Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport januari – mars 2010

 · Regulatorisk information

- Rörelseintäkterna ökade med 41 (–21) procent till 154 (109) MSEK - Resultatet efter skatt ökade med 66 (–19) procent till 73 (44) MSEK - Resultat per aktie ökade med 66 (–19) procent till 2,66 (1,60) SEK - Nettoinflödet uppgick till 4 420 (2 000) MSEK, motsvarande 7 (6) procent av sparkapitalet vid årets början - Antal konton ökade med 9 (4) procent till 304 200 (279 000 per den 31 december 2009) st och totalt sparkapital ökade med 16 (9) procent till 71 000 (61 300 per den 31 december 2009) MSEK VD-kommentar ”Vinsten ökade under första kvartalet med 66 procent till 2,66 SEK per aktie. Förklaringen ligger i dels en mycket stark börsutveckling under det senaste året och dels i ett rekordhögt nettoinflöde av kapital och kunder”, säger Nicklas Storåkers, VD Avanza Bank.” ”Under första kvartalet nådde nettoinflödet nya rekordnivåer hos Avanza Bank. Nettoinflödet uppgick till 4 420 MSEK, vilket var 121 procent högre än samma period föregående år. Fortsatt stark efterfrågan för sparande i kapitalförsäkring bidrog till det höga nettoinflödet. Sparande i tjänstepension växer snabbt och vi fick många nya kunder under kvartalet. Tjänstepension stod för 5 procent av nettoinflödet och 22 procent av nya konton under kvartalet.” ”Sparkapitalet hos Avanza Bank uppgick i slutet av mars till 71 000 MSEK, vilket är 89 procent högre än ett år tidigare. Detta skapar förutsättningar för god intäkts- och vinsttillväxt eftersom sambandet är starkt mellan tillväxt i sparkapital och tillväxt i intäkter. Prispressen bedöms dock även fortsatt bli betydande. Under resterande del av 2010 kommer Avanza Bank att lansera en rad nya produkter och tjänster, som förväntas bidra väsentligt till Avanza Banks konkurrenskraft.”

Ladda ner