Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Augusti: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2019 ökat med 89 200 och uppgick vid augusti månads slut till 926 400. Det innebär en ökning med 11 800 kunder under augusti. Nettoinflödet i augusti var 2 880* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 23 000* MSEK hittills under 2019.

I slutet av augusti publicerades statistik från Sparbarometern avseende andra kvartalet 2019. Avanzas andel av sparmarknaden ökade och uppgick vid kvartalets slut till 4,2 procent. Andelen av nettoinflödet var 7,7 procent under kvartalet. Avanzas andel av nettoinflödet är säsongsmässigt lägre under andra kvartalet. Rullande 12M uppgick nettoinflödet till 13,4 procent, vilket överstiger målet på minst 10 procent.

Avanzas andel av nyutlåningen på bolånemarknaden uppgick under andra kvartalet till 2,99 procent, inkluderat både Superbolånet PB och extern bolånevolym via Stabelo.

aug-19 jul-19 Förändring
månad %
aug-18 Förändring
år %
Kunder, st 926 400 914 600 1 797 800 16
Nettoinflöde, MSEK 2 880 * 4 240 -32 3 460 -17
Sparkapital, MSEK 368 000 370 900 -1 328 400 12
varav inlåning 61 000 * 60 300 1 49 500 23
Utlåning, MSEK 20 500 * 20 000 2 12 700 61
varav värdepapperskrediter 4 650 * 4 670 0 4 390 6
varav Superbolånet PB 7 070 * 6 920 2 5 760 23
varav extern bolånevolym (Bolån+) 8 820 * 8 430 5 2 570 243
Antal courtagegenerande notor per dag , st ** 71 700 75 100 -5 66 600 8

*     Preliminära siffror.
**   Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.