Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport januari - mars 2016

 · Regulatorisk information
□ Tillväxten i antal kunder var fortsatt stark och uppgick till 26 200, motsvarande en ökning med 6 procent sedan årsskiftet till 493 800 kunder □ Nettoinflödet minskade under kvartalet till följd av det oroliga marknadsläget □ Rörelseintäkterna ökade med 2 procent till 226 MSEK jämfört med motsvarande kvartal 2015, men minskade jämfört med fjärde kvartalet främst till följd av mixeffekter i aktiehandeln □ Rörelsekostnaderna ökade med 5 procent jämfört med motsvarande period föregående år, ett resultat av ökade personalkostnader, till 112 (107) MSEK □ Resultatet efter skatt var stabilt på 98 (99) MSEK □ På årsstämman den 5 april 2016 beslutades om omval av alla styrelseledamöter förutom Martin Tivéus som avböjt omval. Utdelningen beslutades till 10,50 SEK per aktie enligt förslag □ Henrik Källén, vice VD, kommer att tillträda som tillförordnad VD från 1 juni fram till att en ny permanent VD har utsetts och tillträtt

Kv-1 2016 Kv-1 2015 förändr% Kv-4 2015 förändr%
Rörelsens intäkter, MSEK (1) 226 222 2 253 –11
Rörelsens kostnader, MSEK (1) –112 –107 5 –112 0
Rörelseresultat, MSEK 115 115 0 140 –18
Reslutat efter skatt, MSEK 98 99 –1 118 –17
Resultat per aktie, SEK 3,35 3,43 –2 4,03 –17
Rörelsemarginal, % 51 52 –1 55 –4
Nettoinflöde, MSEK 4 960 10 000 –50 5 790 –14
Nykundsinflöde (netto), st 26 200 31 800 –18 23 700 11
Sparkapital vid periodens slut, MSEK 188 900 168 200 12 191 600 –1

(1) Avgiften för den statliga insättningsgarantin och resolutionsavgiften redovisas från och med 2016 som en räntekostnad och har därmed flyttats från övriga rörelsekostnader till räntenettot. Historiska jämförelsesiffror och nyckeltal har justerats.

Händelser under kvartalet

□    Lanserade möjlighet för kunderna att i realtid föra över pengar till sina Avanza-konton på kvällar och helger
□    Lanserade en ny Android-app med nya funktioner och förbättrad användarupplevelse
□    Rankad som en av Sveriges 100 bästa sajter av Internetworld
□    Vann Apicas mätning av årets bästa webbprestanda 2016 i kategorin bank och försäkring

VD-kommentar

Stark kundtillväxt i orolig marknad

Årets första månader brukar präglas av en stark kundtillväxt och hög aktivitet när många ser över sitt sparande inför ett nytt år. I år blev inget undantag. Vi presterade vårt näst bästa tillväxtkvartal någonsin med 26 200 nya kunder, trots en svängig börs, geopolitisk oro och fortsatt fallande marknadsräntor.  Effekten av det stökiga marknadsklimatet syns istället i nettosparandet. Även om fler kunder än någonsin har gjort insättningar, så har marknadsläget resulterat i lägre insättningar per kund, särskilt från våra befintliga kunder. Historiskt har vi dock sett att nettoinflödet kommer tillbaka när tilltron till börsen återvänder. Långsiktigt är därför en stark kundtillväxt viktigast för tillväxt i nettoinflöde och sparkapital för att skapa tillväxt i rörelseintäkter.

Rörelseresultatet i nivå med föregående år

Rörelseresultatet för första kvartalet kan summeras till 115 MSEK, i nivå med samma period föregående år. Under den stilla ytan döljer sig dock flera stora rörelser. I kraft av vår starka kundtillväxt fortsätter vi att ta marknadsandelar. Netto ökade courtageintäkterna med 11 procent jämfört med samma period föregående år, medan ränteintäkterna pressades ytterligare av Riksbankens sänkning av reporäntan i februari. Räntenettot föll 28 procent jämfört med samma period förra året. Den geopolitiska oron satte spår i fondsparandet när sparare sökte tryggare hamnar i index- och räntefonder, vilket syns i minskade intäkter från fondprovisioner. En trend som kan vända snabbt med marknadsklimatet.

Positivt för inflödet inför andra kvartalet är att vi under mars månad fördjupade samarbetet med Remium, vilket uppskattas leda till ett nettoinflöde på 2,5 miljarder kronor.

Prioriterade områden för 2016

Våra fokusområden under 2016 är att behålla vår starka tillväxttakt, att vidareutveckla våra digitala beslutsstöd och nå bredare kundgrupper samt att ytterligare effektivisera verksamheten för ökad skalbarhet och kvalitet. Under kvartalet lanserade vi som första svenska bank möjligheten att göra realtidsinsättningar från andra banker även på kvällar och helger, vilket mottagits positivt. Vi genomförde en omorganisation inom Private Banking för att höja servicenivån ytterligare mot en växande kundbas och ser redan en ökad kundnöjdhet i våra mätningar. Vi fortsätter att utveckla vårt tjänstepensionserbjudande för att hålla vår starka tillväxttakt. Antalet kunder ökade med 40 procent jämfört med föregående år. I slutet av kvartalet lanserade vi en ny skarpare mobil handelsapplikation för Android för att ge våra kunder en bättre användarupplevelse och förenkla deras sparande. Den nya appen ger också oss bättre förutsättningar att ytterligare förbättra erbjudandet. Antalet kunder som använder våra tjänster via mobila enheter är nu fler än datoranvändarna och vi fortsätter att prioritera utvecklingen i våra mobila enheter.
 
Som en liten försmak på andra kvartalet lanserade vi i april en kraftigt förbättrad aktiefiltrerare. Denna ger möjlighet att blixtsnabbt ta fram ett urval av aktier som matchar ens egen investeringsstrategi. I april presenterades också Anseendebarometern för 2016, vilken visade att Avanza befäster förstaplatsen avseende allmänhetens förtroende för landets banker. Ett fint kvitto på att vår strävan mot ett bättre, enklare och billigare alternativ för landets sparare bär frukt.

Stockholm den 19 april 2016
 
Martin Tivéus, VD Avanza

Informationen i denna rapport är sådan som Avanza Bank Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen har lämnats för offentliggörande den 19 april 2016 kl. 08.15 (CEST).