Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Ökning av antalet aktier i Avanza

 · Regulatorisk information

Som tidigare meddelats har antalet aktier i Avanza Bank Holding AB (publ) ökat med 27 721 aktier i juni efter genomförd nyemission med anledning av lösen av teckningsoptioner. Detta enligt det incitamentsprogram för medarbetarna som årsstämman den 14 april 2011 tog beslut om. Aktiekapitalet ökar som en konsekvens härav till 74 597 305 kr.

Per 30 juni finns totalt 29 838 922 aktier i bolaget. Aktierna berättigar till lika många röster.

”Denna information är sådan som Avanza Bank Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2016 klockan 08:15 (CET)."