Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kallelse Årsstämma Avanza AB

 · Regulatorisk information

Aktieägarna i

Avanza AB (publ)

kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 mars 2007 klockan 15.00
på Moderna Museet (lokalen Auditoriet), Skeppsholmen, Stockholm.


Rätt att deltaga på bolagsstämman

Aktieägare som vill deltaga på bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 16 mars 2007, dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos bolaget via e-post arsstamma@avanza.se eller per telefon 08-562 250 02. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast klockan 16.00 måndagen den 19 mars 2007.

Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal biträden och antal aktier.

För att äga rätt att deltaga på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 16 mars 2007, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Beslut om direktsändning av bolagsstämman via bolagets hemsida
5. Godkännande av dagordning
6. Val av en eller två protokolljusterare
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Anförande av verkställande direktören
9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2006
10. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Beslut om antal styrelseledamöter
12. Fastställande av styrelsearvode
13. Fastställande av revisorsarvode
14. Val av styrelse
15. Val av styrelseordförande
16. Val av revisor
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier
18. Fastställande av nomineringsförfarande
19. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen
20. Stämmans avslutande

Förslag

Val av ordförande vid stämman, punkt 2
Valberedningen, bestående av styrelsens ordförande och representanter för Investment AB Öresund, familjen Qviberg samt Aktiespararnas Service AB, föreslår att Sven Hagströmer utses till ordförande vid bolagsstämman.

Disposition av bolagets resultat, punkt 10 b)
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår en utdelning till bolagets aktieägare om fyra (4) kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 27 mars 2007. Under förutsättning att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, beräknas utdelningen verkställas den 30 mars 2007. Resterande belopp av den ansamlade vinsten, 43.419.000 kronor, föreslås balanseras i ny räkning.
Det är styrelsens bedömning att utdelningen är försvarlig mot bakgrund av de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital samt moderbolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsearvode och revisorsarvode, punkterna 12 och 13
Valberedningen föreslår att styrelsearvodet för styrelseledamöter i bolaget skall uppgå till totalt 825.000 kronor, vilket innebär en ökning om 5 % jämfört med föregående år. Arvodet föreslås fördelas så att styrelsens ordförande erhåller 165.000 kronor och övriga ledamöter erhåller 110.000 kronor vardera. Vidare föreslås ledamöter i styrelserna i dotterbolagen Avanza Fonder AB och Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension erhålla ett arvode om 25.000 kronor vardera för respektive styrelseuppdrag samt att ledamot i särskilt utskott (som inrättades enligt beslut på föregående årsstämma) erhåller ett arvode om 25.000 kronor. Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla något arvode, vare sig i moderbolag eller dotterbolag. Arvodet till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande räkning.

Val av styrelse samt styrelseordförande, punkterna 14 och 15
Valberedningen föreslår omval av följande nuvarande ledamöter: Jeanette Almberg, Anders Elsell, Sven Hagströmer, Mikael Nachemson, Andreas Rosenlew, Nicklas Storåkers och Jacqueline Winberg. Vidare föreslås nyval av Hans Bergenheim, vars kompetens och erfarenhet enligt valberedningen kommer att ge ett värdefullt tillskott till Avanzas styrelse. Hans Bergenheim, född 1960, ekonomexamen, är VD för AB Previa samt styrelseledamot i White Arkitekter AB, White Intressenter AB och Föreningen Svensk Företagshälsovård (FSF). Hans Bergenheim har tidigare ingått i koncernledningen för Alecta pensionsförsäkring och varit VD för Ikanobanken. Johan Brenner har avböjt omval.
Sven Hagströmer föreslås utses till styrelsens ordförande.
Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida www.avanza.com.

Val av revisor, punkt 16
Valberedningen föreslår att årsstämman utser revisionsbolaget Ernst & Young till bolagets revisor samt föreslår att Lars Träff utses till huvudansvarig revisor. Lars Träff har cirka 30 års erfarenhet av revision av börsnoterade företag, vilket inkluderar erfarenhet från finansiella bolag. Valberedningen bedömer att den föreslagna revisorn har den kompetens och erfarenhet som krävs för revision av bolaget, och anser vidare att det efter en lång period med samma revisor kan vara av värde att byta revisor, trots ett väl utfört arbete.

Bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier, punkt 17
För att öka effektiviteten i bolagets kapitalanvändning föreslår styrelsen och den verkställande direktören att stämman bemyndigar styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier enligt följande:

o Förvärv skall ske över den Nordiska Börsen.
o Bolaget får förvärva högst så många aktier att bolaget efter förvärvet innehar högst en tiondel av bolagets samtliga aktier.
o Förvärv får ske till ett pris per aktie motsvarande aktiens börskurs vid tidpunkten för respektive förvärv ökat eller minskat med högst fem (5) kronor.
o Bemyndigandet kan utnyttjas längst intill nästa årsstämma.

Fastställande av nomineringsförfarande, punkt 18
Valberedningen föreslår nomineringsförfarande enligt samma principer som tidigare. Dessa principer föreslås gälla tillsvidare. Principerna innebärande följande;

1. Valberedningen skall bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna jämte bolagets styrelseordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämma och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat.

2. Om ägare, som är representerade i valberedningen, efter offentliggörandet inte längre tillhör de fyra största aktieägarna skall dess representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de fyra största aktieägarna skall erbjudas plats i bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras.

3. Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:
a. förslag till ordförande vid bolagsstämman
b. förslag till styrelse
c. förslag till styrelseordförande
d. förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete
e. förslag till revisorer
f. förslag till arvode för bolagets revisorer
g. eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av valberedning

4. Bolaget skall svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullfölja sitt uppdrag.

Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen, punkt 19
Med bolagsledning avses verkställande direktören och ytterligare fem personer som har ledande befattningar i bolaget.
Styrelsens förslag, som överensstämmer med tidigare års ersättningsprinciper, innebär att bolagsledningens lön skall utgöras av fast och rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen skall kunna utgå för prestationer som går utöver vad som normalt förväntas. Personer som ingår i bolagsledningen har tilldelats teckningsoptioner enligt det optionsprogram som beslutades på bolagsstämman 4 juli 2005. Teckningsoptionerna är utgivna på marknadsmässiga villkor. Den totala ersättningen för personer i bolagsledningen skall vara marknadsmässig.
________

Årsredovisningshandlingar, styrelsens fullständiga förslag enligt ovan samt styrelsens yttrande med anledning av föreslagen utdelning och förslag om bemyndigande för styrelsen att genomföra återköp av egna aktier kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med torsdagen den 8 mars 2007 och sändas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget.

* * *
Stockholm i februari 2007
Avanza AB (publ)
Styrelsen

Ladda ner