Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Beslut på Avanzas årsstämma

 · Regulatorisk information
Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten från dagens årsstämma i Avanza Bank Holding AB (publ). Stämman hölls i Stockholm under Sven Hagströmers ordförandeskap.

Utdelning
Årsstämman fastställde utdelningen till två kronor och trettio öre (2,30 SEK) per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 19 mars 2020. Utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB den 24 mars 2020.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade även om en bolagsordningsändring för att möjliggöra för högst nio stämmovalda styrelseledamöter och även möjliggöra för aktieägarna att före bolagsstämma kunna utöva sin rösträtt per post och att styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § aktiebolagslagen.

Val till styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Viktor Fritzén, Jonas Hagströmer, Sven Hagströmer, Birgitta Klasén, Mattias Miksche och Hans Toll. Magnus Dybeck, Catharina Eklöf och Johan Roos valdes in i styrelsen. Till styrelsens ordförande omvaldes Sven Hagströmer. Jacqueline Winberg hade undanbett sig omval.

Val av revisor
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes KPMG till bolagets revisor. Mårten Asplund är huvudansvarig revisor.

Incitamentsprogram
Årsstämman beslutade om ett nytt incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet löper på tre år. Teckningsoptionsprogrammet omfattar högst 2 250 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av lika många aktier. Om samtliga optioner utnyttjas ger det en utspädning om maximalt 1,5 procent.

Återköpsprogram
Årsstämman beslutade om ett nytt bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier uppgående till maximalt 10 procent av aktierna i Avanza Bank Holding AB. Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma.

Riktlinjer för lön och annan ersättning
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

För mer information vänligen kontakta:
Sven Hagströmer, styrelseordförande Avanza
070-728 81 92
E-post: Sven.Hagstromer@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1 miljon kunder med över 400 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,5 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir