Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport januari – juni 2014

 · Regulatorisk information
· Nettoinflödet uppgick till 9 560 (6 150) MSEK, motsvarande 8 (7) procent av totalt sparkapital vid årets början · Antal kunder ökade med 8 (5) procent till 342 500 (316 500 per den 31 december 2013) st · Sparkapitalet ökade med 16 (10) procent till 130 100 (112 600 per den 31 december 2013) MSEK · Rörelseintäkterna ökade med 17 (-6) procent till 337 (287) MSEK · Rörelsemarginalen uppgick till 42 (31) procent · Resultatet efter skatt ökade med 57 (-21) procent till 121 (77) MSEK · Resultat per aktie ökade med 57 (-22) procent till 4,18 (2,67) SEK Andra kvartalet · Rörelseintäkterna ökade med 20 (-3) procent till 164 (137) MSEK · Resultatet efter skatt ökade med 75 (-16) procent till 56 (32) MSEK · Resultat per aktie ökade med 73 (-17) procent till 1,92 (1,11) SEK

VD-kommentar

”Vårt varumärkeslöfte, ’mer pengar till dig, mindre till banken’, fortsätter att locka nya kunder till Avanza. Med en ny sajt, nytt kontor i Göteborg och ett bredare kunderbjudande är det med stolthet vi kan blicka tillbaka på ett första halvår med den högsta tillväxten någonsin i kunder och nettoinflöde av kapital. Under juni lanserade vi även valutahandel som första svenska bank liksom en ny webbsajt för våra företagskunder inom vårt tjänstepensionserbjudande.

Att vår satsning på tjänstepension bär frukt syns inte minst på inflyttat pensionskapital som ökade med 45 procent första halvåret vilket ledde till att vi efter första kvartalet var fjärde största pensionsbolag i landet avseende nettoinflyttat kapital.

Vi höjer tillväxtambitionen

Efter att ha välkomnat 11 500 nya aktiva kunder under andra kvartalet kan vi summera tillväxten efter första halvåret till 26 000 nya kunder, en ökning med 73 procent jämfört med första halvåret 2013. Därmed har vi redan vid halvårsskiftet nått vårt långsiktiga tillväxtmål om 20 000–30 000 kunder per år. Vår kundtillväxt påverkas normalt positivt av en bra börs och ett lågt ränteläge. Vi bedömer samtidigt att den ökade tillväxttakten under första halvåret till stor del är strukturell som följd av vår nya sajt, ett mer konkurrenskraftigt kunderbjudande samt en högre varumärkeskännedom och närvaro i den marknad vi agerar på. Därför har vi beslutat att höja vårt långsiktiga tillväxtmål till 30 000–40 000 nya kunder årligen. Vi höjer även vår långsiktiga målsättning att årligen attrahera minst 5 procent av totala nettoinflödet till svenska sparmarknaden till minst 7 procent, vilket är i linje med de 7,5 procent vi har attraherat under de senaste 12 månaderna. Nettoinflödet under första halvåret uppgick till 9,6 miljarder, 55 procent högre än samma period 2013.

En ökad tillväxttakt ställer högre krav på såväl organisation som processer och system. För att säkerställa högsta möjliga kvalitet mot våra kunder samtidigt som vi höjer vår tillväxtambition avser vi under det kommande året att utöka vår IT-utvecklingskapacitet för att snabbare kunna åstadkomma såväl möjliga effektiviseringar och kvalitetsförbättringar som fortsatt utveckling av vårt kunderbjudande och kundgränssnitt. Vi förutser därmed en kostnadsökning på 6 procent för 2014 mot tidigare kommunicerat 3–5 procent, samt en kostnadsökning om 6–8 procent inför 2015.

Sänkning av reporäntan pressar räntenettot

Riksbankens sänkning av reporäntan i början av juli kommer att påverka räntenettot negativt under resten av året och sannolikt hela 2015. Samtidigt kan det ha en viss positiv effekt på aktiemarknaden då avkastningen på räntor blir mindre attraktiv. Reporäntesänkningen innebär även att vi sänker räntan på vår bolåneprodukt, Superbolånet, riktad mot Private Banking-kunder till rekordlåga 1,24 procent. Samtidigt utökade vi taket på utlåningsvolymen med 1 miljard för att kunna möta efterfrågan och ökar därmed vår konkurrenskraft ytterligare mot ett viktigt kundsegment.”

Stockholm den 11 juli 2014

Martin Tivéus, VD Avanza