Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Februari: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2017 ökat med 29 200 och uppgick i februari till 599 800. Det innebär en ökning med 13 000 kunder under februari. Nettoinflödet var 2 450* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 5 930* MSEK under 2017.

I slutet av februari publicerades statistik från Sparbarometern avseende fjärde kvartalet 2016. Avanzas andel av sparmarknaden ökade under kvartalet till 3,3 procent (3,2 för tredje kvartalet) och andelen av nettoinflödet var 16,2 procent. Rullande 12M uppgick nettoinflödet till 10,9 procent, vilket överstiger det långsiktiga målet på minst 9 procent. De löpande premieinbetalningarna avseende tjänstepension ökade till 3,4 procent (2,5) enligt statistik från Svensk Försäkring. Avanza Pension är tredje största aktör sett till inflöde av flyttkapital på livmarknaden.

Februari
2017
Januari
2017
Förändring
månad %
Februari
2016
Förändring
år %
Antal affärer** per dag, st  104 800* 98 800 6 76 800 36
Sparkapital, MSEK 243 900 235 700 3 184 500 32
Utlåning, MSEK 8 690* 8 470 3 6 490 34
  varav bolån 4 310* 4 200 3 2 840 52
  varav värdepapperskrediter 4 380* 4 270 3 3 660 20
Inlåning, MSEK 33 600* 34 600 –3 32 600 3
Kunder, st 599 800 586 800 2 486 300 23
Konton, st 1 098 600 1 075 000 2 886 600 24
Nettoinflöde, MSEK 2 450* 3 480 –30 1 740 41

*  Preliminära siffror.
** Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Nasdaq Stockholm och First North. Statistik från Nasdaq.