Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza Bank AB (publ) offentliggör prospekt och förbereder notering av förlagslån på Nasdaq Stockholm

 · Regulatorisk information
Den 3 december 2015 offentliggjorde Avanza Bank AB (publ) ("Avanza") sin emission av ett förlagslån med en löptid på tio år, förfallodatum 10 december 2025. Förlagslånet uppgår till 100 miljoner kronor och löper med en rörlig kupong på 3M STIBOR + 300 punkter.

Med anledning av emissionen har Avanzas styrelse upprättat ett prospekt avseende notering och handel av lånet på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Finansinspektionen har idag godkänt prospektet. Ansökan om att uppta förlagslånet till handel kommer att lämnas in. Första dag för handel är beräknad till omkring den 3 februari 2016.

Prospektet finns tillgängligt i elektronisk form på https://www.avanza.se/ir och www.fi.se samt skickas, på begäran, i pappersform från Avanza.

”Denna information är sådan som Avanza Bank AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 januari 2016 klockan 12:00."