Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport januari – juni 2019 Avanza Bank AB (publ)

 · Regulatorisk information

Denna delårsrsapport offentliggörs med anledning av att Avanza Bank AB (publ) har ett utestående förlagslån. Rapporten ska inte förväxlas med delårsrapporten för Avanza-koncernen som publicerades den 11 juli 2019.

  • Rörelseintäkterna ökade med 7 (5) procent till 404 (378) MSEK
  • Rörelsemarginalen uppgick till 34 (34) procent
  • Resultatet efter skatt ökade med 5 (–21) procent till 98 (93) MSEK
  • Resultat per aktie ökade med 5 (–21) procent till 178 (170) SEK
  • Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Siffror inom parentes avser motsvarande period eller datum föregående år om inte annat anges.

Denna information är sådan som Avanza Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2019 kl. 09:00 CEST.