Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2007

 · Regulatorisk information

• Rörelseintäkterna ökade med 9,5 (103) procent till 135,7 (123,9) MSEK.

• Resultatet efter skatt uppgick till 55,9 (55,3) MSEK.

• Resultat per aktie ökade till 2,04 (2,01) SEK.

• Nettosparandet uppgick till 1 720 (2 320) MSEK, motsvarande 4,0 (7,8) procent av depåvärdet vid årets början.

VD-kommentar
”Under första kvartalet fick Avanza nästan 10 000 nya depåkunder, vilket är rekord för ett enskilt kvartal. Ett viktigt skäl till framgången är att Avanza idag har ett helhetserbjudande inom sparande. Ett resultat av breddningen är att pensions- och försäkringssparandet stod för nästan 30 procent av nettosparandet under perioden. Antal fondkunder har också ökat till över 50 000 st. Därtill stärks tillväxten av att en femtedel av alla nya depåer är befintliga kunder som lägger mer sparande hos Avanza”, säger Nicklas Storåkers, VD Avanza.

”Såväl intäkterna som nettoresultat är rekordhöga för ett enskilt kvartal. Särskilt glädjande är att icke-courtageintäkter täckte 109 procent av kostnaderna, vilket är i linje med målen för 2007.”

”Andra kvartalet har startat med ett starkt inflöde av nya kunder och nytt kapital. Sedan annonseringen av att förmögenhetsskatten ska avskaffas har intresset ökat dramatiskt för kapitalförsäkringar, som utgör ett attraktivt alternativ skattemässigt till direktsparande. Under våren kommer Avanza genomföra bland annat ett intensivt försäljningsarbete, nya produktlanseringar, fler nyintroduktioner än tidigare och fortsätta fokusera på att utveckla Sveriges bästa spartjänster. Vi bedömer också att kostnadsökningstakten kommer vara betydligt lägre under andra kvartalet.”


För ytterligare information, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon: 070-861 80 01.Verksamhetsutveckling
Ledande produktinnovation är centralt för att Avanza ska stärka positionen som Spararnas Bank och utöka avståndet mot konkurrenterna. Under första kvartalet har Avanza bland annat lanserat valutahandel och förvaltningstjänster för PPM-sparande. Avanza har därtill bedrivit ett intensivt försäljningsarbete mot privatkunder och stärkt distributionen inom tjänstepensioner.

Nettosparandet uppgick under första kvartalet 2007 till 1 720 (2 320) MSEK, vilket motsvarar 4,0 (7,8) procent av depåvärdet vid årets början. Nettosparandet i pensions- och försäkringssparande uppgick till 28,2 (20,7) procent av det totala nettosparandet.

Det totala antalet depåkunder ökade under första kvartalet 2007 med 9 600 (7 400) st netto till 139 600 st (130 000 st per den 31 december 2006), vilket motsvarar en ökning om 7,4 (7,0) procent. Pensions- och försäkringsdepåer utgjorde 25,4 (19,2) procent av antalet nya depåkunder.

Värdeökningen för den genomsnittliga depåkunden uppgick under kvartalet till 3,8 (13,7) procent jämfört med OMX Stockholm Price Index som ökade med 5,9 (12,0) procent.

Det totala depåvärdet ökade med 7,9 (22,1) procent till 46 600 per den 31 mars 2007 (43 200 per den 31 december 2006) MSEK. Inom Avanza Private Banking ökade depåvärdet med 13,0 (33,0) procent till 15 000 (13 300 per den 31 december 2006) MSEK. Depåvärdet inom Aktiespar.se ökade till 850 (750 per den 31 december 2006) MSEK.

Inom pensions- och försäkringssparande har intresset varit särskilt stort för kapitalförsäkringar i och med att det annonserats att förmögenhetsskatten ska avskaffas. Kapitalförsäkring utgör därmed ett mycket attraktivt och efterfrågat alternativ till direktsparande i aktier och fonder. Genom ett sparande i en kapitalförsäkring kan kunden placera i aktier och fonder utan reavinstskatt och utan att behöva deklarera enskilda värdepappersaffärer. Dessutom kan kunden numera ta ut pengar direkt. Den enda skatt som kunden betalar är avkastningsskatten som för närvarande uppgår till 0,97 procent av försäkringens värde.

Inom Avanza Tjänstepension har flera steg tagits under inledningen av första kvartalet. Avanza har godkänts för anslutning till två av de största kollektivavtalade tjänstepensionsplanerna (SAF-LO och PA03). Dessutom har samarbete slutits med ett par större försäkringsförmedlare. I början av februari införde regeringen en temporär stopplag på flytträtten av pensionsförsäkringar, vilket inverkat negativt på Avanza. Stopplagen bedöms upphävas vid slutet av innevarande år och kan innebära att en större flyttmarknad än tidigare öppnas upp. Kring detta råder emellertid stor osäkerhet.

Hittills har 300 bolag med totalt 520 anställda (depåkunder) anslutit till Avanza Tjänstepension och efterfrågan bland potentiella kunder är för närvarande god. Depåvärdet för Avanza Tjänstepension uppgår till 70 MSEK per den 31 mars 2007.

Det totala depåvärdet i pensionsprodukter uppgick per den 31 mars 2007 till 5 510 (4 800 per den 31 december 2006) MSEK, motsvarande 11,8 (11,1 per den 31 december 2006) procent av det totala depåvärdet. Målet är att pensionssparande ska utgöra lägst 13 procent av det totala depåvärdet i slutet av 2007.

Fondutbudet har utökats och omfattar 800 fonder från över 60 fondbolag. Intresset att placera i fonder och aktieindexobligationer ökar kontinuerligt och kunderna för över en större del av detta sparande till Avanza. Under första kvartalet har Avanza börjat sälja externa aktieindexobligationer. Intresset för Avanza Zero, fonden utan avgifter, är en viktig faktor bakom det ökande fondsparandet hos Avanza och under första kvartalet 2007 genomförde Avanza 250 000 fondaffärer. Hittills har Avanza Zero 15 700 andelsägare hos Avanza och 640 MSEK i fondkapital inklusive PPM. Avkastningen på Avanza Zero har sedan starten i maj 2006 uppgått till 34,9 procent jämfört med OMXS30-index som under samma period steg med 34,6 procent.

Det totala depåvärdet placerat i fonder uppgick per den 31 mars 2007 till 7 380 (6 600 per den 31 december 2006) MSEK, motsvarande 15,8 (15,3 per den 31 december 2006) procent av det totala depåvärdet. Antalet depåer med fondinnehav uppgick per den 31 mars 2007 till 50 400 (43 200 per den 31 december 2006), vilket motsvarar 36,1 (33,2) procent av alla depåer.

I början av året lanserade Avanza kapitalförvaltningstjänster. Kapitalförvaltningen avser kundernas PPM-sparande, som kunderna får tillgång till via Avanzas hemsida. Förvaltningen följer ett placeringsråd som består av börs- och fondexperter hos spartidningen Placera Nu. Försäljningen av dessa förvaltningstjänster är under ett uppbyggnadsskede och tempot i försäljningen bedöms öka under senare delen av våren.

Total marknadsandel på Stockholmsbörsen (inklusive First North) var 9,5 (10,8) procent av antal avslut och 2,7 (2,5) procent av omsättningen. Avanza var precis som tidigare den största medlemmen totalt sett på Stockholmsbörsen (inklusive First North) mätt i antal avslut.

Driftstillgängligheten på Avanzas webbtjänst uppgick under första kvartalet 2007 till 99,7 (99,9) procent.

Avanzas depåkunder gjorde i genomsnitt 2,39 (2,35) affärer per månad under första kvartalet 2007, vilket är en ökning med 1,7 (70,3) procent jämfört med samma period föregående år. Det genomsnittliga courtaget per affär (exklusive fondaffärer) för depåkunder uppgick under kvartalet till 104 (126) SEK. Rörelseintäkterna per depåkund uppgick till 1 180 (1 130) SEK under perioden.

Inlåningen, inklusive klientmedel, ökade till 5 953 (5 281 per den 31 december 2006) MSEK per den 31 mars 2007. Utlåningen minskade med 3,6 procent till 2 207 (2 290 per den 31 december 2006) MSEK. In- respektive utlåningen motsvarar 12,8 (12,2 per den 31 december 2006) procent respektive 4,7 (5,3 per den 31 december 2006) procent av depåvärdet. Kundernas nettolikviditet uppgick därmed till 8,0 (6,9 per den 31 december 2006) procent av depåvärdet.

Ekonomisk översikt
Rörelseintäkterna ökade under första kvartalet 2007 med 9,5 (103) procent till 135,7 (123,9) MSEK. Intäktstillväxten förklaras framförallt av en underliggande tillväxt i antal depåkunder och depåvärde, medan prispressen inverkat negativt. Rörelseintäkterna uppgick till 0,30 (0,38) procent av depåvärdet under perioden. Räntenettot uppgick till 40,7 (30,6) MSEK under första kvartalet 2007, vilket motsvarar en ökning med 33,0 (73,9) procent jämfört med samma period föregående år.

Courtageintäkterna med avdrag för direkta kostnader utgjorde 53 (57) procent av de totala rörelseintäkterna under första kvartalet 2007, medan icke-courtageintäkter utgjorde resterande 47 (43) procent.

Under första kvartalet 2007 uppgick icke-courtageintäkter till 109 (112) procent av kostnaderna, vilket i stort är i linje med målsättningen att icke-courtageintäkter skall uppgå till lägst 110 procent av kostnaderna. Icke-courtageintäkter består i huvudsak av räntenetto, fondprovisioner och arvoden från corporate finance.

Kostnaderna under första kvartalet 2007 uppgick till 59,3 (47,8) MSEK, vilket är en ökning med 24,1 (42,7) procent jämfört med samma period föregående år. Marknadsföringskostnaderna under kvartalet ökade till 14,3 (6,5) MSEK, vilket tillsammans med ökade personalkostnader förklarar större delen av ökningen av rörelsekostnaderna.

Antalet heltidstjänster (exklusive tjänst- och föräldralediga) uppgick i slutet av mars till 161 (157 per den 31 december 2006) medarbetare. Avanza kommer fortsätta rekrytera nya medarbetare inom framförallt försäljningsfunktioner.

Resultatet före skatt uppgick under första kvartalet 2007 till 76,4 (76,1) MSEK, vilket innebär en rörelsemarginal om 56,3 (61,4) procent. Skattekostnaden uppgick till 20,5 (20,8) MSEK.

Resultatet efter skatt uppgick under första kvartalet 2007 till 55,9 (55,3) MSEK. Resultatet per aktie blev 2,04 (2,01) SEK. Avkastningen på eget kapital uppgick under perioden till 12,1 (14,5) procent.

Avskrivningarna på materiella och immateriella tillgångar uppgick till 2,2 (1,8) MSEK och investeringarna uppgick till 3,0 (3,0) MSEK. Jämfört med tidigare år har Avanza under första kvartalet 2007 börjat aktivera en del av interna utvecklingskostnader. Dessa investeringar uppgick under första kvartalet till 2,0 (-) MSEK.

Eget kapital uppgick per den 31 mars 2007 till 434,8 (488,8 per den 31 december 2006) MSEK eller 15,83 (17,80) SEK per aktie, och kapitaltäckningskvoten till 2,33. Koncernens likvida medel uppgick till 3 644,5 (2 880,2 per den 31 december 2006) MSEK.

Nya kapitaltäckningsregler har införts per den 1 februari 2007. I det nya systemet beräknas ett kapitalkrav vilket medför att jämförelsesiffror mot tidigare kapitaltäckningsgrad saknas. Kapitaltäckningskvoten beräknas som kapitalbasen i förhållande till det bedömda kapitalkravet. Avanzas kapitalbas uppgår till 343,9 MSEK och kapitalkravet till 147,5 MSEK vilket ger en kapitaltäckningskvot om 2,33.

Framtiden
Avanzas vision är att vara Spararnas Bank och affärsidén är att hjälpa kunderna att göra bättre affärer. Konkret är ambitionen att varje kund hos Avanza ska få mer pengar över till sig själv jämfört med vad man får som kund någon annanstans.

Målet är att i slutet av 2008 nå 200 000 depåkunder och en marknadsandel om 2 procent av den svenska sparmarknaden. Det motsvarar ett mål att intäkterna långsiktigt ska öka med 15-30 procent per år. Fokus under 2007 är att få befintliga kunder att flytta över en större del av sitt sparande till Avanza och att göra det enklare för ett bredare segment av privatpersoner att börja spara hos Avanza. Hittills under 2007 har tillväxten varit stark både bland befintliga och nya kunder.

Ambitionen är att utöka det avstånd som Avanza har gentemot traditionella aktörer avseende såväl pris, funktionalitet och service för sparande på nätet. Priskonkurrensen bedöms även fortsättningsvis vara hård och Avanza har som målsättning att fortsätta pressa priserna. Avanza kommer att lansera en rad nya tjänster under andra kvartalet. Avanza kommer att utöka de direkta försäljningsaktiviteterna avseende såväl sparprodukter riktade till privatpersoner såväl som för tjänstepensioner. Målsättningen är också att stärka distributionen via försäkringsförmedlare och under andra kvartalet kommer ett bättre systemstöd för detta lanseras. Avanza kommer därtill under våren att leda och delta i fler och större nyintroduktioner än någonsin tidigare.

Sammantaget bedömer Avanza förutsättningarna som goda att kundtillväxten är stark även under fortsättningen av året.

Kostnadsökningen jämfört med samma period föregående år bedöms bli väsentligt lägre under andra kvartalet än vad den varit under första kvartalet. Tidigare bedömning att kostnaderna inte kommer öka med mer än 10-15 procent under 2007 kvarstår. Målsättningen är att icke-courtageintäkter, d v s de rörelseintäkter som inte är direkt beroende av börsen, ska uppgå till lägst 110 procent av rörelsekostnaderna under 2007, vilket medför god resultatstabilitet även i ett sämre börsklimat. Avanza kan emellertid välja att satsa mer eller mindre på tillväxt än planerat vilket kan medföra avvikelser mot prognostiserade kostnader.


Övrigt

Årsstämma
Årsstämman hölls den 22 mars 2007 kl 15.00 i Auditoriet, Moderna Museet, Stockholm. Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om utdelning med 4,00 (2,00) SEK per aktie och att styrelsen bemyndigas att genomföra ett återköpsprogram uppgående till maximalt 10 procent av aktierna i Avanza AB. Bemyndigandet får utnyttjas fram till nästa årsstämma.

Till styrelsen enligt valberedningens förslag omvaldes Sven Hagströmer, Jeanette Almberg, Anders Elsell, Mikael Nachemson, Andreas Rosenlew, Jacqueline Winberg och Nicklas Storåkers. Hans Bergenheim valdes som ny styrelseledamot.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport 1 januari – 30 juni 11 juli 2007
Delårsrapport 1 januari – 30 september 16 oktober 2007


Stockholm den 18 april 2007

Nicklas Storåkers
Verkställande direktör

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Ladda ner