Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Beslut på Avanza Banks årsstämma

 · Regulatorisk information

Sammanfattning av de viktigaste besluten vid årsstämman i Avanza Bank Holding AB (publ). Stämman hölls idag i Stockholm under Sven Hagströmers ordförandeskap.

Utdelning
Årsstämman fastställde utdelningen till 8,00 (10,00) SEK per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 22 april 2013, varigenom utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB den 25 april 2013.

Val till styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Sven Hagströmer, Lisa Lindström, Mattias Miksche,
Andreas Rosenlew, Martin Tivéus och Jacqueline Winberg samt nyval av David Craelius. Till styrelsens ordförande omvaldes Sven Hagströmer. Noterades att Anders Elsell har avböjt omval.

Val av revisor
Som ansvarig revisor omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Catarina Ericsson som huvudansvarig revisor.

Återköpsprogram
Årsstämman beslutade om ett nytt bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier uppgående till maximalt 10 procent av aktierna i Avanza Bank Holding AB. Bemyndigandet gäller fram
till nästa årsstämma.


För mer information:


Sven Hagströmer, styrelseordförande Avanza Bank, telefon 070-728 81 92

Ladda ner