Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Avanza AB (publ)

 · Regulatorisk information

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Avanza AB (publ) Aktieägare i Avanza AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 27 mars 2003 klockan 14.00 på Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm. Rätt att deltaga på stämman Aktieägare som vill deltaga på bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast måndagen den 17 mars 2003, dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos bolaget per telefon 08- 562 250 00 eller per e-post bolagsstamma@avanza.se. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast klockan 16.00 måndagen den 24 mars 2003. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal biträden och antal aktier. För att äga rätt att deltaga på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före måndagen den 17 mars 2003, då sådan omregistrering skall vara verkställd. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2002 8. Beslut om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 9. Beslut om antal styrelseledamöter 10. Fastställande av styrelsearvode 11. Fastställande av revisorsarvode 12. Val av styrelse 13. Val av revisor 14. Beslut om inrättande av nominerings-, ersättnings- och revisionskommittéer 15. Beslut om ändring av villkor för tidigare utgivna optionsrätter till nyteckning av aktier 16. Beslut om nedsättning av överkursfond 17. Övriga ärenden 18. Stämmans avslutande Förslag till beslut Disposition av bolagets resultat enligt punkten 8 (b) ovan Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten, 3.828.000 kronor, täcks genom nedsättning av överkursfonden i motsvarande mån och att i ny räkning balanseras noll kronor samt att ingen utdelning till aktieägarna skall utgå för år 2002. Styrelse- och revisorsarvoden enligt punkterna 10 och 11 ovan Aktieägare som tillsammans representerar cirka 38 procent av aktierna och rösterna i bolaget har föreslagit att det totala styrelsearvodet fastställs till ett belopp om totalt 350.000 kronor att fritt fördelas mellan styrelsens ledamöter. Vidare föreslås att revisorsarvode, för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, skall utgå enligt för auktoriserade revisorer gängse arvodesprinciper. Val av styrelse enligt punkten 12 ovan Aktieägare som tillsammans representerar cirka 38 procent av aktierna och rösterna i bolaget har föreslagit omval av Johan Brenner, Camilla Carlell, Anders Elsell, Sven Hagströmer, Mikael Nachemsson och Nicklas Storåkers samt nyval av Jacqueline Winberg. Jonas Wahlström har avböjt omval. Inrättande av nominerings-, ersättnings- och revisionskommittéer enligt punkten 14 ovan Med anledning av framställan från Sveriges Aktiesparares Riksförbund föreslår aktieägare som tillsammans representerar cirka 38 procent av aktierna och rösterna i bolaget att en nomineringskommitté inrättas och att denna nomineringskommitté skall utgöras av styrelsens ordförande och representanter för de aktieägare vars innehav överstiger 5 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Nomineringskommittén sammankallas av styrelsens ordförande i god tid före bolagsstämman. Vidare föreslås, på grund av bolagets storlek, att varken ersättnings- eller revisionskommitté utses i bolaget, utan att detta arbete bedrivs i styrelsen. Något arvode till nomineringskommittén föreslås inte utgå. Ändring av villkor för tidigare utgivna optionsrätter till nyteckning av aktier enligt punkten 15 ovan Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra villkoren för de optionsrätter som bolagsstämman den 19 augusti 2002 fattade beslut om att utge. Teckningsperioden är enligt tidigare fattat beslut från och med den 19 januari 2006 till och med den 17 februari 2006. Styrelsen föreslår att teckningsperioden förlängs till att omfatta perioden från och med den 17 februari 2005 till och med den 17 februari 2006. Ändringen är enligt styrelsens uppfattning till fördel både för optionsrättsinnehavarna och aktieägarna genom att den ökar flexibiliteten samt minskar risken för att utnyttjandet av optionsrätterna medför temporär kurspåverkan. Ändringen bedöms inte ha någon inverkan på optionsrätternas värde. Nedsättning av överkursfond enligt punkten 16 ovan Styrelsen föreslår att bolagets överkursfond, som uppgår till 105.775.000 kronor, nedsätts med ett belopp om 20.000.000 kronor. Ändamålet med nedsättningen är att öka bolagets fria egna kapital. Årsredovisningshandlingar och styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 12, 13, 14, 15 och 16 ovan kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med den 13 mars 2003 samt sändas till aktieägare som begär detta och uppger sin adress. * * * Stockholm i februari 2003 Avanza AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/25/20030221BIT01040/wkr0001.Doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/25/20030221BIT01040/wkr0002.pdf