Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

 · Regulatorisk information
Aktieägarna i Avanza AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 16 mars 2005 klockan 12.00 på Brasserie by the Sea, Tullhus 2, Skeppsbron, Stockholm.

Rätt att deltaga på stämman Aktieägare som vill deltaga på bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 4 mars 2005, dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos bolaget per telefon 08-562 250 00 eller via e-post bolagsstamma@avanza.se. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast klockan 16.00 måndagen den 14 mars 2005. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal biträden och antal aktier. För att äga rätt att deltaga på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 4 mars 2005, då sådan omregistrering skall vara verkställd. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2004 8. Beslut om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 9. Beslut om antal styrelseledamöter 10. Fastställande av styrelsearvode 11. Fastställande av revisorsarvode 12. Val av styrelse 13. Val av styrelseordförande 14. Fastställande av principer för utseende av valberedning 15. Övriga ärenden 16. Stämmans avslutande Förslag Val av ordförande vid stämman, punkt 2 på dagordningen Valberedningen, bestående av styrelsens ordförande och representanter för Investment AB Öresund, familjen Qviberg och Aktiespararnas Service AB, föreslår att Sven Hagströmer utses till ordförande vid bolagsstämman. Disposition av bolagets resultat, punkt 8 b) på dagordningen Styrelsen och den verkställande direktören föreslår en utdelning till bolagets aktieägare om 1,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 21 mars 2005. Under förutsättning att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, beräknas utdelningen verkställas den 24 mars 2005. Resterande belopp av den ansamlade vinsten, 31 233 tkr, föreslås balanseras i ny räkning. Styrelsearvode och revisorsarvode, punkt 10 respektive 11 på dagordningen Valberedningen föreslår att styrelsearvodet, inklusive eventuellt styrelsearvode i dotterbolag, skall uppgå till totalt 650.000 kronor. Arvodet föreslås fördelas så att styrelsens ordförande erhåller 150.000 kronor och övriga ledamöter erhåller 100.000 kronor vardera. Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla något arvode. Arvodet till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande räkning. Val av styrelse samt styrelseordförande, punkt 12 respektive 13 på dagordningen Valberedningen föreslår omval av Ann Christine Ahrnell-Runnquist, Johan Brenner, Anders Elsell, Sven Hagströmer, Mikael Nachemsson, Nicklas Storåkers och Jacqueline Winberg. Sven Hagströmer föreslås utses till styrelsens ordförande. Principer för utseende av valberedning, punkt 14 på dagordningen Representanter för vissa större aktieägare föreslår att följande principer skall gälla för utseende av valberedning: Valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande och representanter för de aktieägare vars innehav per den 31 augusti överstiger fem procent av aktierna och rösterna i bolaget. Namnen på de personer som skall ingå i valberedningen skall publiceras senast den 15 september på Avanzas hemsida. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är utfört skall denne ersättas av annan representant för den ägare vars representant lämnat valberedningen, om denne ägare fortfarande äger över fem procent av aktierna och rösterna i bolaget, annars skall eventuell nytillkommen ägare som äger över fem procent av aktierna och rösterna i bolaget beredas tillfälle att deltaga i valberedningen. Om sådan ägare ej finns och antalet ledamöter i valberedningen är färre än tre skall Aktiespararnas Riksförbund erbjudas möjlighet att utse en representant som skall ingå i valberedningen. ________ Årsredovisningshandlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med den 2 mars 2005 och sändas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget. * * * Stockholm i februari 2005 Avanza AB (publ) Styrelsen

Ladda ner