Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kallelse Årsstämma Avanza AB

 · Regulatorisk information
Aktieägarna i Avanza AB (publ) kallas härmed till Årsstämma onsdagen den 5 april 2006 klockan 15.00 på Moderna Museet (lokalen Auditoriet), Skeppsholmen, Stockholm.

Rätt att deltaga på bolagsstämman Aktieägare som vill deltaga på bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast torsdagen den 30 mars 2006, dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos bolaget per telefon 08-562 250 00 eller via e-post bolagsstamma@avanza.se. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast klockan 16.00 måndagen den 3 april 2006. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal biträden och antal aktier. För att äga rätt att deltaga på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 30 mars 2006, då sådan omregistrering skall vara verkställd. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Beslut om direktsändning av bolagsstämman via bolagets hemsida 5. Godkännande av dagordning 6. Val av en eller två justeringsmän 7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 8. Anförande av verkställande direktören 9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2005 10. Beslut om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 11. Beslut om antal styrelseledamöter 12. Fastställande av styrelsearvode 13. Fastställande av revisorsarvode 14. Val av styrelse 15. Val av styrelseordförande 16. Beslut om ändring av bolagsordningen 17. Fastställande av nomineringsförfarande 18. Beslut om inrättande av särskilt utskott 19. Godkännande av principer för ersättning till bolagsledningen 20. Övriga ärenden 21. Stämmans avslutande Förslag Val av ordförande vid stämman, punkt 2 på dagordningen Valberedningen, bestående av styrelsens ordförande och representanter för Investment AB Öresund, familjen Qviberg och Aktiespararnas Service AB, föreslår att Sven Hagströmer utses till ordförande vid bolagsstämman. Disposition av bolagets resultat, punkt 10 b) på dagordningen Styrelsen och den verkställande direktören föreslår en utdelning till bolagets aktieägare om två (2) kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 10 april 2006. Under förutsättning att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, beräknas utdelningen verkställas den 13 april 2006. Resterande belopp av den ansamlade vinsten, 21.659 tkr, föreslås balanseras i ny räkning. Det är styrelsens bedömning att utdelningen är försvarlig mot bakgrund av det krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital samt moderbolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsearvode och revisorsarvode, punkt 12 respektive 13 på dagordningen Valberedningen föreslår att styrelsearvodet för styrelseledamöter i bolaget skall uppgå till totalt 787.500 kronor. Arvodet föreslås fördelas så att styrelsens ordförande erhåller 157.500 kronor och övriga ledamöter erhåller 105.000 kronor vardera. Vidare föreslås ledamöter i styrelserna i dotterbolagen Avanza Fonder AB och Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension erhålla ett arvode om 25.000 kronor vardera för respektive styrelseuppdrag. Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla något arvode, vare sig i moderbolag eller dotterbolag. Arvodet till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande räkning. Val av styrelse samt styrelseordförande, punkt 14 respektive 15 på dagordningen Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Johan Brenner, Anders Elsell, Sven Hagströmer, Mikael Nachemsson, Andreas Rosenlew, Nicklas Storåkers och Jacqueline Winberg samt nyval av Jeanette Almberg. Sven Hagströmer föreslås utses till styrelsens ordförande. Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida www.avanza.com. Beslut om ändring av bolagsordningen, punkt 16 på dagordningen Med anledning av den nya aktiebolagslagen (SFS 2005:551) föreslår styrelsen att vissa ändringar görs i bolagsordningen. Ändringarna i bolagsordningen innebär i huvudsak följande: • Bestämmelsen om aktiens nominella belopp utgår. • Bestämmelse införs om att antalet aktier skall vara lägst 12 miljoner och högst 48 miljoner. • Företrädesrätten vid nyemission ändras så att den gäller dels vid kontantemission, dels vid kvittningsemission samt att sådan företrädesrätt även gäller vid emission av konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner. • Mandattid för styrelsen och revisorn tas bort. • Bestämmelsen om kallelse till bolagsstämma ändras så att kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet. • Avstämningsdagen för rätt att deltaga i bolagsstämma ändras till att vara femte vardagen före stämman. • Bestämmelse införs om att den som inte är aktieägare skall, på de villkor styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara vid bolagsstämma eller på annat sätt följa stämmoförhandlingarna. • Avstämningsförbehållet anpassas till lagens nya definition av avstämningsbolag. Därutöver föreslår styrelsen vissa språkliga och redaktionella ändringar av bolagsordningen. Fastställande av nomineringsförfarande, punkt 17 på dagordningen Valberedningen föreslår följande: 1. Valberedningen skall bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna jämte bolagets styrelseordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämma 2007 och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. 2. Om ägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna skall dess representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de fyra största aktieägarna skall erbjudas plats i bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras. 3. Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman 2007: a. förslag till ordförande vid bolagsstämman b. förslag till styrelse c. förslag till styrelseordförande d. förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete e. förslag till revisorer f. förslag till arvode för bolagets revisorer g. eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av valberedning 4. Bolaget skall svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullfölja sitt uppdrag. Beslut om inrättande av särskilt utskott, punkt 18 på dagordningen Valberedningen föreslår att en ledamot från bolagets styrelse deltar när bolagets ledning har rapporteringsmöten med bolagets revisorer. Den ledamot som utses att delta i dessa möten föreslås erhålla ett arvode om 25.000 kronor. Godkännande av principer för ersättning till bolagsledningen, punkt 19 på dagordningen Med bolagsledning avses verkställande direktören och ytterligare sex personer som har ledande befattningar i bolaget. Styrelsens förslag, som överensstämmer med tidigare års ersättningsprinciper, innebär att bolagsledningens lön skall utgöras av fast och rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen skall kunna utgå för prestationer som går utöver vad som normalt förväntas. Personer som ingår i bolagsledningen har tilldelats teckningsoptioner enligt det optionsprogram som beslutades på bolagsstämman 4 juli 2005. Teckningsoptionerna är utgivna på marknadsmässiga villkor. Den totala ersättningen för personer i bolagsledningen skall vara marknadsmässig. ________ Årsredovisningshandlingar, bolagsordningen i dess nya föreslagna lydelse samt styrelsens yttrande med anledning av föreslagen utdelning kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med onsdagen den 22 mars 2006 och sändas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget. * * * Stockholm i mars 2006 Avanza AB (publ) Styrelsen

Ladda ner