekapital att öka med 3.500.000 kronor fördelat på 1.400.000 aktier å nominellt 2,50 kr/st motsvarande en utspädningseffekt om maximalt 5,0 %. Skälet till att nyemissionen föreslås ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna utgör ett incitamentsprogram och därför avses på marknadsmässiga villkor överlåtas till personer som är anställda i Avanza AB eller dess dotterbolag. Styrelsen anser att bolaget bör främja bolagets långsiktiga finansiella intressen genom att uppmuntra anställda till ett ägarintresse i bolaget. Förslaget omfattas av lag (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag m.m., och antas endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Anställda i Avanza-koncernen innehar för närvarande optionsrätter i befintligt optionsprogram motsvarande 1.675.800 optionsrätter i enlighet med beslut på extra bolagsstämma den 10 oktober 2000. På grund av den negativa kursutvecklingen sedan den 10 oktober 2000 bedöms inte dessa optionsrätter utgöra ett attraktivt incitamentsprogram för de anställda, och Avanza AB kommer därför att erbjuda de anställda att lösa in dessa optionsrätter på marknadsmässiga villkor. Antalet utestående optionsrätter till anställda i både befintligt och föreslaget optionsprogram skall emellertid inte vid någon tidpunkt överstiga en utspädning motsvarande 1.675.800 optionsrätter. Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 7 ovan samt handlingar enligt 4 kap. 4 § jämfört med 5 kap. 3 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med den 5 augusti 2002 samt sändas till aktieägare som så begär och uppger sin adress. * * * Stockholm i augusti 2002 Avanza AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/02/20020802BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/02/20020802BIT00130/wkr0002.pdf