Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza Bank Bokslutskommuniké 2012

 · Regulatorisk information
 • Rörelseintäkterna minskade med 19 (+12) procent till 562 (695) MSEK
 • Resultatet efter skatt minskade med 45 (+7) procent till 160 (291) MSEK
 • Resultat per aktie minskade med 46 (+5) procent till 5,58 (10,28) SEK
 • Nettoinflödet uppgick till 5 380 (6 460) MSEK, motsvarande 7 (8) procent av totalt sparkapital vid årets början
 • Antal konton ökade med 13 (+18) procent till 471 600 (417 200 per den 31 december 2011) st
 • Sparkapitalet ökade med 16 (–10) procent till 85 800 (74 200 per den 31 december 2011) MSEK
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 8,00 (10,00) SEK per aktie

Fjärde kvartalet

 • Rörelseintäkterna minskade med 17 (–6) procent till 131 (157) MSEK
 • Resultatet efter skatt minskade med 45 (–19) procent till 30 (55) MSEK
 • Resultat per aktie minskade med 46 (–21) procent till 1,04 (1,94) SEK
 • Nettoinflödet uppgick till 1 420 (120) MSEK

Bokslutskommuniké 2012

VD-ord

”Vi lägger ett händelserikt 2012 bakom oss, då vi sammantaget har växt med över 20 000 nya kunder och över 54 000 nya konton. Sparkapitalet har under året ökat med 12 MDR, från 74 MDR till 86 MDR, en ökning med 16 procent. Grunden till tillväxten är vårt fokus på kundnytta och kundnöjdhet, vilket visade sig i Svenskt Kvalitetsindex undersökning där Avanza Bank för tredje året i rad har Sveriges nöjdaste sparare.

Samtidigt har de gångna tolv månaderna präglats av snabba förändringar i den marknad som Avanza Bank verkar på. Trots en stark tillväxt i sparkapital och kunder i kombination med stark kostnadskontroll klarade vi inte av att kompensera för kraftigt fallande handelsaktivitet och styrräntor. Som ett resultat av detta föll intäkterna med 19 procent och vinsten med 41 procent.

Vi har med en börs som totalavkastat 16 procent under ett oroligt börsår sett ett sparbeteende som gått från aktiesparande till räntesparande. Under 2012 har det svenska aktiesparandet varit det lägsta på tio år. Även då vi hållit våra marknadsandelar av handeln på Stockholmsbörsen har handelsvolymerna på börsen sjunkit med 24 procent sedan 2011.

I slutet av året kunde vi se en ökning av såväl handelsaktivitet som nettoinflöde, liksom en förskjutning tillbaka från räntefonder till aktiefonder. Nettoinflödet i december var 650 MSEK, den starkaste månaden sedan februari. Trenderna har fortsatt in i 2013 med ett nettoinflöde de två första veckorna i januari med 640 MSEK att jämföra med 280 MSEK samma period föregående år. En svala gör ingen sommar, men en svala är ändå en svala och förutsättningarna inför 2013 ser därmed bättre ut än vid ingången av 2012.

En av våra viktigare investeringar under året har varit den fortsatta utvecklingen av den bankplattform som ska lanseras under nästa år. Övergången mot modernare IT-system liksom förnyad kundupplevelse som internetbank är viktig både kort och långsiktigt för Avanza Bank. Modernare bakomliggande system möjliggör en kostnadseffektivare tillväxt framgent vad gäller såväl antal kunder som breddning av produktutbudet. En förbättrad kundupplevelse på internet kommer därför att stärka Avanzas konkurrenskraft.

Trots positiva tillväxtsiffror i konton och sparkapital på en utmanande marknad är jag inte nöjd. Avanza Bank kan och ska leverera en stark tillväxt och vägen dit handlar helt och fullt om att sätta kundvärdet i fokus – även fortsättningsvis. Lägre avgifter, större valfrihet, bättre service och enkelhet i allt vi gör. Däri ligger våra konkurrensfördelar som ska ge mervärde för våra kunder. Och genom mervärde för kunderna skapas mer värde för aktieägarna”.

Martin Tivéus, VD Avanza Bank

   

För ytterligare information:
Martin Tivéus, VD Avanza Bank, telefon 070-861 80 04
Birgitta Hagenfeldt, CFO Avanza Bank, telefon 073-661 80 04

Informationen i denna rapport är sådan som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra och själv har valt att offentliggöra enligt både lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 17 januari 2013 kl 08.15 (CET).