Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

April: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2018 ökat med 50 400 och uppgick vid månadens slut till 761 000. Det innebär en ökning med 7 950 kunder under april. Nettoinflödet i april var 1 080* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 9 040* MSEK under 2018.
April
2018
Mars
2018
 Förändring
månad %
April
2017
 Förändring
år %
Kunder, st  761 000  753 100 1  617 000 23
Nettoinflöde, MSEK 1 080* 1 380 -22 2 030 -47
Sparkapital, MSEK 301 400 288 700 4 263 900 14
varav inlåning, MSEK 45 300* 44 700 1 36 400 24
Utlåning, MSEK 10 800* 10 400 4 8 800 23
varav värdepapperskrediter, MSEK 4 280* 4 300 0 4 290 0
varav Superbolånet PB, MSEK 5 550* 5 480 1 4 500 23
varav extern bolånevolym (Bolån+), MSEK 960* 630 52 - -
Antal courtagegenererande notor per dag, st**  59 800 51 200 17 52 800 13

*       Preliminära siffror.

**     Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.