Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Beslut på Avanza Banks årsstämma

Sammanfattning av de viktigaste besluten vid årsstämman i Avanza Bank Holding AB (publ). Stämman hölls idag i Stockholm under Sven Hagströmers ordförandeskap.

Utdelning
Årsstämman fastställde utdelningen till 10,00 (9,50) SEK per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 24 april 2012, varigenom utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB den 27 april 2012.

Val till styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Anders Elsell, Sven Hagströmer, Lisa Lindström, Mattias Miksche,
Andreas Rosenlew och Jacqueline Winberg samt nyval av Martin Tivéus. Till styrelsens ordförande omvaldes Sven Hagströmer. Noterades att Nicklas Storåkers har avböjt omval.

Val av revisor
Som ansvarig revisor omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Catarina Ericsson som huvudansvarig revisor.

Minskning av aktiekapitalet
Årsstämman beslutade om en minskning av aktiekapitalet med 688 810 SEK. Minskningen av aktie-kapitalet sker genom indragning av de 275 524 aktier som ägs av bolaget och som återköpts under 2011. Efter genomförd minskning av aktiekapitalet uppgår bolagets aktiekapital till 70 656 373 SEK fördelat på 28 262 549 aktier.

Återköpsprogram
Årsstämman beslutade om ett nytt bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier uppgående till maximalt 10 procent av aktierna i Avanza Bank Holding AB. Bemyndigandet gäller fram
till nästa årsstämma.


För mer information:
Sven Hagströmer, styrelseordförande Avanza Bank, telefon 070-728 81 92

Ladda ner