Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Beslut på Avanzas årsstämma

 · Regulatorisk information

Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten från dagens årsstämma i Avanza Bank Holding AB (publ). Stämman hölls i Stockholm under Sven Hagströmers ordförandeskap.

Utdelning

Årsstämman fastställde utdelningen till tio kronor och femtio öre (10,50 SEK) per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 21 mars 2019. Utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB den 26 mars 2019.

Val till styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Viktor Fritzén, Jonas Hagströmer, Sven Hagströmer, Birgitta Klasén, Mattias Miksche, Hans Toll och Jacqueline Winberg. Till styrelsens ordförande omvaldes Sven Hagströmer. Sophia Bendz hade undanbett sig omval.

Val av revisor

I enlighet med valberedningens förslag valdes KPMG till bolagets revisor. Mårten Asplund är huvudansvarig revisor.

Aktiesplit och ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om uppdelning av aktier (s.k. split) innebärande att varje befintlig aktie delas upp i fem aktier. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för spliten. Årsstämman beslutade även om en med spliten sammanhängande bolagsordningsändring.

Incitamentsprogram

Årsstämman beslutade om ett nytt incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet löper på tre år. Teckningsoptionsprogrammet omfattar högst 2 250 000 teckningsoptioner (antalet teckningsoptioner tar hänsyn till beslutet om uppdelning av aktier) som ger rätt till teckning av lika många aktier. Om samtliga optioner utnyttjas ger det en utspädning om maximalt 1,5 procent.

Återköpsprogram

Årsstämman beslutade om ett nytt bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier uppgående till maximalt 10 procent av aktierna i Avanza Bank Holding AB. Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma.

Riktlinjer för lön och annan ersättning

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning. Till skillnad från tidigare år utgår ingen rörlig ersättning.

Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars 2019 klockan 17:15 (CET).