Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport januari – juni 2011

 · Regulatorisk information
 • Rörelseintäkterna ökade med 13 (31) procent till 356 (316) MSEK
 • Resultatet efter skatt ökade med 4 (35) procent till 147 (142) MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 2 (35) procent till 5,24 (5,13) SEK
 • Nettoinflödet uppgick till 4 790 (7 060) MSEK, motsvarande 6 (12) procent av totalt sparkapital vid årets början
 • Antal konton ökade med 10 (16) procent till 387 500 (352 200 per den 31 december 2010) st och
  totalt sparkapital ökade med 3 (13) procent till 84 200 (82 000 per den 31 december 2010) MSEK

Andra kvartalet

 • Rörelseintäkterna ökade med 7 (21) procent till 172 (161) MSEK
 • Resultatet efter skatt minskade med 16 (+11) procent till 57 (68) MSEK
 • Resultat per aktie minskade med 19 (+12) procent till 2,01 (2,47) SEK
 • Kvartalets resultat har belastats med engångskostnader om 12 MSEK och kreditförluster om 6 MSEK. Åtgärder vidtas för att kreditförluster vid liknande framtida händelser ska bli marginella
 • Martin Tiveus tillträder som ny VD senast den 15 oktober 2011

VD-kommentar

”Vi kan betydligt mer resultatmässigt än vad vi uppvisade under andra kvartalet. Flera negativa faktorer sammanföll. Handelsaktivteten var på grund av en trist börs 25 procent lägre än samma period 2010. Dessutom belastades kvartalet med engångskostnader om 12 MSEK och kreditförluster om 6 MSEK. Avanza Banks målsättning är att en kreditförlust av denna storlek ska vara en engångsföreteelse. Vi vidtar därför åtgärder för att eventuella kreditförluster vid liknande händelser i framtiden ska bli marginella”, säger Nicklas Storåkers, VD Avanza Bank.

”Förutsättningarna för ett betydligt bättre resultat under kommande kvartal är goda. Bedömningen kvarstår därför att Avanza Bank under 2011 före engångskostnader har förutsättningar att uppnå det långsiktiga målet om 15–20 procent årlig vinsttillväxt.”

”Nettoinflödet i hela sparmarknaden har varit svagt under första halvåret 2011 vilket bedöms bero på högre räntor som får till följd att fler väljer att spara genom att amortera på sina bolån. Vid tidigare räntehöjningar har denna negativa effekt varat i 3–6 månader. Avanza Bank fortsätter dock snabbt ta marknadsandelar. Detta syns särskilt för sparkonton och pensions- och försäkringssparande där sparkapitalet ökat med 154 respektive 27 procent det senaste året. Vi har dessutom under våren stärkt de långsiktiga tillväxtmöjligheterna genom att med Sparkonto+ erbjuda såväl bättre rörliga som tidsbundna sparräntor än samtliga storbanker. Nettoinflödet bedöms sammantaget förbättras relativt sett under andra halvåret.”


För ytterligare information:

Nicklas Storåkers, VD Avanza Bank, telefon 070-861 80 01
Birgitta Hagenfeldt, CFO Avanza Bank, telefon 073-661 80 04

Ladda ner