Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kv1 2020: Rekordmånga optimister bland spararna

Den turbulenta starten på 2020 har inte skrämt privatspararna. Efter årets börsnedgång ligger andelen privatsparare som tror på stigande börs kommande år på en ny rekordnivå. Avanzas Sparindikator som mäter skillnaden mellan andelen som tror på stigande respektive sjuknade börs kommande 12 månader är för första gången i Sparindikatorns historia positiv och landar på 2, jämfört med -10 kvartalet innan. Det visar en ny SIFO-undersökning med 1 039 svarande.

På frågan ”Vad tror du om Stockholmsbörsens utveckling de kommande 12 månaderna?” svarar 40 procent av de tillfrågade att de tror att börsen kommer att stiga. Det är mer än en fördubbling jämfört med kvartalet innan. 38 procent tror att börsen kommer att sjunka, vilket är en ökning med 11 procentenheter jämfört med kvartalet innan.

Vad tror du om börsens utveckling de kommande 12 månaderna?Kv1 2020Kv4 2019
Börsen kommer att stiga40%17%
Börsen kommer att sjunka38%27%
Oförändrad5%15%
Ingen uppfattning17%41%

”Den historiskt snabba och brutala börsnedgången tillsammans med de allt tydligare realekonomiska effekterna av pandemin, har fyllt ekonominyheterna senaste månaderna. Det brukar inte sällan leda till att privatspararnas börshumör dras ned, men inte denna gång. Tydligt är att privatspararna tillhör gruppen som tror på en relativt snabb V-formad återhämtning vad gäller börsen. Aldrig tidigare i Sparindikatorns tvååriga historia har fler trott på stigande bör kommande år”, säger Johanna Kull, Sparekonom Avanza.

Avanzas Sparindikator* som definieras som skillnaden mellan andelen som tror på stigande respektive sjunkande börs de kommande 12 månaderna landar på 2, jämfört med -10 kvartalet innan. Det är första gången i Sparindikatorns tvååriga historia som andelen optimister är fler än pessimisterna.

Avanzas Sparindikator

Kv2 2018Kv3 2018Kv4 2018Kv1 2019Kv2 2019Kv3 2019Kv4 2019Kv1 2020
-5-9-24-11-1-22-102

En annan tydlig trend under kvartalet är att intresset för börsen ökat kraftigt. Det märks bland annat i att andelen som säger sig sakna uppfattning om hur de tror att börsen kommer att utvecklas kommande år, mer än halverats. 17 procent av de svarande säger sig sakna uppfattning om hur börsen kommer utvecklas, jämfört med 41 procent kvartalet innan.

”Att fler intresserar sig för börsen är en naturlig effekt av de kraftiga kursrörelserna och den omfattande nyhetsrapporteringen som varit senaste månaderna. Det är i grunden också positivt att fler tar tillfället i akt att titta till sitt sparande och se över såväl riskprofil som riskspridning. Det har potential att gynna den långsiktiga avkastningen. Som alltid gäller det dock att vara långsiktig och ödmjuk inför att det i princip är omöjligt att förutspå börsens rörelser på kort sikt. Något som är extra påtagligt i nuvarande mycket osäkra situation”, säger Kull.

Fler planerar att öka börsandelen
Sparindikatorn brukar vanligtvis visa på en stark korrelation mellan privatspararnas börshumör och hur börsen utvecklats månaderna innan mätningen genomförs, men inte denna gång. Förutom att spararna trots årets nedgång har en positiv syn på börsens utveckling kommande 12 månader, planerar många också att öka på andelen av sitt sparande som är placerat på börsen. 14 procent av de tillfrågade planerar att öka andelen som är placerat på börsen, jämfört med 10 procent som planerar att minska börsandelen och istället spara mer på till exempelvis sparkonto.

Majoriteten, 62 procent, av de tillfrågade planerar dock ingen förändring i balansen mellan börs- och räntesparande.

”Att inte stirra sig blind på kortsiktiga kursrörelser, utan istället fortsätta månadsspara och hålla sig till sin långsiktiga sparplan är ofta klokt och en bra försäkring mot magont på grund av börsoro”, säger Kull.

Tror sig kunna spara mindre
När det gäller framtidsutsikterna för den egna ekonomin har tongångarna försämrats senaste kvartalet. En fjärdedel, 25 procent av de tillfrågade, tror sig kunna spara mindre kommande 12 månader jämfört med det senaste året. Det är en ökning med 8 procentenheter jämfört med tidigare kvartal.

Jämfört med de senaste 12 månaderna, tror du att du kommer kunna spara mer eller mindre de kommande 12 månaderna?Kv1 2020Kv4 2019
Mer20%32%
Mindre25%17%
Oförändrat51%47%
Vet ej4%3%


Kvinnor är mest pessimistiska kring de framtida sparmöjligheterna. 29 procent av kvinnorna tror sig kunna spara mindre kommande 12 månader än i dag. Motsvarande andel bland männen är 22 procent.

Även uppdelat på ålderskategori märks en tydlig skillnad i synen på de framtida sparmöjligheterna. Mest pessimistiska är unga mellan 18 och 34 år där 28 procent av de tillfrågade tror sig kunna spara mindre kommande år än idag. I gruppen 35–55 år är motsvarande andel 21 procent och i gruppen 56–79 år 27 procent.

”Branscher med många unga anställda som hotell, restaurang och event-näringen tillhör de värst drabbade av coronakrisen. Detta är också branscher med många timanställda, där arbetstagarna i vissa fall fått gå hem med noll i inkomst. Att denna grupp tillhör de som ser mest pessimistiskt på kommande års sparmöjligheter är således inte speciellt förvånande, om än trist”, säger Kull.

*Avanza genomför, tillsammans med undersökningsbolaget Demoskop, en gång per kvartal en Sifo-undersökning i syfte att få en bild av privatpersoners börshumör. Den primära frågeställningen är vad privatpersoner tror om Stockholmsbörsens utveckling kommande 12 månaderna. Avanzas sparindikator definieras utifrån detta som skillnaden mellan andelen som tror på stigande börs och andelen som tror på sjunkande börs de kommande 12 månader. En sparindikator på 0 innebär lika stor andel som tror på stigande som sjunkande börskurser. Ett negativt värde innebär att fler tror på fallande än stigande börskurser, medan ett positivt värde innebär att fler tror på stigande börskurser.

För mer information: 
Johanna Kull, sparekonom Avanza
070-452 48 34
E-post: johanna.kull@avanza.se
Twitter: @kulljohanna