Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport januari - juni 2017

 · Regulatorisk information

Denna delårsrapport offentliggörs med anledning av att Avanza Bank AB (publ) har ett utestående förlagslån. Rapporten ska inte förväxlas med delårsrapporten för Avanza Bank Holding AB (publ) med koncern för Avanza som publicerades den 13 juli 2017.

  •  Rörelseintäkterna ökade under första halvåret med 9 (1) procent till 363 (334) MSEK
  •  Rörelsemarginalen uppgick till 42 (46) procent
  •  Resultatet efter skatt minskade med 1 (1) procent till 118 (119) MSEK
  •  Resultat per aktie minskade med 1 (1) procent till 215 (217) SEK
  •  Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Denna information är sådan som Avanza Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2017 kl. 08:15 CEST