Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Bokslutskommuniké 2013

 · Regulatorisk information
· Nettoinflödet uppgick till 10 900 (5 380) MSEK, motsvarande 13 (7) procent av totalt sparkapital vid årets början · Antal kunder ökade med 12 (8) procent till 316 500 (283 300 per den 31 december 2012) st · Sparkapitalet ökade med 31 (16) procent till 112 600 (85 800 per den 31 december 2012) MSEK · Rörelseintäkterna ökade med 6 (-19) procent till 597 (562) MSEK · Rörelsemarginalen uppgick till 38 (36) procent · Resultatet efter skatt ökade med 21 (-45) procent till 193 (160) MSEK · Resultat per aktie ökade med 20 (-46) procent till 6,67 (5,58) SEK · Styrelsen föreslår en utdelning om 8,00 (8,00) SEK per aktie Fjärde kvartalet · Nettoinflödet uppgick till 2 490 (1 420) MSEK · Rörelseintäkterna ökade med 24 (-17) procent till 162 (131) MSEK · Resultatet efter skatt ökade med 80 (-45) procent till 54 (30) MSEK · Resultat per aktie ökade med 78 (-46) procent till 1,85 (1,04) SEK

VD-kommentar

”I december tog Avanza hem kategorin Sveriges nöjdaste sparare, i den årliga undersökningen genomförd av Svenskt kvalitetsindex. Det är nu fjärde året i rad som vi får utmärkelsen, något vi är särskilt glada över i år, eftersom vi under året lanserat en helt ny banksajt till våra kunder. Ett projekt som sysselsatt en väsentlig del av vår personalstyrka under stora delar av året och som gett våra kunder mycket nytt att vänja sig vid. Under december mottog vi även Privata Affärers pris för Årets Innovation inom bank/finans för Superbolånet som vi lanserade under sista kvartalet.

Våra satsningar på pensionsmarknaden, ny banksajt, modernare IT-system och förändringar i vår kundkommunikation i kombination med en positiv börs ledde till ett historiskt år ur ett tillväxtperspektiv. Under fjärde kvartalet lyckades vi öka tillväxttakten ytterligare och totalt välkomnade vi 33 000 nya kunder under året, en ökning med 64 procent från 2012 och väl över vårt långsiktiga mål om att växa med 20 000-30 000 kunder per år. Med den starka kundtillväxten kunde vi med ett nettoinflöde på 10,9 miljarder uppvisa det starkaste nettoinflödet i bolagets historia, mer än dubbelt så högt som 2012. Under 2013 överträffade vi därmed även vårt långsiktiga mål om att nå minst 5 procent av nettoinflödet till svenska sparmarknaden och ökade vår totala marknadsandel från 1,8 till 2,1 procent av svenska spar­marknaden. Vi ökade även våra marknadsandelar av handeln på Stockholmsbörsen och blev 2013 största svenska bank på Stockholmsbörsen mätt i antal transaktioner.

Med en ökning i sparkapital om 31 procent och nära oförändrade kostnader ökade rörelseresultatet med 12 procent. Ett lågt ränteläge under hela året i kombination med svag handelsaktivitet under första halvåret pressade intäkterna trots stark underliggande tillväxt i kunder och sparkapital. Under andra halvåret vände rörelseresultatet uppåt då kundaktiviteten ökade på börsen samtidigt som rörelsekostnaderna sjönk ner mot normal nivå efter avslutat IT-projekt. Trenden har fortsatt in i 2014 och även om det låga ränteläget ser ut att hålla i sig under det kommande året så ser förutsättningarna för fortsatt vinsttillväxt goda ut inför 2014.

Under året som kommer avser vi fokusera verksam­hetens utveckling på primärt tre områden: flytta fram positionerna ytterligare inom pensionsområdet, fortsätta bredda och utveckla kunderbjudandet samt kostnadskontroll.

Avslutningsvis så vill jag rikta ett stort tack till alla fantastiska medarbetare som rott sajtprojektet i hamn samt till alla aktieägare och kunder som haft tålamodet. Med detta har vi förutsättningar för att Avanza ska kunna fortsätta vara en ledande aktör på den svenska sparmarknaden och generera tillväxt genom nya innovationer och förbättrade kundupplevelser. Något som förhoppningsvis leder till Sveriges nöjdaste kunder även nästa år.”

Stockholm den 16 januari 2014

Martin Tivéus, VD Avanza Bank

Informationen i denna rapport är sådan som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra och själv har valt att offentliggöra enligt både lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 16 januari 2014 kl 08.15 (CET).