Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kallelse bolagsstämma

 · Regulatorisk information

Aktieägarna i Avanza AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 31 mars 2004 klockan 16.00 på World Trade Center, Kungsbron 1, i Stockholm. Rätt att deltaga på stämman Aktieägare som vill deltaga på bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 19 mars 2004 (avstämningsdag är söndagen den 21 mars 2004), dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos bolaget per telefon 08-562 250 00 eller per e-post bolagsstamma@avanza.se. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast klockan 16.00 måndagen den 29 mars 2004. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal biträden och antal aktier. För att äga rätt att deltaga på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 19 mars 2004, då sådan omregistrering skall vara verkställd. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2003 8. Beslut om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 9. Beslut om antal styrelseledamöter 10. Fastställande av styrelsearvode 11. Fastställande av revisorsarvode 12. Val av styrelse 13. Information angående nomineringskommitté 14. Övriga ärenden 15. Stämmans avslutande Förslag till beslut Disposition av bolagets resultat enligt punkten 8 b) ovan Styrelsen och den verkställande direktören föreslår en utdelning till bolagets aktieägare om en (1) krona per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås måndagen den 5 april 2004. Under förutsättning att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, beräknas utdelningen verkställas torsdagen den 8 april 2004. Val av styrelse enligt punkten 12 ovan Nomineringskommittén bestående av Sven Hagströmer, Stefan Dahlbo, som representerar Investment AB Öresund och familjen Qviberg, samt Jack Junel, som representerar Aktiespararnas Service AB, kommer att lämna förslag till val av styrelse i god tid före bolagsstämman. Förslaget offentliggörs så snart detta kan ske. Årsredovisningshandlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med den 17 mars 2004 och sändas till aktieägare som begär detta och uppger sin adress. * * * Stockholm i mars 2004 Avanza AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/01/20040225BIT00690/wkr0001.Doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/01/20040225BIT00690/wkr0002.pdf