Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

November: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2017 ökat med 126 800 och uppgick i november till 697 400. Det innebär en ökning med 14 700 kunder under november. Nettoinflödet i november var -860* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 25 500* MSEK hittills under 2017. Det negativa nettoinflödet förklaras av några enskilda uttag, uppgående till 2 200 MSEK, kopplade till strukturaffärer.

Avanza Auto, som lanserades i slutet av september, har haft ett starkt kapitalinflöde. Från lanseringen till och med utgången av november har närmare 23 000 kunder investerat över 900 MSEK i fonderna. I mitten av november lanserade Avanza i samarbete med Stabelo ett bredare bolåneerbjudande. Initialt riktades erbjudandet till kunder som tidigare anmält sitt intresse för bolån. Intresset har varit stort med positiv återkoppling från kunder och många anmälningar via sajten.

I slutet av november publicerades statistik från Sparbarometern avseende tredje kvartalet 2017. Avanzas andel av sparmarknaden uppgick vid kvartalets slut till 3,6 procent (3,5 för andra kvartalet) och andelen av nettoinflödet var 9,4 procent. Rullande 12M uppgick nettoinflödet till 11,8 procent, vilket överstiger det långsiktiga målet på minst 9 procent. Avanzas marknadsandel avseende löpande premieinbetalningar till tjänstepension ökade till 3,9 procent (3,2) enligt statistik från Svensk Försäkring.

November 2017 Oktober 2017 Förändring månad % November 2016 Förändring år %
Kunder, st 697 400 682 800 2 561 900 24
Nettoinflöde, MSEK -860* 3 120 -128 2 160 -140
Sparkapital, MSEK 273 400 280 000 -2 226 000 21
Utlåning, MSEK 9 380* 9 160 2 7 980 18
varav Superbolånet PB, MSEK 5 190* 5 100 2 3 870 34
varav värdepapperskrediter, MSEK 4 180* 4 070 3 4 110 2
Inlåning, MSEK 42 300* 42 400 0 34 500 23
Antal courtagegenererande notor per dag, st**  59 500 62 200 -4 58 200 2

*       Preliminära siffror.

**     Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.