Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kallelse till årsstämma

 · Regulatorisk information

Aktieägarna i Avanza Bank Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 21 april 2010 klockan 15.00 i Auditoriet, Moderna Museet, Stockholm. Rätt att deltaga på bolagsstämman Aktieägare som vill deltaga på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 15 april 2010, dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman via e-post till arsstamma@avanza.se eller per telefon 08 562 250 02. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast klockan 16.00 torsdagen den 15 april 2010. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal biträden och antal aktier. För att äga rätt att deltaga på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 15 april 2010, då sådan omregistrering ska vara verkställd. Antal aktier Det totala antalet aktier i bolaget på avstämningsdagen är 27 577 610. Fullmaktsformulär Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida www.avanzabank.se samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e postadress. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Beslut om direktsändning av bolagsstämman via bolagets hemsida. 5. Godkännande av dagordning. 6. Val av en eller två protokolljusterare. 7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 8. Anförande av verkställande direktören. 9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2009. 10. Beslut om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 11. Beslut om antal styrelseledamöter. 12. Fastställande av styrelsearvode. 13. Fastställande av revisorsarvode. 14. Val av styrelse. 15. Val av styrelseordförande. 16. Beslut om villkorad ändring av bolagsordningen. 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier. 18. Fastställande av nomineringsförfarande. 19. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen. 20. Stämmans avslutande. Förslag Val av ordförande vid stämman, punkt 2 Valberedningen, bestående av styrelsens ordförande och representanter för Investment AB Öresund, Sven Hagströmer med familj och bolag, Sten Dybeck med familj och bolag samt Mats Qviberg med familj, föreslår att Sven Hagströmer utses till ordförande vid bolagsstämman. Disposition av bolagets resultat, punkt 10 b) Styrelsen och den verkställande direktören föreslår en utdelning till bolagets aktieägare om åtta (8,00) kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås måndagen den 26 april 2010. Under förutsättningen att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, beräknas utdelningen utbetalas torsdagen den 29 april 2010. Resterade belopp av den ansamlade vinsten, 127 881 489,22 kronor, föreslås balanseras i ny räkning. Det är styrelsens bedömning att utdelningen är försvarlig mot bakgrund av de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital samt moderbolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsearvode och revisorsarvode, punkterna 12 och 13 Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå till styrelsens ordförande med 178 000 kronor och till övriga ledamöter med 118 000 kronor vardera, vilket innebär en höjning om två (2) procent. Den ledamot från styrelsen som utses att delta när bolagets ledning har rapporteringsmöten med bolagets revisor föreslås erhålla ett arvode om 25 000 kronor. Vidare föreslås att ledamöter i dotterbolagsstyrelsen Avanza Fonder AB erhåller arvode om 36 000 kronor vardera samt att ledamöter i dotterbolagsstyrelsen Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension erhåller arvode om 36 000 kronor vardera. Dessa arvoden i dotterbolagsstyrelser är väl motiverade av den ytterligare arbetsinsats som krävs av ledamöter i dessa styrelser. Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning ska dock inte erhålla arvode, vare sig i moderbolag eller i dotterbolag. Arvode till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande räkning. Val av styrelse samt styrelseordförande, punkterna 14 och 15 Valberedningen föreslår omval av nuvarande ledamöter: Hans Bergenheim, Anders Elsell, Sven Hagströmer, Mattias Miksche, Mikael Nachemson, Andreas Rosenlew, Nicklas Storåkers samt Jacqueline Winberg. Sven Hagströmer föreslås utses till styrelsens ordförande. Information om föreslagna ledamöter finns på bolagets hemsida, www.avanzabank.se. Beslut om ändring av bolagsordningen, punkt 16 Med anledning av de nya regler som kan komma att träda i kraft under 2010 föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av § 8 i bolagsordningen så att denna får följande lydelse: § 8 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid samma tidpunkt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse till bolagsstämma har skett. Genom ändringen anpassas bolagsordningen till de regler som föreslås träda i kraft. Beslutet om ändring skall vara villkorat av att aktiebolagslagen ändras innan nästa årsstämma så att lydelsen står i överensstämmelse med lag. Bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier, punkt 17 För att öka effektiviteten i bolagets kapitalanvändning föreslår styrelsen och den verkställande direktören att stämman bemyndigar styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier enligt följande. 1. Förvärv ska ske över NASDAQ OMX Stockholm. 2. Bolaget får förvärva högst så många aktier att bolaget efter förvärvet innehar högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. 3. Förvärv får ske till ett pris per aktie inom det på börsen vid var tid gällande kursintervallet. 4. Bemyndigandet kan utnyttjas längst intill nästa årsstämma. 5. Förvärv får ej ske under den period då en uppskattning av en genomsnittlig kurs för bolagets aktie genomförs i syfte att fastställa villkoren i optionsprogram för de anställda. Fastställande av nomineringsförfarande, punkt 18 Valberedningen föreslår nomineringsförfarande enligt samma principer som tidigare. Dessa principer föreslås gälla tillsvidare. Principerna innebär följande: 1. Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna jämte bolagets styrelseordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex (6) månader före årsstämma och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordföranden i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. 2. Om ägare, som är representerad i valberedningen, efter offentliggörandet inte längre tillhör de fyra största aktieägarna ska dess representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de fyra största aktieägarna ska erbjudas plats i bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utser representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras. 3. Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman: a) förslag till ordförande vid stämman, b) förslag till styrelse, c) förslag till styrelseordförande, d) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och öviga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete, e) förslag till revisorer, f) förslag till arvode för bolagets revisorer, och g) eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av valberedning. 4. Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen, punkt 19 Med koncernledningen avses verkställande direktören och ytterligare fyra personer som har ledande befattningar i bolaget. Från och med den 1 juni 2010 utökas koncernledningen med ytterligare en (1) person. Styrelsens förslag, som överensstämmer med tidigare års ersättningsprinciper, innebär att koncernledningens lön ska utgöras av fast och rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen ska kunna utgå för prestationer som går utöver vad som normalt förväntas. Personer som ingår i koncernledningen har till marknadsmässiga villkor förvärvat teckningsoptioner enligt det optionsprogram som beslutades på extra bolagsstämma den 4 juli 2005 respektive årsstämma den 15 april 2008. Den totala ersättningen för personer i koncernledningen ska vara marknadsmässig. ____________ Årsredovisningshandlingarna, revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, styrelsens fullständiga förslag enligt ovan samt styrelsens yttrande med anledning av föreslagen utdelning och förslag om bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med tisdagen den 6 april 2010 och sändas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget. Stockholm i mars 2010 Styrelsen i Avanza Bank Holding AB (publ)

Ladda ner