Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Beslut på Avanzas årsstämma

 · Regulatorisk information
Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten från dagens årsstämma i Avanza Bank Holding AB (publ). Stämman hölls i Stockholm under Sven Hagströmers ordförandeskap.

Utdelning
Årsstämman fastställde utdelningen till tio kronor och femtio öre (10,50 SEK) per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 23 mars 2017. Utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB den 28 mars.

Val till styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Sophia Bendz, Jonas Hagströmer, Sven Hagströmer, Birgitta Klasén, Mattias Miksche, Hans Toll och Jacqueline Winberg. Till styrelsens ordförande omvaldes Sven Hagströmer.

Val av revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till bolagets revisor. Catarina Ericsson är huvudansvarig revisor.

Återköpsprogram
Årsstämman beslutade om ett nytt bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier uppgående till maximalt 10 procent av aktierna i Avanza Bank Holding AB. Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma.

Incitamentsprogram
Förslaget om att emittera teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram till anställda i Avanza Bank-koncernen erhöll inte stöd från tillräcklig majoritet.

”Denna information är sådan som Avanza Bank Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2017 klockan 17:45 (CET)."