Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Maj: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2017 ökat med 56 300 och uppgick i maj till 626 900. Det innebar en ökning med 9 880 kunder under maj. Nettoinflödet i maj var 3 190* MSEK, vilket gav ett totalt nettoinflöde på 13 800* MSEK hittills under 2017. I nettoinflödet för maj 2016 ingick 700 MSEK från det utökade samarbetet med Remium. I slutet av maj publicerades statistik från Sparbarometern avseende första kvartalet 2017. Avanzas andel av sparmarknaden uppgick vid kvartalets slut till 3,3 procent (3,3 för fjärde kvartalet 2016) och andelen av nettoinflödet var 18,6 procent. Rullande 12M uppgick nettoinflödet till 12,2 procent, vilket överstiger det långsiktiga målet på minst 9 procent. De löpande premieinbetalningarna avseende tjänstepension ökade till 3,6 procent (2,7) enligt statistik från Svensk Försäkring. Avanza Pension är tredje största aktör sett till inflöde av flyttkapital på livmarknaden.
Maj
2017
April
2017
Förändring
månad %
Maj
2016
Förändring
år %
Antal courtagegenererande notor per dag, st**  54 200* 52 800  3 44 000 23
Sparkapital, MSEK 261 000 255 100 2 203 700 28
Utlåning, MSEK 8 610* 8 800 –2 6 680 29
  varav bolån 4 580* 4 500 2 2 990 53
  varav värdepapperskrediter 4 030* 4 290 –6 3 700 9
Inlåning, MSEK 38 700* 36 400 6 33 700 15
Kunder, st 626 900 617 000 2 509 000 23
Nettoinflöde, MSEK 3 190* 2 030 57 3 810 –16

*  Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.