Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport januari–juni 2016

 · Regulatorisk information
· Kundtillväxten var fortsatt stark under andra kvartalet. Under första halvåret uppgick antal nya kunder till 49 300 och vi överträffade därmed vårt årsmål på 46 760 nya kunder · Nettoinflödet under andra kvartalet uppgick till 9 430 MSEK, en ökning med 116 procent jämfört med föregående år. Jämfört med första kvartalet ökade nettoinflödet med 90 procent · Rörelseintäkterna för andra kvartalet minskade med 1 procent jämfört med såväl andra kvartalet 2015 som första kvartalet 2016 och uppgick till 225 MSEK · Rörelsekostnaderna för andra kvartalet ökade med 7 procent jämfört med i fjol, främst på grund av ökade personalkostnader. Jämfört med första kvartalet ökade kostnaderna med 1 procent till 113 MSEK · Resultat efter skatt för andra kvartalet uppgick till 94 MSEK, en minskning med 9 procent jämfört med föregående år. Jämfört med första kvartalet minskade resultatet med 4 procent, främst på grund av lägre courtageintäkter och pressat räntenetto · Efter periodens utgång presenterades Avanzas nya VD Johan Prom. Henrik Källén kvarstår som tillförordnad VD fram till dess Johan tillträder senast den 1 januari 2017
Kv-2 2016 Kv-1 2016 förändr% Kv-2 2015 förändr% jan–jun 2016 jan–jun 2015 förändr%
Rörelsens intäkter, MSEK 225 226 –1 227 –1 451 449 0
Rörelsens kostnader, MSEK –113 –112 1 –106 7 –225 –213 6
Rörelseresultat, MSEK 111 115 –3 121 –8 226 236 –4
Reslutat efter skatt, MSEK 94 98 –4 104 –9 192 203 –6
Resultat per aktie, SEK 3,18 3,35 –5 3,57 –11 6,53 7,00 –7
Rörelsemarginal, % 49 51 –2 53 –4 50 53 –3
Nettoinflöde, MSEK 9 430 4 960 90 4 370 116 14 400 14 400 0
Nykundsinflöde (netto), st 23 100 26 200 –12 20 500 13 49 300 52 300 –6
Sparkapital vid periodens slut, MSEK 199 200 188 900 5 170 000 17 199 200 170 000 17

Händelser under kvartalet

  • Lanserade, som första aktör i Sverige, gratis aktiehandel på Stockholmsbörsen för kunder med ett sparkapital under 50 000 kronor
  • Välkomnade Tobii som valde Avanzas tjänstepensioner för sina medarbetare
  • Var huvudrådgivare i den största börsnoteringen i Avanzas historia – Paradox Interactive
  • Sänkte räntan på Superbolånet till 0,79 procent från tidigare 0,99 procent
  • Befäste förstaplatsen över allmänhetens förtroende för svenska banker i Anseendebarometern 2016
  • Vann Årets livförsäkringsbolag 2015 och Årets marknadsföringsinsats 2015 i Insurance Awards Risk & Försäkring
  • Vann priset för bäst service inom finansiella tjänster i ServiceScore för andra året i rad
  • Avanzas sparekonom Claes Hemberg vann pris som Årets privatekonomiske kommentator i Financial Awards 2016

VD-kommentar

Stark kundtillväxt och hög handelsaktivitet trots orolig marknad

Tillväxtförutsättningarna under första halvåret har varit utmanande. Stockholmsbörsen fortsatte ner under andra kvartalet, påverkad av oron inför och utgången av folkomröstningen om brexit. Volatiliteten minskade generellt även om detta inte gällde andra halvan av juni i anslutning till brexitomröstningen. Börsutveck­lingen och den negativa räntan har gjort det tufft att få avkastning på sitt sparande. Normalt sitter sparare då stilla i båten. Ändå valde 49 300 nya sparare Avanza under första halvåret, vilket betyder att vi redan nu överträffat vårt årsmål avseende nya kunder och att våra satsningar attraherar fler – inte minst yngre kunder. Nettoinflödet på 14 400 miljoner kronor är starkt sett till den oroliga sparmarknaden. I oroliga tider tenderar nettoinflödet från befintliga kunder att minska, vilket var tydligt under första kvartalet. Under andra kvartalet, med minskad volatilitet, ökade nettoinflödet från befintliga kunder. Över en halv miljon sparare har nu valt Avanza och totalt sparkapital uppgår till 199 miljarder kronor – det är vi stolta över.

Hög handelsaktivitet men mindre affärer påverkade courtageintäkterna

Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 111 miljoner kronor, en minskning jämfört med såväl första kvartalet i år som andra kvartalet i fjol. Antalet courtagenotor var fortsatt högt även om det minskade från första kvartalets rekordantal. Samtidigt sjönk snittcourtage per affär när fler kunder handlar för mindre belopp. Marknaden för företagstransaktioner fick ett lyft under försommaren och Avanza var med i ett flertal ägarspridningar, bland annat som huvudrådgivare vid börsintroduktionen av spelbolaget Paradox Interactive. Detta är vår hittills största ägarspridning, vilket visar att Avanza är ett bra alternativ även vid större transaktioner. Tjänstepensionsaffären fortsatte att växa i god takt och vi välkomnade Tobii som ny tjänstepensionspartner under kvartalet. Sänkningen av reporäntan i februari satte tillsammans med en sänkt bolåneränta fortsatt press på räntenettot.

Vår affärsmodell bygger på skalbarhet och att kunna erbjuda våra kunder ett bättre, enklare och billigare erbjudande än andra. Det är det som driver kundinflöde och inflöde av kapital – och i sin tur intäkter. Vår kostnadsposition är därför avgörande. Under andra kvartalet sjönk kostnaden per sparkrona från 24 till 23 punkter. Det stärker vår konkurrenskraft och ger oss en bra utgångspunkt för fortsatt tillväxt.

Prisledarskap stärker Avanzas position

Avanza Zero – fonden utan avgifter – har fyllt 10 år och har nu närmare 13 miljarder kronor under förvaltning och över 280 000 fondandelsägare. Jämfört med snittavgiften för andra svenska indexfonder har Avanza Zero hittills sparat våra kunder närmare 200 miljoner kronor i avgifter. Beslutsstödet Portföljgeneratorn som lanserades för ett år sedan har redan hjälpt över 25 000 kunder att placera drygt en miljard kronor i olika fonder utifrån sin riskvilja. Ett fint kvitto på vår strävan mot ett bättre, enklare och billigare alternativ för landets sparare är också Anseendebaro­metern 2016 som presenterades under kvartalet, i vilken Avanza befäster förstaplatsen över allmänhetens förtroende för Sveriges banker. Dessutom hamnade Avanza på listan över Sveriges mest meningsfulla digitala varumärken i undersökningen Purpose Brands 2016.

Vi fortsätter att förbättra vårt erbjudande. I april lanserade vi vår nya aktielista som underlättar urvalet av aktier enligt var och ens egen investeringsstrategi. I maj introdu­cerade vi courtage­klass Start, med gratis aktiehandel på Stockholmsbörsen. Detta för att väcka aktieintresset hos fler och få dem att komma igång med sitt sparande. Mottagandet har varit positivt, vilket inte minst märks i ökat kundinflöde. Vi har även förbättrat vårt mobila erbjudande för våra appanvändare som nu har möjlighet att göra direktinsättningar från annan bank via appen.

Full fart framåt!

För att behålla vår starka tillväxttakt och attrahera bredare kund­grupper, med såväl yngre sparare som sparare som önskar mer stöd, vidareutvecklar vi våra digitala beslutsstöd och vårt mobila erbjudande. Vi fortsätter att effektivisera verksamheten för ökad skalbarhet och kvalitet. Innovationstakten framåt är avgör­ande när digitalisering och nya regelverk inom finansbranschen skapar spännande möjligheter för Avanza samtidigt som konkurrensen från etablerade aktörer och nischade Fintechbolag ökar.

Den 8 juli presenterades Avanzas nya VD Johan Prom. Johan kommer till Avanza med stor erfarenhet av konsument­marknad och att tillmötesgå kunders ökande och varierande krav. Johan börjar senast den 1 januari 2017 och vi hälsar honom varmt välkommen!

Stockholm den 13 juli 2016

Henrik Källén, Tf VD Avanza

Denna information är sådan information som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2016 kl. 08.15 (CEST).