Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport januari-september 2018

 · Regulatorisk information

Tredje kvartalet 2018 jämfört med tredje kvartalet 2017

  • Kundtillväxten var stark och antalet nya kunder uppgick till 32 200 (31 200)
  • Nettoinflödet förbättrades med 42 procent till 8 380 (5 900) MSEK
  • Rörelseintäkterna ökade med 18 procent, främst till följd av högre fondprovisioner även om samtliga intäktsben stärktes
  • Rörelsekostnaderna ökade med 9 procent, främst till följd av ökade personalkostnader i och med större satsningar på utveckling. Den uppskattade kostnadstillväxten för helåret jämfört 2017 kvarstår på närmare 11 procent
  • Skatt på periodens resultat påverkades av Skatteverkets beslut under tredje kvartalet att påföra Avanza retroaktiv skatt relaterad till förmedlarprovisioner i Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension, vilket annonserades i rapporten för andra kvartalet. Detta gav en ökad skatt i kvartalet på 6 MSEK, varav 2 MSEK avser innevarande år. Beslutet kommer inte att överklagas
  • Resultat efter skatt uppgick till 106 MSEK, vilket var en ökning med 20 procent
  • Avanza Global, världens billigaste globala indexfond, lanserades
  • Avanza rankades som högst ansedda bank i Nordic Brands Anseendebarometer
  • Avanza klättrade från plats 26 till 10 på Lynxeyes lista över Sveriges mest meningsfulla varumärken
  • I början av oktober förbättrades värdepapperskrediten Superlånet med möjlighet att låna upp till 50 000 kronor utan ränta

Citat från Rikard Josefson, VD Avanza

”Positiv börsutveckling tillsammans med nya lanseringar förbättrade nettoinflödet och stärkte kundtillväxten under kvartalet. Antalet nya fondägare hos Avanza var högt. Rörelseresultatet för kvartalet låg på rekordnivå trots – eller förmodligen tack vare – att vi fortsätter att revolutionera marknaden med billigare, bättre och enklare produkter samt nu har gratiserbjudanden inom samtliga produktområden.”

Kv-3 Kv-2 förändr Kv-3 förändr jan-sep jan-sep förändr
2018 2018 % 2017 % 2018 2017 %
Rörelsens intäkter, MSEK 267 244 10 227 18 782 705 11
Rörelsens kostnader, MSEK –135 –153 –12 –123 9 –440 –378 16
Rörelseresultat, MSEK 132 90 47 104 27 342 327 4
Resultat efter skatt, MSEK 106 79 34 89 20 289 280 3
Resultat per aktie, SEK 3,54 2,64 34 2,97 19 9,63 9,40 3
Rörelsemarginal, % 49 37 13 46 4 44 46 –3
Nettoinflöde, MSEK 8 380 4 840 73 5 900 42 21 200 23 200 –9
Nykundsinflöde (netto), st 32 200 23 300 38 31 200 3 97 900 97 500 0
Sparkapital vid periodens slut, MSEK 331 000 307 100 8 281 000 18 331 000 281 000 18

Denna information är sådan information som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2018 kl. 08.15 (CEST).