Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Information om teckningsoptioner och antal aktier

 · Regulatorisk information

Teckningsoptionsprogrammet 2002/2006 i Avanza AB har i sin helhet blivit löst per den 17 februari 2005. Antal nyemitterade aktier uppgår därmed till totalt 842.800 st, som tecknats till en lösenkurs om 14,07 SEK per aktie. Det motsvarar en utspädningseffekt om 3,1 procent. Utestående antal aktier ökar därmed med 842.800 st och uppgår därefter till 27.465.674 st efter genomförd nyemission som beräknas vara klar i början av mars 2005. Efter lösen kvarstår inga utestående teckningsoptioner. Detta medför att vinstdispositionen i årsredovisningen för år 2004 i Avanza AB förändras enligt följande: Förslag till vinstdisposition Belopp i TSEK Koncernen Koncernens fria egna kapital uppgår till 91 425. Någon avsättning till bundna reserver erfordras ej. Moderbolaget Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst 1 327 Årets vinst 69 840 71 167 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att: till aktieägare utdelas 1,50 SEK 41 199 per aktie, totalt i ny räkning balanseras 29 968 71 167 Stockholm den 22 februari 2005 Styrelsen För mer information Sven Hagströmer, styrelseordförande Avanza, telefon 070-728 81 92.

Ladda ner