Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza Bank Delårsrapport januari – juni 2013

 · Regulatorisk information
  • Nettoinflödet uppgick till 6 150 (2 990) MSEK, motsvarande 7 (4) procent av totalt sparkapital vid årets början
  • Antal konton ökade med 8 (7) procent till 507 200 (471 600 per den 31 december 2012) st
  • Sparkapitalet ökade med 10 (6) procent till 94 600 (85 800 per den 31 december 2012) MSEK
  • Rörelseintäkterna minskade med 6 (–14) procent till 287 (305) MSEK
  • Rörelsemarginalen uppgick till 31 (40) procent
  • Resultatet efter skatt minskade med 21 (–33) procent till 77 (98) MSEK
  • Resultat per aktie minskade med 22 (–34) procent till 2,67 (3,44) SEK

Andra kvartalet

  • Rörelseintäkterna minskade med 3 (–18) procent till 137 (141) MSEK
  • Resultatet efter skatt minskade med 16 (–33) procent till 32 (38) MSEK
  • Resultat per aktie minskade med 17 (–33) procent till 1,11 (1,34) SEK

VD-kommentar

Lyckad lansering av vår nya sajt och IT-plattform
”I mitten av juni passerade vi en viktig milstolpe för Avanza då vi lanserade vår nya banksajt med nya bakomliggande system, ett projekt som pågått i mer än två år med målsättningen att vara klart till halvårsskiftet. Jag är oerhört stolt över den laganda och det fokus som har krävts för att klara detta på tidtabell och kundernas reaktioner har varit överlag mycket positiva. Redan dagen efter lansering gick en tredjedel av kundernas trafik till den nya sajten.  Den nya sajten innebär bland annat att vi som första bank i Sverige presenterar pushade realtidskurser som standard, något som många kunder har väntat på. Det nya bakomliggande systemet och tekniken ger oss samtidigt en konkurrensmässigt förstärkt skalbarhet och kostnadseffektivitet vilket kommer att synas i sjunkande enhetskostnad de kommande åren i takt med fortsatt tillväxt i kunder och sparkapital. Det ger oss även förutsättningar att utveckla tjänster för våra kunder både billigare och snabbare än tidigare och därmed kunna fortsätta erbjuda våra kunder marknadens lägsta avgifter kombinerat med högsta service.

Höga kostnader till följd av uppgraderingen av IT-systemet
Projektet har tagit mycket resurser i anspråk under första halvåret och har belastat första halvåret med förhöjda kostnader för både personal och externa tjänster, något som nu förväntas sjunka tillbaka till normala nivåer under andra halvåret. Det har samtidigt varit av stor betydelse att bli klara med vår nya banksajt och bakomliggande system innan sommaren för att nu kunna flytta fokus mot utveckling av nya produkter och tjänster, något som har fått stå tillbaka för sajtprojektet under de senaste kvartalen.

Ökat sparande i fonder
Handelsaktiviteten på börsen har varit fortsatt avvaktande och kunderna har istället ökat sitt sparande i fonder och ränteprodukter. Detta pressar courtagenettot under första halvåret vilket kompenseras av ökade intäkter från fondprovisioner. Det låga ränteläget fortsätter däremot att pressa räntenettot med hela 19 procent till 100 (124) MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Givet ett fortsatt lågt ränteläge det kommande året blir det än mer viktigt att säkerställa fortsatt sjunkande enhetskostnad i takt med stark tillväxt i sparkapital.

Växande kundbas och starkt nettoinflöde
Efter en svag tillväxt i slutet av 2012 tog tillväxten i den svenska sparmarknaden fart igen under första kvartalet. Samtidigt har vi förstärkt vår kommunikation till befintliga kunder om nya sparformer och placeringsalternativ när kunderna varit avvaktande till börsen vilket givit en positiv effekt. Det syns inte minst i det starka nettoinflödet på över 6 miljarder under första halvåret, en ökning på 106 procent mot samma period föregående år.  Under första kvartalet överträffade vi vårt långsiktiga mål om att nå en andel om minst 5 procent av det totala nettoinflödet till svenska sparmarknaden då vår andel uppgick till 6,7 procent. Vår totala marknadsandel ökade till 1,9 procent. Sparkapitalet ökade med 10 procent under första halvåret.
Inflödet på 6 100 nya kunder under andra kvartalet innebär en ökning på 31 procent mot samma period föregående år. Efter första halvåret uppgår därmed antalet nya kunder till 15 000 (11 700) vilket är väl i linje med vårt långsiktiga mål att växa med 20 000–30 000 kunder årligen.”

Stockholm den 10 juli 2013
Martin Tivéus, VD Avanza Bank

För ytterligare information:

Martin Tivéus, VD Avanza Bank,
telefon 070­861 80 04
Birgitta Hagenfeldt, CFO Avanza Bank,
telefon 073­661 80 04

Informationen i denna rapport är sådan som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra och själv har valt att offentliggöra enligt både lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 10 juli 2013 kl 08.15 (CET).