Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kallelse till årsstämma 2017

 · Regulatorisk information
Aktieägarna i Avanza Bank Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 mars 2017, klockan 15.00, i Wallenbergsalen på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Rätt att delta på bolagsstämman

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 15 mars 2017, dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman via e-post till arsstamma@avanza.se eller per telefon 08-562 250 02. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 15 mars 2017.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), e-postadress eller telefonnummer dagtid, samt antal aktier, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 15 mars 2017, då sådan omregistrering ska vara verkställd. 

Fullmaktsformulär

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan aktieägare att skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar till Avanza Bank Holding AB, Att: Bolagsjuridik, Box 1399, 111 93 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.avanza.se/ir samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e‑postadress. 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Beslut om direktsändning av bolagsstämman via bolagets hemsida
 5. Godkännande av dagordning
 6. Val av en eller två protokolljusterare
 7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 8. Anförande av verkställande direktören
 9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2016
 10. Beslut om
  a)  fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b)  dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  c)   ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 11. Beslut om antal styrelseledamöter
 12. Fastställande av styrelsearvode
 13. Fastställande av revisorsarvode
 14. Val av styrelse
 15. Val av styrelseordförande
 16. Val av revisor
 17. Beslut om emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram, uppdelat på tre delprogram  
  a) delprogram 1
  b) delprogram 2
  c) delprogram 3
 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier
 19. Fastställande av nomineringsförfarande
 20. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen
 21. Stämmans avslutande

Förslag

Val av ordförande vid stämman, punkt 2

Valberedningen, bestående av styrelseordföranden Sven Hagströmer som representerar Sven Hagströmer med familj och bolag, Erik Törnberg som representerar Creades AB, Sten Dybeck som representerar familjen Dybeck inklusive bolag och Henrik Didner som representerar Didner & Gerge Fonder, föreslår att Sven Hagströmer utses till ordförande på bolagsstämman.

Disposition av bolagets resultat, punkt 10 b

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår en utdelning till bolagets aktieägare om tio kronor och femtio öre (10,50) per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås torsdagen den 23 mars 2017. Under förutsättning att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, beräknas utdelningen utbetalas tisdagen den 28 mars 2017. Resterade belopp av den ansamlade vinsten föreslås balanseras i ny räkning. Det är styrelsens bedömning att utdelningen är försvarlig mot bakgrund av de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital samt moderbolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.   

Styrelsearvode och revisorsarvode, punkterna 12 och 13

Valberedningen föreslår att styrelsearvode om  300 000 kronor ska utgå till såväl styrelsens ordförande som var och en av styrelsens övriga ledamöter, vilket innebär en höjning om tolv (12) procent.

Därutöver föreslås arvode utgå med 42 000 kronor till ledamot i bolagets kreditutskott och 38 000 kronor till ledamot i bolagets ersättningsutskott.

Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning ska dock inte erhålla arvode, vare sig i moderbolag eller i dotterbolag.

Arvode till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande räkning.

Val av styrelse samt styrelseordförande, punkterna 14 och 15

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Sophia Bendz, Jonas Hagströmer, Sven Hagströmer, Birgitta Klasén, Mattias Miksche, Hans Toll och Jacqueline Winberg. Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida, www.avanza.se/ir.

Valberedningen föreslår att Sven Hagströmer utses till styrelsens ordförande.

Förslaget till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.

Val av revisor, punkt 16

Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av årsstämman 2018, omväljer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som bolagets revisor. PwC har meddelat att för det fall PwC väljs, kommer PwC att utse Catarina Ericsson till huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag överensstämmer med styrelsens rekommendation.

Beslut om emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram, punkt 17 a-c

I syfte att kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om emission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av totalt högst 1 350 000 teckningsoptioner, var och en berättigande till teckning av en (1) stamaktie i bolaget. Teckningsoptionerna fördelas på tre olika delprogram (nedan benämnda delprogram 1, 2 respektive 3). De tre delprogrammen utgör delar i ett och samma incitamentsprogram och besluten enligt punkterna a-c på dagordningen föreslås därför vara beroende av varandra.

Teckningsoptionerna föreslås emitteras på i huvudsak följande villkor:

I varje delprogram ska högst 450 000 teckningsoptioner emitteras.

Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer endast Avanza Förvaltning AB med rätt och skyldighet att vidareöverlåta teckningsoptionerna på marknadsmässiga villkor till personer som är eller blir anställda i Avanza Bank Holding AB eller dess dotterbolag. Det antal teckningsoptioner som personer inom respektive kategori har rätt att förvärva framgår av styrelsens fullständiga förslag som hålls tillgängligt enligt nedan. Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning inom de ramar som anges i förslaget. Teckningsoptionerna förvärvas mot betalning av en marknadsmässig premie som fastställs av styrelsen enligt vedertagna beräkningsmodeller.

Styrelsen föreslår i samband härmed att bolagsstämman godkänner dotterbolagets överlåtelse av optioner inom ramen för de föreslagna delprogrammen.

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny stamaktie i bolaget till en

teckningskurs motsvarande ett belopp uppgående till 120 procent av det vägda genomsnittet av genomförda affärer i bolagets aktier på den marknadsplats där bolaget har sin primärnotering (f.n. NASDAQ Stockholm). Det vägda genomsnittet skall beräknas på samtliga automatchade affärer och samtliga affärer i öppnings- och stängningscall, oavsett storlek. Teckningskursen ska dock lägst uppgå till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde. Teckningskursen för aktier som tecknas i delprogram 1 ska beräknas på basis av kursen den 25 augusti 2017, aktier som tecknas i delprogram 2 ska beräknas på basis av kursen den 24 augusti 2018 och aktier som tecknas i delprogram 3 ska beräknas på basis av kursen den 23 augusti 2019.

Teckning av aktier i enlighet med villkoren för delprogram 1 kan ske från och med den 26 augusti  2020 till och med den 30 augusti  2020, teckning i delprogram 2 kan ske från och med den 25 augusti  2021 till och med den 31 augusti 2021 och teckning i delprogram 3 kan ske från och med den 24 augusti 2022 till och med den 30 augusti 2022.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna emitterade i delprogram 1-3 ökar bolagets aktiekapital med högst 3 375 000 SEK fördelat på 1 350 000 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka fyra och en halv (4,5) procent för totalt antal utestående delprogram, eller en och en halv (1,5) procent per delprogram.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier, punkt 18

För att öka effektiviteten i bolagets kapitalanvändning föreslår styrelsen och den verkställande direktören att stämman bemyndigar styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier enligt följande:

 1. Förvärv ska ske över Nasdaq Stockholm.
 2. Bolaget får förvärva högst så många aktier att bolaget efter förvärvet innehar högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.
 3. Förvärv får ske till ett pris per aktie inom det på börsen vid var tid gällande kursintervallet.
 4. Förvärv ska ske i enlighet med Nasdaqs vid var tid gällande regelverk.
 5. Bemyndigandet kan utnyttjas längst intill nästa årsstämma.
 6. Förvärv får ej ske under den period då en uppskattning av en genomsnittlig kurs för bolagets aktie genomförs i syfte att fastställa villkoren i optionsprogram för de anställda.

Fastställande av nomineringsförfarande, punkt 19

Valberedningen föreslår nomineringsförfarande enligt samma principer som tidigare. Dessa principer föreslås gälla tillsvidare. Principerna innebär följande:

 1. Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna jämte bolagets styrelseordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex (6) månader före årsstämma och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordföranden i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat.
   
 2. Om ägare, som är representerad i valberedningen, efter offentliggörandet inte längre tillhör de fyra största aktieägarna ska dess representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de fyra största aktieägarna ska erbjudas plats i bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utser representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras.

 3. Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:
  a)       förslag till ordförande vid stämman,
  b)      förslag till styrelse,
  c)       förslag till styrelseordförande,
  d)      förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
  e)      förslag till revisorer (med beaktande av styrelsens rekommendation),
  f)        förslag till arvode för bolagets revisorer, och
  g)       eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av valberedning.

 4. Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen, punkt 20

Med koncernledningen avses verkställande direktören och ytterligare sju personer som har ledande befattningar i koncernen. Styrelsens förslag, som i huvudsak överensstämmer med tidigare års ersättningsprinciper, innebär att koncernledningens lön ska utgöras dels av en fast grundlön, dels av en rörlig prestationsbaserad ersättning.

Den rörliga ersättningen ska baseras på en kvalitativ utvärdering av individuella prestationer, i relation till uppsatta individuella mål och bolagets resultat. Det ska föreligga en lämplig balans mellan fast och rörlig ersättning och det ska vara möjligt att fastställa den rörliga ersättningen till 0 kr.

Den rörliga ersättningen till medlemmar i koncernledningen ska aldrig överstiga 100 % av den fasta ersättningen för samma verksamhetsår.

Ersättningen till personer i koncernledningen ska avspegla personens erfarenhet, kompetens och prestation.

Personer som ingår i koncernledningen har till marknadsmässiga villkor förvärvat teckningsoptioner enligt det optionsprogram som beslutades på extra bolagsstämma den 13 juni 2014.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningshandlingarna, revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, styrelsens fullständiga förslag enligt ovan samt styrelsens yttrande med anledning av föreslagen utdelning, kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast från och med tisdagen den 28 februari 2017 och skickas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget. Samtliga handlingar kommer även från samma datum att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.avanza.se/ir.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 29 838 922. Samtliga utgivna aktier är stamaktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bankens ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

Stockholm i februari 2017

Styrelsen i Avanza Bank Holding AB (publ)


”Denna information är sådan som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2017 kl. 08:15 (CET)."