Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kv1 2019: Kraftigt ökad optimism hos privatspararna

Efter årets starka börsstart med en uppgång på 23 procent för Stockholmsbörsens breda index första halvåret, ökar antalet optimister bland privatspararna till den högsta uppmätta nivån i Sparindikatorn. Antalet sparare som tror att börsen ska falla, sjunker samtidigt kraftigt. Det visar en ny SIFO-undersökning med 1 103 svarande.

På frågan ”Vad tror du om Stockholmsbörsens utveckling de kommande 12 månaderna?” svarar 21 procent av de tillfrågade att de tror att börsen kommer att sjunka, vilket är en minskning med 16 procentenheter sedan årsskiftet. Samtidigt ökar andelen som tror att börsen kommer att stiga till 20 procent, en ökning med 7 procentenheter sedan årsskiftet och den högsta nivån i Sparindikatorn.

Avanzas Sparindikator* som definieras som skillnaden mellan andelen som tror på stigande respektive sjunkande börs de kommande 12 månaderna, landar därmed på -1 jämfört med -11 kvartalet innan och -24 vid årsskiftet.

Avanzas Sparindikator

Kv2 2018 Kv3 2018 Kv4 2018 Kv1 2019 Kv2 2019 Kv3 2019 Kv4 2019
-5 -9 -24 -11 -1

”Ökade handelsspänningar och svagare globala tillväxtsignaler till trots, har årets första halvår bjudit på enastående bra avkastning. Världens börser har hållits uppe av fallande räntor och av att flera centralbanker börjat flagga för nya penningpolitiska stimulanser. Det här har dragit upp privatspararnas börshumör och allt fler tror nu att vi har ett plusår framför oss”, säger Johanna Kull, Sparekonom Avanza.

Sparindikatorn firar ett år och visar tydlig trend

Sparindikatorn firar nu ett år och trenden som blivit allt mer tydlig är att spararnas börshumör korrelerar starkt med hur börsen utvecklats månaderna innan mätningen genomförs. Vid årsskiftet när börsen hade fallit kraftigt, sjönk även Sparindikatorn ordentligt, medan den nu efter två mycket starka kvartal i rad, har stigit kraftigt.

”Det finns helt klart en tendens att vi låter börsens dagsform avgöra hur vi ser på framtiden. Det är lite problematiskt, för medan tillbakablickar är mycket lätta att göra, säger de i princip ingenting om framtiden. Allt annat lika så har ju värderingarna höjts och börsen prissätts idag högre än vid årsskiftet”, säger Kull.

Minimera risken att köpa dyrt och sälja billigt

”Vanligtvis gillar vi att köpa billigt, men när det kommer till just aktier och aktiefonder finns det tyvärr mycket statistik som pekar på att vi gör precis tvärtom. Sparar som mest efter en lång börsuppgång, medan vi säljer efter en börsnedgång. Det blir tyvärr motsatsen till att köpa billigt och sälja dyrt. Den risken svär du dig fri ifrån genom att ha ett kontinuerligt månadssparande”, säger Kull.

Vad tror du om börsens utveckling de kommande 12 månaderna?   Q2 2019 Q1 2019
Börsen kommer att stiga 20% 16%
Börsen kommer att sjunka 21% 27%
Oförändrad 17% 18%
Ingen uppfattning 42% 40%

Hälften sparar i hållbara fonder men okunskapen är stor

Intresset för hållbara investeringar växer och från och med detta kvartal kommer vi därför att ta med frågor kring spararnas syn på hållbara investeringar i undersökningen.

Nära hälften, 46 procent, av de tillfrågade uppger att de idag sparar i en eller flera hållbara fonder.

Sparar du idag i några fonder med hållbar inriktning?   Q2 2019
Ja 46%
Nej 19%
Vet ej 35%

Det främsta skälet till att man sparar i hållbara fonder är att man inte vill investera i en viss typ av bransch eller bolag.

”Fondförvaltare har i huvudsak tre metoder att använda sig av i sitt hållbarhetsarbete, att välja in en viss typ av bolag, att välja bort en viss typ av bolag, samt att genom aktivt ägande påverka bolag i en mer hållbar inriktning. Här är det tydligt att det är framför allt välja bort-metoden som fått gehör hos spararna, vilket sannolikt har att göra med att den är mest transparent och lättförståelig”, säger Kull.

Förutom att spararna vill exkludera vissa bolag, tror man också att vi med våra sparpengar kan styra branscher och bolag till att bli mer hållbara.

”Här tänker spararna helt rätt för när vi placerar våra pengar i fonder, då blir vi också indirekt delägare i bolagen fonden investerar i. Det är dock fondbolaget som får utföra denna typ av aktiv ägarstyrning och påverkansarbete. Svårigheten ligger i att detta arbete och framför allt resultatet av det, kan vara svårt att mäta och följa upp”, säger Kull.

Vilket/vilka är skälen till att du valt att spara i en eller flera hållbara fonder?  Q2 2019
För att jag vill värna vår miljö 44%
Jag tror att hållbara fonder kommer ge bäst avkastning på sikt 34%
Jag tror att vi våra sparpengar kan styra branscher att bli mer hållbara 44%
Jag vill inte placera mina pengar i en vis typ av bolag/bransch som jag anser är oetisk 47%
Andra i min närhet sparar hållbart 1%
Annat 4%
Vet ej 3%

*Avanza genomför, tillsammans med undersökningsbolaget Inizio, en gång per kvartal en Sifo-undersökning i syfte att få en bild av privatpersoners börshumör. Den primära frågeställningen är vad privatpersoner tror om Stockholmsbörsens utveckling kommande 12 månaderna. Avanzas sparindikator definieras utifrån detta som skillnaden mellan andelen som tror på stigande börs och andelen som tror på sjunkande börs de kommande 12 månader. En sparindikator på 0 innebär lika stor andel som tror på stigande som sjunkande börskurser. Ett negativt värde innebär att fler tror på fallande än stigande börskurser, medan ett positivt värde innebär att fler tror på stigande börskurser.