Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Återköp av egna aktier

 · Regulatorisk information

Styrelsen för Avanza Bank Holding AB har beslutat att inom ramen för det bemyndigande om förvärv av egna aktier, uppgående till maximalt 10 procent av aktierna i Avanza Bank Holding AB, som erhölls på årsstämman den 14 april 2011, inleda återköp av egna aktier. Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma.

Innan dessa återköp genomförs innehar Avanza Bank Holding AB inga egna aktier. Utestående antal aktier är 28 538 073 st.

Återköpet kommer att ske i omgångar och är beroende av marknadsvillkor och gällande regler vid respektive tidpunkt. Förvärven av maximalt 10 procent av aktierna i Avanza Bank Holding AB kommer ske under tiden fram till årsstämman 2012. Återköpen ska ske över Nasdaq OMX Stockholm-börsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Syftet med återköpen är att genomföra en justering av storleken på det egna kapitalet till följd av att Avanza Bank-koncernen har ett betydande kapitalöverskott. Kapitalöverskottet inklusive icke-reviderade vinster för första halvåret 2011 och före antagen utdelning uppgick per den 30 juni 2011 till 454 MSEK motsvarande 9 procent av aktuellt marknadsvärde på utestående aktier i Avanza Bank Holding.

För mer information:
Nicklas Storåkers, VD Avanza Bank, telefon 070-861 80 01

avanzabank.se

Ladda ner